Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Geo-informatie [...] van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)

Geldend van 26-06-2004 t/m heden

Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Geo-informatie over de periode vanaf 1945 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 januari 2004, nr. arc-2003.6426/5);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van de onder het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ressorterende Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers en van de onder deze dienst ressorterende organen, commissies en ambtenaren’ (vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, nr. 202.831 d.d. 18-02-1980 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1980/69)) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 14 mei 2004

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
de

Directeur Informatiemanagement en Organisatie

,

E.G.M. Edelbroek

Terug naar begin van de pagina