Instellingsbesluit stuurgroep Evaluatie en Herziening Budgetverdeelsysteem Nederlandse Politie

[Regeling vervallen per 28-05-2005.]
Geldend van 28-05-2004 t/m 27-05-2005

Instellingsbesluit stuurgroep Evaluatie en Herziening Budgetverdeelsysteem Nederlandse Politie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003–2006, waarin is aangekondigd dat voor 1 januari 2005 een evaluatie van het budgetverdeelsysteem (BVS) wordt uitgevoerd;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-05-2005]

Er is een stuurgroep Evaluatie en Herziening Budgetverdeelsysteem (BVS) Nederlandse politie, hierna te noemen de stuurgroep.

Artikel 2

[Vervallen per 28-05-2005]

De stuurgroep heeft de volgende taken:

 • a. begeleiding van de evaluatie en herziening van het BVS;

 • b. uiterlijk 1 juni 2004 de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schriftelijk een voorstel doen hoe de herziening van het BVS, op basis van de evaluatie van het huidige BVS, vorm te geven, met inachtneming van de randvoorwaarden waaraan het herziene BVS dient te voldoen (ingangsdatum 1 januari 2007, rechtvaardig verdeelsysteem, garanderen van een minimum aan politiezorg in de politieregio’s, betrouwbare gegevens en indicatoren, aangepast aan maatschappelijke en politiek-betuurlijke ontwikkelingen, resistent tegen veranderingen in de omgeving of gemeentelijke herindelingen, met inachtneming van de bestaande meerjarige budgettaire kaders, een logische relatie met het politiewerk).

Artikel 3

[Vervallen per 28-05-2005]

De stuurgroep is als volgt samengesteld:

 • a. voorzitter, tevens lid:

  dhr. H.F. Dijkstal;

 • b. leden:

  • Korpschef regiopolitie Zaanstreek-Waterland, dhr. G.H.P.K. Huijser van Reenen

  • Korpschef regiopolitie Twente, dhr. P. Deelman

  • Korpsbeheerder regiopolitie Zuid-Holland-Zuid, dhr. R.J.G. Bandell

  • Korpsbeheerder regiopolitie Hollands Midden, dhr. H.J.J. Lenferink

  • Korpsbeheerder regiopolitie Limburg-Zuid, dhr. G.B.M. Leers

  • Korpsbeheerder regiopolitie Amsterdam-Amstelland, dhr. M.J. Cohen

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; directeur Politie, dhr. J.C. Goet

  • Ministerie van Justitie; plv. directeur Directie

  • Opsporingsbeleid, dhr. A.C. Möhring

  • Ministerie van Financiën; directeur IRF, dhr. P.J.C.M. van den Berg

  • Openbaar Ministerie; wnd. Hoofdofficier, mr. B.W.J. Steensma (arrondissementsparket Arnhem).

Artikel 4

[Vervallen per 28-05-2005]

 • 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorziet in het secretariaat van de stuurgroep.

 • 2 Tot de taak van het secretariaat behoort onder andere:

  • het onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep opstellen van voorstellen, nota’s en verslagen;

  • het voorbereiden van de vergaderingen van de stuurgroep, zulks in overleg met de voorzitter.

Artikel 5

[Vervallen per 28-05-2005]

De stuurgroep kan niet-leden uitnodigen tot het bijwonen van de vergaderingen.

Artikel 6

[Vervallen per 28-05-2005]

De stuurgroep kan één of meer werkgroepen instellen ter ondersteuning van haar werkzaamheden. Ook niet-leden kunnen hierin zitting hebben.

Artikel 7

[Vervallen per 28-05-2005]

 • 1 Het beheer van de archiefbescheiden van de stuurgroep geschiedt door het secretariaat met inachtneming van de terzake geldende bepalingen van het beheersreglement van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Bij opheffing van de stuurgroep worden de archiefbescheiden overgedragen aan het centraal archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 8

[Vervallen per 28-05-2005]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 maart 2004.

 • 2 Dit besluit vervalt een jaar na de datum van inwerkingtreding, of indien de stuurgroep haar werkzaamheden eerder heeft voltooid, op dat tijdstip.

Artikel 9

[Vervallen per 28-05-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als Instellingsbesluit stuurgroep Evaluatie en Herziening Budgetverdeelsysteem Nederlandse Politie.

Den Haag, 14 mei 2004

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina