Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg over de periode 1993–2003

Geldend van 05-06-2004 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg over de periode 1993–2003

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 4 februari 2004, nr. arc-2003.6591/2);

Besluit:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 14 mei 2004

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Basisselectiedocument oz zorgverzekeringen 1993–2003

Lijst van afkortingen en begrippen

AFBZ: Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten

Arbo-wet: Arbeidsomstandighedenwet

Awb: Algemene Wet Bestuursrecht

AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

BSD: Basis Selectie Document

BU: Buitenland

CAO: Collectieve Arbeids Overeenkomst

CCT: Controle Centrale Taken

CTG: College Tarieven Gezondheidszorg

CTU: College toezicht uitvoeringsorganen

CTZ: College toezicht zorgverzekeringen

CVZ: College voor zorgverzekeringen.

EER: Europese Economische Ruimte

FES/BU: Financieel Economische Sector / Buitenland

JA: Juridische Afdeling

KB: Koninklijk Besluit

MAC/MED: Medisch Advies College / Medische Afdeling

OWM: Onderlinge Waarborgmaatschappij.

OZ: Onderlinge Zorg

PPT: Preventie, Paramedische Zorg en Tandheelkunde

SGZ: Somatische Gezondheidszorg

Stb.: Staatsblad

Stcrt.: Staatscourant

SV/AGZ: Sector Voorzieningen / Ambulante Gezondheidszorg

SV/EMG: Sector Voorzieningen / Extramurale Gezondheidszorg

SV/IMG: Sector Voorzieningen / Intramurale Gezondheidszorg

SV/SGZ: Sector Voorzieningen / Somatische Gezondheidszorg

SVV: Sector Verzekerden en Verdragen

SVV/VERZ: Sector Verzekerden en Verdragen / Verzekerden

TZ: Terugdringing Ziekteverzuim

VEKTIS: Landelijk informatiecentrum voor Zorgverzekeraars

WTG: Wet Tarieven Gezondheidszorg

ZFW: Ziekenfondswet

Actor = Orgaan of organisatie-onderdeel dat een rol speelt op een beleidsterrein en de bevoegdheid heeft tot het zelfstandig verrichten van handelingen op grond van attributie of delegatie.

Handeling = Complex van activiteiten, gericht op het tot stand brengen van een product, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid.

B = de selectiebeslissing ‘(blijvend) te bewaren’ ten aanzien van de archiefbescheiden die de neerslag vormen van een gewaardeerde handeling.

V = de selectiebeslissing ‘(op termijn) te vernietigen’ ten aanzien van de archiefbescheiden die de neerslag vormen van een gewaardeerde handeling.

Verantwoording

Het Rapport Institutioneel Onderzoek OZ zorgverzekeringen vormt de grondslag van dit Basis Selectie Document (BSD). Dit Rapport beschrijft over de periode 1993 tot heden de handelingen van het Bestuur en andere actoren van OZ ter uitvoering van publiekrechtelijke taken. Het omvat die terreinen waarop door de organisatie zelfstandig beleid wordt ontwikkeld ter uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het rapport beschrijft de handelingen vanaf 1 januari 1993 tot heden. De reden van beperking tot dit tijdvak is de juridische fusie per 31 december 1992 waardoor de rechtspersoon Onderling Waarborg Maatschappij Onderlinge Zorg (OZ) zorgverzekeringen u.a. uit twee rechtsvoorgangers is ontstaan, te weten het Algemeen Ziekenfonds voor West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen (AZWZ) en het ziekenfonds Zuid Hollandse Eilanden (ZHE). Het hoofdkantoor is sindsdien gevestigd in Breda.

Het Basis Selectie Document is de verantwoording van het bewaar- en vernietigingsbeleid van de organisatie. Tevens vormt het voor OZ als Zelfstandig Bestuursorgaan het op basis van de Archiefwet 1995 wettelijk voorgeschreven selectiedocument.

Het BSD bevat een voorstel voor bewaring of vernietiging van de bescheiden die het resultaat zijn van handelingen van actoren op de boven genoemde beleidsterreinen. De documentaire neerslag van handelingen wordt verdeeld in te bewaren en op termijn te vernietigen bescheiden. Afwijkend van de ordening in het RIO zijn in het BSD de handelingen geordend op actor. Hierdoor staan alle handelingen van een bepaalde actor bij elkaar. Op deze wijze ontstaat een voor de organisatie bruikbaar selectiedocument.

Dit BSD behandelt zoals gezegd de periode vanaf 1993 tot heden. In deze jaren was de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het archiefbeheer en daarmee ook voor het laten opstellen en vaststellen van dit selectiedocument.

Vaststelling van het BSD

In november 2002 is het ontwerp-BSD door OZ Zorgverzekeringen aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 1 september 2003 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van OZ Zorgverzekeringen, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant.

Op 4 februari 2004 bracht de RvC advies uit (arc-2003.6591/2), hetwelk [naast enkele tekstuele correcties] aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen in de ontwerp-selectielijst:

– de waardering van handeling 5 en 7 is gewijzigd van B 4 in V, 10 jaar.

Daarop werd het BSD op 14 mei 2004 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld [C/S/04/818].

Selectiedoelstelling

De selectie richt zich op de administratieve neerslag van het handelen van OZ dat valt onder de werking van de Archiefwet 1995 (Stb. 1995/276). De hoofddoelstelling van de selectie is een onderscheid te maken tussen archiefbescheiden die in aanmerking komen voor blijvende bewaring en archiefbescheiden die op den duur kunnen worden vernietigd.

De achtergrond van de opstelling van dit Basis Selectie Document is de selectiedoelstelling van de Rijks Archief Dienst/PIVOT zoals verwoord bij de behandeling van de Archiefwet 1995 in de Tweede Kamer: ‘het mogelijk maken van de reconstructie van het overheidshandelen op hoofdlijnen’. Vertaald voor onderhavig BSD is de doelstelling te formuleren als het selecteren voor blijvende bewaring uit handelingen die rechtspersoon OZ verricht ter uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit om bronnen van kennis over de Nederlandse samenleving veilig te stellen.

Criteria voor de selectie

Als neerslag van handelen aangewezen wordt ter bewaring, dan wordt deze – ongeacht de vorm – permanent bewaard. Deze te bewaren archiefbescheiden worden na het verlopen van de wettelijke overbrengingstermijn van twintig jaar overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. Bij de handeling in het BSD staat in dit geval bij ‘waardering’ een B. Bovendien wordt het criterium aangegeven op grond waarvan deze waardering tot stand is gekomen.

Daarbij worden de volgende algemene selectiecriteria gehanteerd:

Selectiecriteria voor handelingen die worden gewaardeerd met B(ewaren)

Algemeen selectiecriterium

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen

Toelichting

Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen

Toelichting

Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoordingvan beleid op hoofdlijnen aan andere actoren

Toelichting

Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen

Toelichting

Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt

Toelichting

Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten

Toelichting

Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

De neerslag van handelingen die niet aan de hierboven weergegeven selectiecriteria voldoen wordt gewaardeerd met V(vernietigen). Vernietigen betekent dat de neerslag van deze handelingen niet noodzakelijk is voor de reconstructie van het overheidsbeleid op hoofdlijnen.

Deze archiefbescheiden kunnen – ongeacht hun vorm – na het verstrijken van de in het BSD vastgestelde termijn worden vernietigd. Voor deze termijn geldt als leidraad het in het artikel 10 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde: onder lid 1: ‘Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en de verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend’. Onder lid 3: ‘Het bestuur is verplicht de (……) boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende 7 jaren te bewaren’.

Leeswijzer

De handelingen zijn geordend per actor en voorzien van het unieke nummer dat er aan is toegekend in het Rapport Institutioneel Onderzoek. Ze worden gepresenteerd in handelingsblokken die als volgt zijn opgebouwd:

(X): Het volgnummer van de handeling. Dit nummer is uniek voor de handeling en is overgenomen uit het Rapport Institutioneel Onderzoek.

Handeling: Complex van activiteiten dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling vaak overeen met een procedure of een werkproces.

Periode: Hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Wanneer er geen eindjaar wordt vermeld, wordt de handeling op het moment van het verschijnen van dit BSD nog steeds uitgevoerd.

Grondslag: De wettelijke basis op grond waarvan de actor de handeling verricht.

Product: Hier staat het product vermeld waarin de handeling resulteert of zou dienen te resulteren.

Opmerking: Weergave van eventuele bijzonderheden betreffende de handeling.

Waardering: Hier wordt met respectievelijk B en V aangegeven of de neerslag van de handeling bewaard moet worden of dat deze op termijn vernietigd kan worden. Achter de B is aangegeven welk selectiecriterium is toegepast.

Achter V is de vernietigingstermijn aangegeven.

Actorenoverzicht

Binnen OZ zorgverzekeringen wordt de bestuurlijke structuur gevormd door de Ledenraad,

de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Op hun respectieve bevoegdheden wordt hier verderop ingegaan. Binnen deze structuur heeft de Raad van Bestuur de dagelijkse leiding over en verantwoordelijkheid voor de commissies, afdelingen, units en sectoren van de organisatie. Op grond hiervan is de Raad van Bestuur opgevoerd als actor daar waar het gaat om handelingen waarbij genoemde onderdelen van de organisatie uitvoerenden zijn.

Binnen deze handelingen is er dan op de eerste plaats een gedeelte dat direct te maken heeft met verzekerden. Hierin opereren respectievelijk de afdelingen Klantenbeheer en AWB. Deze zijn gegroepeerd onder de directie Bedrijfsvoering. De Beleggingscommissie ressorteert onder de directie Financiën en ICT. De directie Zorg groepeert alle processen die te maken hebben met relaties met zorgaanbieders (= medewerkers). Hier vindt zorginkoop d.m.v. contractering plaats (sector Zorginkoop). De sector Zorgkantoren wordt apart genoemd omdat zij uitvoering geeft aan de wettelijke taken – waaronder zorginkoop – die voortvloeien uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. OZ heeft momenteel concessie verworven voor het uitvoeren van deze AWBZ in twee regio’s, te weten West-Brabant en Zuid Hollandse Eilanden. De afdeling Zorgaanvragen beoordeelt in overleg met medewerkers wenselijkheid tot het verlenen van zorg; de afdeling Verhaalszaken verhaalt kosten van verstrekkingen op andere verzekeraars op basis van beoordeling van de aansprakelijkheidsvraag. De afdeling Verstrekkingenadministratie ten slotte ontvangt declaraties, stelt deze betaalbaar en voert controle op zorgverleners uit.

Hieronder volgt een organisatieschema waaruit de plaats van de in RIO en BSD genoemde actoren duidelijk wordt. Daarna volgt een overzicht van de taken en bevoegdheden van de verschillende actoren.

Bijlage 86846.png

Actor Raad van Bestuur

Algemeen

De Raad van Bestuur is belast met het bestuur en de dagelijkse leiding over de werkzaamheden die door de zorgverzekeraar worden verricht en vertegenwoordigt de zorgverzekeraar in en buiten rechte.

Een aantal specifieke taken c.q. bevoegdheden

 • het oproepen voor de vergaderingen van de Ledenraad;

 • het uitvoeren van de besluiten van de Ledenraad;

 • bevoegdheid tot het bijwonen van de vergadering van de Ledenraad met daarin een adviserende stem, en van de vergadering van de Raad van Commissarissen;

 • het verschaffen aan de Ledenraad van alle voor de uitoefening van haar taak noodzakelijke inlichtingen;

 • het verschaffen aan de Raad van Commissarissen van alle inlichtingen die deze mocht verlangen;

 • het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag;

 • het aangaan, wijzigen, of beëindigen van overeenkomsten (tot samenwerking) met andere instellingen;

 • het nemen of doen nemen van beslissingen m.b.t. de in- en uitschrijving van verzekerden, de toekenning van verstrekkingen aan verzekerden en de vaststelling van de door verzekerden verschuldigde premie;

 • de zorg voor het inrichten, in stand houden en functioneren van een zodanige (financiële) administratie als vereist voor de uitvoering van de wettelijke of statutair bepaalde taken van de zorgverzekeraar;

 • de bepaling van de voor de uitoefening van de taken van de zorgverzekeraar vereiste personeelsformatie en het voeren van een personeelsbeleid;

 • het onderhouden van contacten met personen en instellingen/inrichtingen waarmee de zorgverzekeraar in relatie staat;

 • het optreden in rechte, waaronder het voeren van arbitrale- en bindend adviesprocedures;

 • het beheer van de financiën en andere middelen van de zorgverzekeraar en het doen van alle door de zorgverzekeraar verschuldigde betalingen;

 • bevoegdheid om te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de zorgverzekeraar zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;

 • aanbeveling tot voordracht voor benoeming leden van de Raad van Commisarissen.

Specifieke bevoegdheden, waarbij de goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig is

 • het opstellen van de kandidatenlijst voor de verkiezing van de Ledenraad na overleg met de Ledenraad;

 • uitgifte van schuldbrieven ten laste van de zorgverzekeraar;

 • het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de zorgverzekeraar met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de zorgverzekeraar;

 • het nemen van een deelneming ter waarde van tenminste een vierde van het bedrag van het eigen vermogen van de zorgverzekeraar in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of vermeerderen van zulk een deelneming;

 • investeringen welke een bedrag vereisen gelijk aan een vierde van het eigen vermogen van de zorgverzekeraar;

 • een voorstel tot wijziging van de statuten;

 • een voorstel tot ontbinding van de zorgverzekeraar;

 • het opstellen en uitvoeren van een beleidsplan zowel voor de korte als de lange termijn;

 • reglementen vaststellen ter zake van aangelegenheden die naar zijn oordeel nadere regeling behoeven;

 • het aanvragen van faillissement en surséance van betaling;

 • het verlenen van procuratie aan al dan niet in dienst van de zorgverzekeraar zijnde personen;

 • het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal personeelsleden van de zorgverzekeraar tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

 • het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal personeelsleden van de zorgverzekeraar.

Actor Raad van Commissarissen

Algemeen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken bij de zorgverzekeraar en de met haar verbonden ondernemingen. Staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.

Specifieke taken c.q. bevoegdheden

 • het houden van ten minste vier vergaderingen per jaar;

 • bevoegdheid tot benoeming van de leden van Raad van Bestuur, na advies van de Ledenraad;

 • bevoegdheid tot schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur;

 • bevoegdheid inzage te nemen in alle boeken, bescheiden en correspondentie van de zorgverzekeraar en tot kennisneming van alle plaatsgehad hebbende handelingen;

 • toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de zorgverzekeraar in gebruik;

 • het goedkeuren van de uitoefening van bovengenoemde specifieke bevoegdheden van de Raad van Bestuur;

 • benoeming in voorkomend geval van een verkiezingscommissie ten behoeve van de verkiezing van de Ledenraad;

 • bevoegdheid tot het bijwonen van de vergaderingen van Ledenraad met daarin een adviserende stem;

 • het verschaffen aan de Ledenraad van alle voor de uitoefening van haar taak noodzakelijke inlichtingen;

 • voordracht voor benoeming leden van de Raad van Commissarissen;

 • bevoegdheid tot indiening bij de ondernemingskamer, door middel van een vertegenwoordiger,

 • van een verzoek tot ontslag van een commissaris;

Actor Ledenraad

Algemeen

Aan de Ledenraad komen alle bevoegdheden toe welke niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Specifieke taken c.q. bevoegdheden

 • dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarvergadering te houden;

 • daarin wordt o.a. de jaarrekening door haar vastgesteld en het jaarverslag van de Raad van Bestuur behandeld;

 • verleent aan een accountant de opdracht om de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken;

 • benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen;

 • bevoegdheid tot indiening bij de ondernemingskamer door middel van een vertegenwoordiger,

 • van een verzoek tot ontslag van een commissaris;

 • aanbeveling tot voordracht voor benoeming leden van de Raad van Commissarissen

Selectielijst geordend per actor

Actor Ledenraad

3.

Handeling: Het vaststellen van de statuten van de Onderlinge Waarborgmaatschappij of van wijzigingen daarin.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikel 34 t/m 38 Ziekenfondswet; Afdeling 3.4 Awb.

Product: Statuten; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 4

5.

Handeling: Het benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikel 34 t/m 38 Ziekenfondswet; Afdeling 3.4 Awb.

Product: Benoemingsbesluit; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Opmerking: Voorafgaand aan de benoeming van een commissaris wordt een onderzoek naar de deskundigheid en betrouwbaarheid van de nieuwe toezichthouder ingesteld door het CVZ.

Waardering: V 10 jaar

36.

Handeling: Het goedkeuren van het jaarverslag en vaststellen van de jaarrekening.

Periode: Vanaf 1993; Grondslag: BW 2, Titel 9, Artikel 43, letter e, van de Ziekenfondswet betreffende het uitvoeringsverslag; Artikel 43, letter f, van de Ziekenfondswet betreffende het financieel verslag; Circulaire CVZ 00/046 betreffende inrichting van het financieel verslag ziekenfondsen; Circulaire CVZ 01/039 betreffende de inrichting van de jaarstaat.

Product: Besluiten; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 3

37.

Handeling: Het verstrekken van een opdracht tot onderzoek van het financieel verslag, dat de Raad van Bestuur heeft opgesteld.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: BW2 artikel 393; Artikel 43, letter f, Ziekenfondswet betreffende de verklaring omtrent getrouwheid en rechtmatigheid van het financieel verslag; Circulaire CTZ 01/002 betreffende de verklaring van getrouwheid van de in de jaarstaat opgenomen budgetteringsinformatie; Protocol rechtmatigheidonderzoek CTZ.

Product: Opdrachtbevestiging; Accountantsverklaring omtrent de getrouwheid; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 3

Actor Raad van Commissarissen

2.

Handeling: Het goedkeuren van de statuten van de Onderlinge Waarborgmaatschappij of van wijzigingen daarin.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikel 34 t/m 38 Ziekenfondswet; Afdeling 3.4 Awb.

Product: Statuten.

Waardering: B 4

6.

Handeling: Het vaststellen van een reglement voor het functioneren van de Raad van Commissarissen.

Periode: Vanaf 2001.

Grondslag: Artikel 34 t/m 38 Ziekenfondswet; Afdeling 3.4 Awb.

Product: Reglement; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 4

7.

Handeling: Het selecteren en benoemen van leden van de Raad van Bestuur.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikel 34 t/m 38 Ziekenfondswet; Afdeling 3.4 Awb.

Product: Benoemingsbesluit; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Opmerking: Voorafgaand aan de benoeming wordt een onderzoek naar de deskundigheid en betrouwbaarheid van de nieuwe bestuurder ingesteld door het CVZ.

Waardering: V 10 jaar

8.

Handeling: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur omtrent het strategisch beleid en de bedrijfsvoering van het uitvoeringsorgaan.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikel 34 t/m 38 Ziekenfondswet; Afdeling 3.4 Awb.

Product: Adviezen; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 1

23.

Handeling: Het goedkeuren van het jaarlijkse bedrijfsplan.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikel 43b Ziekenfondswet betreffende het aanhouden van technische voorzieningen en een solvabiliteitsmarge; Regeling solvabiliteitsmarge en maximum reserve Ziekenfondswet (Stcrt. 2000, 246); Besluit Financiering Ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429).

Product: Goedgekeurd jaarlijks financieel bedrijfsplan en deelbegrotingen; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 1

27.

Handeling: Het goedkeuren van het beleggingsplan.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Regeling beleidsregels beleggingen ziekenfondsen.

Product: Goedgekeurd beleggingsplan; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: V = 7

29.

Handeling: Het goedkeuren van het treasurystatuut.

Periode: Vanaf 1999.

Grondslag: Regeling beleidsregels beleggingen ziekenfondsen.

Product: Goedgekeurd treasurystatuut; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 5

Actor Raad van Bestuur

1.

Handeling: Het opstellen van de statuten van de Onderlinge Waarborgmaatschappij of van wijzigingen daarin.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikel 34 t/m 38 Ziekenfondswet; Afdeling 3.4 Awb.

Product: Statuten; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 4

4.

Handeling: Het indienen van een toelatingsverzoek bij het CVZ.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikel 34 t/m 38 Ziekenfondswet; Afdeling 3.4 Awb.

Product: Erkenningbeschikking; Goedkeuring statuten; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Opmerking: Voorafgaand aan het indienen van een toelatingsverzoek worden (voorgenomen wijzigingen in) statuten en reglementen toegezonden aan het CVZ.

Waardering: B 4

9.

Handeling: Het vaststellen van richtlijnen en codes met betrekking tot de ethische aspecten van de bedrijfsvoering.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikel 34 t/m 38 Ziekenfondswet; Afdeling 3.4 Awb.

Product: Gedragscodes en bindende instructies voor het melden van onethische handelingen; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 1

10.

Handeling: Het sluiten van overeenkomsten met (gelieerde) instellingen waarvoor het ziekenfonds administratieve werkzaamheden gaat verrichten.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikel 41 ZFW; Circulaire Ziekenfondsraad omtrent administratieve werkzaamheden voor derden (FES/BU nr. 149/86); Circulaire betrokkenheid ziekenfondsen bij particuliere verzekeringsactiviteiten (FES/BU nr. 130/87); Circulaire invulling begrip ‘administratieve werkzaamheden’ (BU nr. 23/88); Circulaire verrichten administratieve werkzaamheden voor derden (BU nr. 169/88) ; Circulaire Ziekenfondsraad inzake toerekening beheerskosten (VERZ nr. ZFW/40/97); Circulaire collectieve contracten en werkzaamheden voor derden (BU nr. ZFW/20/95).

Product: Overeenkomsten tot het verlenen van administratieve diensten; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Opmerking: Een ziekenfonds is bevoegd om met toestemming van het CVZ administratieve werkzaamheden te verrichten ten behoeve van natuurlijke en rechtspersonen die zich bezigheden met werkzaamheden op het gebied van de volksgezondheid. Een voorbeeld is het administratieve werk dat OZ zorgverzekeringen verricht ten behoeve van aanvullende verzekeringen voor de rechtspersoon OWM Aanvullingsfonds.

Waardering: B 4

11.

Handeling: Het vaststellen van de toerekeningsystematiek van beheerskosten voor het verrichten van administratieve werkzaamheden voor derden.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikel 41 ZFW; Circulaire Ziekenfondsraad omtrent administratieve werkzaamheden voor derden (FES/BU nr. 149/86); Circulaire betrokkenheid ziekenfondsen bij particuliere verzekeringsactiviteiten (FES/BU nr. 130/87); Circulaire invulling begrip ‘administratieve werkzaamheden’ (BU nr. 23/88); Circulaire verrichten administratieve werkzaamheden voor derden (BU nr. 169/88); Circulaire Ziekenfondsraad inzake toerekening beheerskosten (VERZ nr. ZFW/40/97); Circulaire collectieve contracten en werkzaamheden voor derden (BU nr. ZFW/20/95).

Product: Toerekeningmodel; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 5

12.

Handeling: Het vaststellen van het verzekeringsreglement ten behoeve van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en deponering bij de Kamer van Koophandel.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Ziekenfondswet: deze kent een aantal ‘kan-bepalingen’ die bij reglement nader worden ingevuld. Deze komen onder andere voor in artikel 17.AWBZ, artikel 6, lid 2.

Product: Verzekeringsreglement; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Opmerking: De vaststelling en wijziging van verzekeringsreglementen zijn binnen grenzen overgelaten aan de individuele ziekenfondsen. Zorgverzekeraars Nederland heeft een model-verzekeringsreglement ZFW en AWBZ opgesteld; de jongste versie dateert van 2001.

Waardering: B 1

13.

Handeling: Het vaststellen van het jaarlijks marketingplan.

Periode: Vanaf 1993.

Product: Marketingjaarplan; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Opmerking: Er zijn voorschriften inzake geografisch werkgebied en toerekening gemeenschappelijke marketingkosten voor publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verzekeringsactiviteiten.

Waardering: B 5

14.

Handeling: Het vaststellen van de distributiekanalen voor informatieverschaffing aan verzekerden.

Periode: Vanaf 1993.

Product: Besluiten over distributiekanalen en commerciële middelen; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Opmerking: Er zijn voorschriften inzake geografisch werkgebied en toerekening gemeenschappelijke marketingkosten voor publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verzekeringsactiviteiten.

Waardering: B 5

15.

Handeling: Het vaststellen van privacygedragsregels en beveiligingsprotocollen betreffende toegang tot en de omgang met persoonsgegevens van verzekerden en zorgverleners ten behoeve van de Ziekenfondswet en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Op verzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens heeft Zorgverzekeraars Nederland specifieke richtlijnen voor de zorgverzekeringsbranche ontwikkeld. Deze gedrags-regels bestaan uit de algemene gedragsregels voor het verzekeringsbedrijf en aanvullende gedragsregels voor de zorgverzekering.

Product: Privacybeleid en beveiliging; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 5

22.

Handeling: Het voorbereiden van het jaarlijkse bedrijfsplan ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikel 43b Ziekenfondswet betreffende het aanhouden van technische voorzieningen en een solvabiliteitsmarge; Regeling solvabiliteitsmarge en maximum reserve Ziekenfondswet (Stcrt. 2000, 246); Besluit Financiering Ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429).

Product: Jaarlijks financieel bedrijfsplan en de deelbegrotingen; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 1

24.

Handeling: Het opstellen/wijzigen van het budget voor de personele formatie en de materiële kosten van het uitvoeringsorgaan.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Besluit richtlijnen beheerskosten Ziekenfondswet (Stcrt. 1985, 225); Besluit egalisatiereserve beheerskosten Ziekenfondswet (Stcrt. 1984, 253); Circulaire normering/deregulering budgettering beheerskosten ZFW (BU nr. ZFW/87/90); Circulaire toerekening beheerskosten (VERZ. nr. ZFW/40/97); (Jaarlijks) besluit beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering; (Jaarlijks) besluit toepassingsregels bij de Regeling beschikbare middelen beheerskosten ZFW.

Product: Jaarlijkse beheerskostenbegroting; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: V = 7

25.

Handeling: Het vaststellen van de deelbudgetten per verstrekkingsoort.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet; Regeling aanwijzing macro-verstrekkingenbudget ziekenfondsverzekering; Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Ziekenfondswet; Besluit beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering; Besluit toepassingsregels bij de Regeling beschikbare middelen verstrekkingen en vergoedingen Ziekenfondswet; Circulaire jaarlijkse afrekening kosten verstrekkingen ZFW per 1991 (BU nr. ZFW/85/92).

Product: Jaarlijkse verstrekkingenbegroting; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: V = 7

28.

Handeling: Het vaststellen – na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen – van het treasurystatuut.

Periode: Vanaf 1999.

Grondslag: Regeling beleidsregels beleggingen ziekenfondsen.

Product: Treasurystatuut; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 5

32.

Handeling: Het vaststellen van de hoogte van de nominale ziekenfondspremie.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: De wettelijke kaders zijn – wat de heffing van nominale premie betreft – te vinden in: Artikelen 17 ZFW; Besluit nominale premieheffing Ziekenfondswet (Stb. 1988, 643); Regeling heffing nominale premie Ziekenfondswet van buiten Nederland wonende rechthebbenden op een pensioen of rente (Stct. 1988, 252); Circulaire kortingen nominale premies bij collectieve contracten (BU nr. ZFW/29/95).

Product: Premietabel; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 1

33.

Handeling: Het opstellen en publiceren van het jaarlijks financieel verslag, dat aan het CVZ en CTZ wordt toegezonden.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: BW 2, Titel 9; Artikel 43, letter e, van de Ziekenfondswet betreffende het uitvoeringsverslag; Artikel 43, letter f, van de Ziekenfondswet betreffende het financieel verslag; Circulaire CVZ 00/046 betreffende inrichting van het financieel verslag ziekenfondsen; Circulaire CVZ 01/039 betreffende de inrichting van de jaarstaat.

Product: Financieel verslag; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering:: B 3

34.

Handeling: Het opstellen en publiceren van het jaarlijks uitvoeringsverslag, dat aan het CVZ en CTZ wordt toegezonden.

Periode: Vanaf 2000.

Grondslag: BW 2, Titel 9; Artikel 43, letter e, van de Ziekenfondswet betreffende het uitvoeringsverslag; Artikel 43, letter f, van de Ziekenfondswet betreffende het financieel verslag; Circulaire CVZ 00/046 betreffende inrichting van het financieel verslag ziekenfondsen; Circulaire CVZ 01/039 betreffende de inrichting van de jaarstaat.

Product: Uitvoeringsverslag; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 3

35.

Handeling: Het opstellen van de jaarstaat, die aan het CVZ en CTZ wordt toegezonden.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: BW 2, Titel 9; Artikel 43, letter e, van de Ziekenfondswet betreffende het uitvoeringsverslag; Artikel 43, letter f, van de Ziekenfondswet betreffende het financieel verslag; Circulaire CVZ 00/046 betreffende inrichting van het financieel verslag ziekenfondsen; Circulaire CVZ 01/039 betreffende de inrichting van de jaarstaat.

Product: Jaarstaat.

Waardering: B 3

38.

Handeling: Het verstrekken van een opdracht aan een registeraccountant tot het instellen van een onderzoek naar de rechtmatigheid van het financieel verslag volgens het controleprotocol, dat het CVZ heeft opgesteld.

Periode: Vanaf 1999.

Grondslag: BW2 artikel 393; Artikel 43, letter f, Ziekenfondswet betreffende de verklaring omtrent getrouwheid en rechtmatigheid van het financieel verslag; Circulaire CTZ 01/002 betreffende de verklaring van getrouwheid van de in de jaarstaat opgenomen budgetteringsinformatie; Protocol rechtmatigheidonderzoek CTZ.

Product: Opdrachtbevestiging. Accountantsverklaring omtrent de rechtmatigheid en een rapport omtrent de ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 3

39.

Handeling: Het verstrekken van een opdracht aan een registeraccountant tot het instellen van een onderzoek naar de getrouwheid van de budgetteringsinformatie en de opgave Hoge Kosten Verevening volgens het controleprotocol, dat het CVZ heeft opgesteld.

Periode: Vanaf 2001.

Grondslag: BW2 artikel 393; Artikel 43, letter f, Ziekenfondswet betreffende de verklaring omtrent getrouwheid en rechtmatigheid van het financieel verslag; Circulaire CTZ 01/002 betreffende de verklaring van getrouwheid van de in de jaarstaat opgenomen budgetteringsinformatie; Protocol rechtmatigheidonderzoek CTZ.

Product: Opdrachtbevestiging; Accountantsverklaring omtrent de getrouwheid; Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: V = 7

50.

Handeling: Het aanvragen en verkrijgen van een aanwijzing, telkens voor een periode van vier jaren, als zorgkantoor.

Periode: Vanaf 1998.

Grondslag: Artikel 34 t/m 38 Ziekenfondswet (zie II.1.1); Afdeling 3.4 AWB (zie II.1.1); Artikel 1, eerste lid, sub b en h AWBZ; Artikel 14 en 16 AWBZ; Besluit controletaak uitvoeringsorganen AWBZ; Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

Product: Aanwijzingsbeschikking (concessie); Notulen en verslagen van vergaderingen.

Waardering: B 5

Actor Raad van Bestuur (uitvoerend: Beleggingscommissie)

26.

Handeling: Het bepalen van het beleggingsbeleid en het vaststellen van het beleggingsplan na verkregen goedkeuring door de Raad van Commissarissen.

Periode: Vanaf 1996.

Grondslag: Regeling beleidsregels beleggingen ziekenfondsen.

Product: Beleggingsplan.

Waardering: B 5

30.

Handeling: Het vaststellen van de inhoud van beheersovereenkomsten met externe vermogensbeheerders.

Periode: Vanaf 1996.

Grondslag: Regeling beleidsregels beleggingen ziekenfondsen.

Product: Overeenkomsten van vermogensbeheer.

Waardering: V = 7

31.

Handeling: Het besluiten over de liquiditeitsbuffer en het gebruik van beleggingsinstrumenten op de geldmarkt ter belegging van tijdelijk overtollige geldmiddelen.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Regeling voorschotverlening op uitkeringen ZFW en ZWBZ (Stcrt. 2001, 1); Circulaire voorschotverlening op uitkeringen ZFW/AWBZ 1996 (BU nr. ZFW/30/96).

Product: Besluiten over allocatie geldmiddelen.

Waardering: V = 7

Actor Raad van Bestuur (uitvoerend: Sector Zorginkoop; Sector Zorgkantoren)

40.

Handeling: Het sluiten van individuele medewerkerovereenkomsten met personen en toegelaten zorginstellingen.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: artikelen 8a t/m 8i ZFW betreffende de toelating van zorginstellingen en artikelen 44 t/m 49 ZFW betreffende het sluiten van medewerkersovereenkomsten; K.B. van 1 februari 1985, Stb. 1985, 84. Aanwijzing categorieën als toegelaten aangemerkte instellingen; Regeling controletaak ziekenfondsen 2001 (Stcrt. 4 mei 2001, 86); artikelen 8 t/m 8h AWBZ betreffende de toelating van zorginstellingen en artikelen 42 t/m 47 AWBZ betreffende het sluiten van medewerkersovereenkomsten; Besluit controletaak uitvoeringsorganen AWBZ.

Product: Medewerkerovereenkomsten.

Waardering: V = 7

41.

Handeling: Het bewaken van de uitvoering van de contracten en van de overeengekomen zorgkosten o.a. door middel van kwaliteits-, c.q. materiële controles.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: artikelen 8a t/m 8i ZFW betreffende de toelating van zorginstellingen en artikelen 44 t/m 49 ZFW betreffende het sluiten van medewerkersovereenkomsten; K.B. van 1 februari 1985, Stb. 1985, 84. Aanwijzing categorieën als toegelaten aangemerkte instellingen; Regeling controletaak ziekenfondsen 2001 (Stcrt. 4 mei 2001, 86); artikelen 8 t/m 8h AWBZ betreffende de toelating van zorginstellingen en artikelen 42 t/m 47 AWBZ betreffende het sluiten van medewerkersovereenkomsten; Besluit controletaak uitvoeringsorganen AWBZ.

Product: Materiële controles, kwaliteitscontroles.

Waardering: V = 7

42.

Handeling: Het voeren van periodiek gestructureerd overleg met zorgverleners.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: artikelen 8a t/m 8i ZFW betreffende de toelating van zorginstellingen en artikelen 44 t/m 49 ZFW betreffende het sluiten van medewerkersovereenkomsten; K.B. van 1 februari 1985, Stb. 1985, 84. Aanwijzing categorieën als toegelaten aangemerkte instellingen; Regeling controletaak ziekenfondsen 2001 (Stcrt. 4 mei 2001, 86); artikelen 8 t/m 8h AWBZ betreffende de toelating van zorginstellingen en artikelen 42 t/m 47 AWBZ betreffende het sluiten van medewerkersovereenkomsten; Besluit controletaak uitvoeringsorganen AWBZ.

Product: Verslagen van overleg.

Waardering: V = 7

43.

Handeling: Het maken van tariefafspraken met zorginstellingen en zorgverleners.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikelen 2 t/m 17f en 30 WTG; Besluit werkingssfeer maximumtarieven WTG van 19 december 1991 (Stb.1991, 733); Besluit werkingssfeer WTG 1992 van 19 december 1991 (Stb.1991, 732); Besluit representatieve organisaties WTG 1984 van 23 mei 1984 (Stcrt. 129); Besluit gegevensverstrekking WTG van 4 maart 1982 (Stb. 167); Vrijstellingsbesluit WTG van 30 januari 1996 (Stb. 584); CTG tarieven-circulaires.

Product: Tariefafspraken t.b.v. de medewerkerovereenkomsten.

Waardering: V = 7

44.

Handeling: Het behandelen van subsidie-aanvragen van zorgverleners.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: artikel 1p, eerste lid onder a, b, c, d, e en f van de Ziekenfondswet; de Regeling subsidies AWBZ en ZFW; het gaat om enkele tientallen daarin aangewezen subsidieregelingen.

Product: Meldingsbrieven, subsidie-overeenkomsten, afrekeningen, verzoeken aan CVZ tot subsidievaststelling.

Opmerking: Het traject van behandeling van subsidie-aanvragen bestaat uit het maken van projectanalyses, het beoordelen van subsidie-aanvragen, het afgeven van beschikkingen en het melden daarvan aan het CVZ, het bevoorschotten, het beoordelen van exploitatie-overzichten en mede op basis daarvan afrekenen, het indienen van de afrekening bij het CVZ.

Waardering: V = 7

Actor Raad van Bestuur (uitvoerend: Afdeling Zorgaanvragen)

45.

Handeling: Het met behulp van wet- en regelgeving beoordelen van aanvragen van een machtiging of toestemming om een behandeling te ondergaan.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikelen 8 t/m 12 ZFW; Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering (Stb. 1966, 3); Besluit voortzetting verstrekkingen ziekenfondsverzekering (Stb. 1969, 517); Besluit voorrang hebbende regelingen ziekenfondsverzekering (Stb. 1966, 1); Besluit categorieën van als toegelaten aangemerkte instellingen (Stb. 1985, 84); Circulaire verzekerden opgenomen in het Nederlands Astmacentrum Davos; Circulaire arresten Europees Hof van Justitie over grensoverschrijdende zorg (CURE nr. ZFW/38/98); Regeling medisch-specialistische zorg Ziekenfondswet (Stcrt. 1999, 235); Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1995, 232); Beschikking verloskundige hulp ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1967, 15); Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1994, 208); Regeling farmaceutische hulp 1996 (Stcrt. 1995, 251); Regeling hulpmiddelen 1996 (Stcrt. 1995, 229); Regeling eigen bijdrage kraamzorg ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1995, 153); Besluit ziekenvervoer ziekenfondsverzekering 1980 (Stcrt. 1980, 165); Besluit niet-klinische haemodialyse ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1980, 252); Besluit Ziekenfondsraad nadere regelen niet-klinische haemodialyse ziekenfondsverzekering 1980 (Stcrt. 1980, 252); Besluit chronisch intermitterende beademing ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1973, 9); Besluit hulpverlening door trombosediensten ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1973, 9); Besluit vergoeding kosten geneeskundige hulp in bijzondere omstandigheden (Stcrt. 1968, 18); Regeling hulp in het buitenland ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1988, 123); Circulaire toestemming hartoperaties buitenland (CURE nr. ZFW/23/98); Circulaire toelichting Regeling paramedische hulp (SGZ nr. ZFW/4/96); Circulaire standpunt CTU over uitvoering Regeling paramedische hulp (TZ nr. ZFW/17/97); Circulaire aandoeningenlijst paramedische hulp/extramurale ergotherapie (CURE nr. ZFW/13/98); Circulaire paramedische zorg 1999 (CURE nr. ZFW/61/98); Circulaire ergotherapie (PPT nr. 00/407); Circulaire kosten verloskamer bij niet-medisch-geïndiceerde poliklinische bevalling (SV/SGZ nr. 166/84); Circulaire eindrapport Werkgroep Bijstelling Kloostermanlijst/verloskundige indicatielijst (MAC/MED nr. 87/87); Circulaire rechtstreekse verwijzing door verloskundige (SGZ nr. ZFW/55/91); Circulaire omvang aanspraak tandsteen verwijderen (SGZ nr. ZFW/12/95); Circulaire aanspraak ongeregistreerde geneesmiddelen (SGZ nr. AWBZ/45/94); Circulaire vergoedingstatus Interferon beta (SGZ nr. AWBZ/19/95); Circulaire richtlijnen aanspraak Acetylcysteïne (SGZ nr. ZFW/24/98); Circulaire bloedproducten (CURE nr. ZFW/24/98); Circulaire subsidieregeling pre- en postnatale preventie zwangeren/pasgeborenen (CURE nr. ZFW/37/98); Circulaire aanspraak op rivastigmine (CURE nr. ZFW/60/98); Circulaire aanspraak op mycofenolaat-mofetil (CURE nr. ZFW/3/99); Circulaire aanspraak op hepatitus-B-vaccin (CURE nr. 00/24); Circulaire ziekenhuisverpleging moeder en (gezonde) baby (SV/IMG nr. 263/77); Circulaire opnemingsindicaties i.v.m. verloskundige hulp (CURE nr. ZFW/31/98); Circulaire wijziging Regeling hulpmiddelen 1996 (AGZ nr. 00/042); Circulaire wijziging Regeling hulpmiddelen 1996 per 1-4-1999 (CURE nr. ZFW/15/99); Circulaire aanpassing Regeling hulpmiddelen 1996 per 1-4-2000 (CURE nr. 00/002); Circulaire 40-cellige brailleleesregel al dan niet in combinatie met spraakondersteuning (AGZ nr. 00/035); Circulaire keuzevrijheid bij vervanging hoortoestel (CURE nr. 99/016); Circulaire kwaliteitsrichtlijnen voor draagbare bloedglucosemeters (SGZ nr. AWBZ/26/91); Circulaire kwaliteitsrichtlijn zuurstofvoorziening thuis (SGZ nr. AWBZ/42/91); Circulaire kwaliteitsrichtlijn hulpmiddelen (SGZ nr. AWBZ/7/93); Circulaire kwaliteitsrichtlijn bloedglucosemeters (SGZ nr. AWBZ/28/93); Circulaire verstrekking van hoortoestellen (JA nr. AWBZ/44/94); Circulaire kwaliteits- en bruikbaarheidonderzoek hulpmiddelen (CURE nr. ZFW/47/96); Circulaire afgifte keurmerk loophulpmiddelen (CURE nr. ZFW/7/97); Circulaire kosten vervoer buitenlandse werknemers bij repatriëring wegens ziekte (Verstr. nr. 238/72); Circulaire ziekenvervoer bij poliklinische bevalling (SV/EMG nr. 103/76 + SV/EMG nr. 131/76); Circulaire toepassing artikel 9 Besluit ziekenvervoer (weekend-/vakantievervoer) (SV/EMG nr. 103/76); Circulaire toepassing Besluit ziekenvervoer (interpretatie ‘begeleider’) (SV/EMG nr. 145/81); Circulaire inning bijdragen kraamzorg (SV/EMG nr. 209/80); Circulaire toepassing bijdrageregeling kraamzorg in ziekenhuis (SV/IMG nr. 81/81); Circulaire wijziging regeling kraamzorg (CURE nr. ZFW/53/98); Circulaire verstrekking erythropoïetine (SGZ nr. 57/89); Circulaire meerkosten verpleegkundig dialyse-assistent bij thuisdialyse (SGZ nr. ZFW/14/92); Circulaire toepassing Besluit niet-klinische haemodialyse (CCPD/woningaanpassing) (SGZ nr. ZFW/49/92); Circulaire wijziging Besluit nadere regelen niet-klinische haemodialyse (SGZ nr. ZFW/10/94); Circulaire woningaanpassing bij niet-klinische haemodialyse (SGZ nr. ZFW/22/94); Circulaire toepassing Besluit vergoeding kosten geneeskundige hulp in bijzondere omstandigheden (Verz. Nr. 101/69); Circulaire recht op verstrekkingen ZFW-verzekerden wonend in het buitenland (SVV/VERDR. nr. 76/84).

Product: Machtigingen / toestemmingbesluiten.

Waardering: V = 7

Actor Raad van Bestuur (uitvoerend: Afdeling AWB)

46.

Handeling: Het behandelen van bezwaarschriften tegen afgewezen aanvragen.

Periode: Vanaf 1997.

Grondslag: Artikelen 8 t/m 12 ZFW; Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering (Stb. 1966, 3); Besluit voortzetting verstrekkingen ziekenfondsverzekering (Stb. 1969, 517); Besluit voorrang hebbende regelingen ziekenfondsverzekering (Stb. 1966, 1); Besluit categorieën van als toegelaten aangemerkte instellingen (Stb. 1985, 84); Circulaire verzekerden opgenomen in het Nederlands Astmacentrum Davos; Circulaire arresten Europees Hof van Justitie over grensoverschrijdende zorg (CURE nr. ZFW/38/98); Regeling medisch-specialistische zorg Ziekenfondswet (Stcrt. 1999, 235); Regeling paramedische hulp ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1995, 232); Beschikking verloskundige hulp ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1967, 15); Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1994, 208); Regeling farmaceutische hulp 1996 (Stcrt. 1995, 251); Regeling hulpmiddelen 1996 (Stcrt. 1995, 229); Regeling eigen bijdrage kraamzorg ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1995, 153); Besluit ziekenvervoer ziekenfondsverzekering 1980 (Stcrt. 1980, 165); Besluit niet-klinische haemodialyse ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1980, 252); Besluit Ziekenfondsraad nadere regelen niet-klinische haemodialyse ziekenfondsverzekering 1980 (Stcrt. 1980, 252); Besluit chronisch intermitterende beademing ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1973, 9); Besluit hulpverlening door trombosediensten ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1973, 9); Besluit vergoeding kosten geneeskundige hulp in bijzondere omstandigheden (Stcrt. 1968, 18); Regeling hulp in het buitenland ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1988, 123); Circulaire toestemming hartoperaties buitenland (CURE nr. ZFW/23/98); Circulaire toelichting Regeling paramedische hulp (SGZ nr. ZFW/4/96); Circulaire standpunt CTU over uitvoering Regeling paramedische hulp (TZ nr. ZFW/17/97); Circulaire aandoeningenlijst paramedische hulp/extramurale ergotherapie Circulaire aandoeningenlijst paramedische hulp/extramurale ergotherapie (CURE nr. ZFW/13/98); Circulaire paramedische zorg 1999 (CURE nr. ZFW/61/98); Circulaire ergotherapie (PPT nr. 00/407); Circulaire kosten verloskamer bij niet-medisch-geïndiceerde poliklinische bevalling (SV/SGZ nr. 166/84); Circulaire eindrapport Werkgroep Bijstelling Kloostermanlijst/verloskundige indicatielijst (MAC/MED nr. 87/87); Circulaire rechtstreekse verwijzing door verloskudige (SGZ nr. ZFW/55/91); Circulaire omvang aanspraak tandsteen verwijderen (SGZ nr. ZFW/12/95); Circulaire aanspraak ongeregistreerde geneesmiddelen (SGZ nr. AWBZ/45/94); Circulaire vergoedingstatus Interferon beta (SGZ nr. AWBZ/19/95); Circulaire richtlijnen aanspraak Acetylcysteïne (SGZ nr. ZFW/24/98); Circulaire bloedproducten (CURE nr. ZFW/24/98); Circulaire subsidieregeling pre- en postnatale preventie zwangeren/pasgeborenen (CURE nr. ZFW/37/98); Circulaire aanspraak op rivastigmine (CURE nr. ZFW/60/98); Circulaire aanspraak op mycofenolaat-mofetil (CURE nr. ZFW/3/99); Circulaire aanspraak op hepatitus-B-vaccin (CURE nr. 00/24); Circulaire ziekenhuisverpleging moeder en (gezonde) baby (SV/IMG nr. 263/77); Circulaire opnemingsindicaties i.v.m. verloskundige hulp (CURE nr. ZFW/31/98); Circulaire wijziging Regeling hulpmiddelen 1996 (AGZ nr. 00/042); Circulaire wijziging Regeling hulpmiddelen 1996 per 1-4-1999 (CURE nr. ZFW/15/99); Circulaire aanpassing Regeling hulpmiddelen 1996 per 1-4-2000 (CURE nr. 00/002); Circulaire 40-cellige brailleleesregel al dan niet in combinatie met spraakondersteuning (AGZ nr. 00/035); Circulaire keuzevrijheid bij vervanging hoortoestel (CURE nr. 99/016); Circulaire kwaliteitsrichtlijnen voor draagbare bloedglucosemeters (SGZ nr. AWBZ/26/91); Circulaire kwaliteitsrichtlijn zuurstofvoorziening thuis (SGZ nr. AWBZ/42/91); Circulaire kwaliteitsrichtlijn hulpmiddelen (SGZ nr. AWBZ/7/93); Circulaire kwaliteitsrichtlijn bloedglucosemeters (SGZ nr. AWBZ/28/93); Circulaire verstrekking van hoortoestellen (JA nr. AWBZ/44/94); Circulaire kwaliteits- en bruikbaarheidonderzoek hulpmiddelen (CURE nr. ZFW/47/96); Circulaire afgifte keurmerk loophulpmiddelen (CURE nr. ZFW/7/97); Circulaire kosten vervoer buitenlandse werknemers bij repatriëring wegens ziekte (Verstr. nr. 238/72); Circulaire ziekenvervoer bij poliklinische bevalling (SV/EMG nr. 103/76 + SV/EMG nr. 131/76); Circulaire toepassing artikel 9 Besluit ziekenvervoer (weekend-/vakantievervoer) (SV/EMG nr. 103/76); Circulaire toepassing Besluit ziekenvervoer (interpretatie ‘begeleider’) (SV/EMG nr. 145/81); Circulaire inning bijdragen kraamzorg (SV/EMG nr. 209/80); Circulaire toepassing bijdrageregeling kraamzorg in ziekenhuis (SV/IMG nr. 81/81); Circulaire wijziging regeling kraamzorg (CURE nr. ZFW/53/98); Circulaire verstrekking erythropoïetine (SGZ nr. 57/89); Circulaire meerkosten verpleegkundig dialyse-assistent bij thuisdialyse (SGZ nr. ZFW/14/92); Circulaire toepassing Besluit niet-klinische haemodialyse (CCPD/woningaanpassing) (SGZ nr. ZFW/49/92); Circulaire wijziging Besluit nadere regelen niet-klinische haemodialyse (SGZ nr. ZFW/10/94); Circulaire woningaanpassing bij niet-klinische haemodialyse (SGZ nr. ZFW/22/94); Circulaire toepassing Besluit vergoeding kosten geneeskundige hulp in bijzondere omstandigheden (Verz. Nr. 101/69); Circulaire recht op verstrekkingen ZFW-verzekerden wonend in het buitenland (SVV/VERDR. nr. 76/84).

Product: Beschikkingen.

Waardering: V = 7

Actor Raad van Bestuur (uitvoerend: Afdeling Verhaalszaken)

48.

Handeling: Het verwerken van signalen waaruit mogelijkheden van verhaal blijken.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikel 83, letter b, van de ZFW; Circulaire Ziekenfondsraad van 24 januari 1972.

Product: Claimbrieven.

Opmerking: Het betreft hier het instellen van onderzoeken bij verzekerden en – door het opvragen van processen-verbaal – het beoordelen van de aansprakelijkheidvraag en het vergaren van gegevens voor het opstellen van claims.

Waardering: V = 7

49.

Handeling: Het instellen van verhaal op particuliere ziektekostenverzekeraars naar aanleiding van ten onrechte betaalde verstrekkingen aan te laat aangemelde ex-particulier verzekerden.

Periode: Vanaf 1995.

Grondslag: Artikel 83, letter b, van de ZFW; Circulaire Ziekenfondsraad van 24 januari 1972.

Product: Verhaalsbrieven.

Waardering: V = 7

Actor Raad van Bestuur (uitvoerend: Afdeling Klantenbeheer)

16.

Handeling: Het beoordelen van het recht op inschrijving in de ziekenfondsverzekering als hoofd- of medeverzekerde.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Hoofdstuk II van de ZFW (artikel 2: vreemdelingen, artikel 3: hoofdverzekerden, artikel 4: medeverzekerden, artikel 5: acceptatieplicht ziekenfonds en schadevergoedingsplicht onrechtmatig verzekerden, artikel 5a: identificatieplicht, artikel 6: vrije keus van ziekenfonds voor werknemer en artikel 7: inschrijving ex- particulier verzekerden); Aanwijzingsbesluit verzekerden ZFW (Stb. 1965, 638); Besluit beperking kring verzekerden ZFW (Stb. 1986, 694); Regeling medeverzekering ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1987, 2210); Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering (Stb. 1965, 653); Besluit nadere regeling inschrijving ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1966, 153); Regeling aanwijzing ziekenfondsen ziekenfondswet 1998 (Stcrt. 1997 230); Besluit vaststelling formulieren ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1982, 27); Regeling modellen en standaarden inschrijvingsbewijzen ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1998, 103); Circulaire inschrijving VUT-ers bij wonen in het buitenland; Circulaire inschrijving 65-plussers bij wonen in het buitenland; Circulaire aanmelding uitzendkrachten (SVV/VERZ nr. 56/87).

Product: Verzekerdenbestand, polissen, inschrijvingsbewijzen, verwerkte aanmeldingsformulieren, verwerkte rechtsgrondverklaringen.

Waardering: V = 7

17.

Handeling: Het verwerken van de berichten van inschrijving en mutaties ten behoeve van internationale verdragsregels door middel van het Europees formulier.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Verordeningen (EEG) nrs. 1408/71 en 574/72; Bilaterale verdragen tussen Nederland en vele andere landen; Nederlands-Duitse overeenkomst inzake grensarbeiders; Circulaire inwerkingtreding EER-overeenkomst (VERDR. nr. ZFW/69/93); Circulaire toepassing EER -overeenkomst (VERDR. nr. ZFW/27/94); Circulaire inwerkingtreding EER-overeenkomst (VERDR. nr. ZFW/13/95); Circulaire afgifte detacheringsverklaringen (VERDR. nr. ZFW/2/95); Circulaire inwerkingtreding Remigratiewet (VERZ. nr. 00/022); Circulaire internationale aspecten ziekenfondsverzekering zelfstandigen (VERZ. nr. 00/008).

Product: Bestand geregistreerden, inschrijvingsbewijzen.

Waardering: V = 7

18.

Handeling: Het verwerken van de mutatieberichten betreffende nieuwe, gefailleerde en gestaakte ondernemingen.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Artikel 3d (kleine zelfstandigen) en artikel 5 (werknemers) Ziekenfondswet; Artikel 4 en 5 Inschrijvingsbesluit Ziekenfondsverzekering; Artikel 2a, 9 Besluit nadere regeling inschrijving ziekenfondsverzekering; Circulaire Ziekenfondsraad inzake wijziging in aan-/afmeldingssysteem werknemers ZFW (VERZ. nr. ZFW/34/92); Circulaire opneming werkgeverscode in verzekerdenbestand (FES/BU nr. 41/81).

Product: Werkgevershulpbestand.

Waardering: V = 7

19.

Handeling: Het controleren van verzekerden en werkgevers op correcte inschrijving.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Regeling controletaak ziekenfondsen; Besluit van de Ziekenfondsraad inzake controle op rechtmatigheid van inschrijving als ziekenfondsverzekerde 1990); Artikel 22 Inschrijvingsbesluit; Circulaire van de Ziekenfondsraad inzake vorderen schadevergoeding bij onrechtmatige inschrijving (VERZ. nr. ZFW/6/90 en VERZ. nr. ZFW 57/93).

Product: Controlerapportages, controleformulieren.

Waardering: V = 7

20.

Handeling: Het controleren van verzekerden ten behoeve van het recht op medeverzekering.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Regeling medeverzekering ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1987, 221); Regeling aanwijzing publiekrechtelijke ziektekostenregelingen voor ambtenaren in verband met de beperking medeverzekering ingevolge de Ziekenfondswet; Circulaire inschrijving bij GAB van werkloze schoolverlaters (SVV/VERZ. nr. 321/83); Circulaire medeverzekering studerende kinderen (VERZ. nr. 99/003).

Product: Controleformulieren.

Waardering: V = 7

21.

Handeling: Het beoordelen van afmeldingen en controleresultaten.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Hoofdstuk II van de ZFW; Aanwijzingsbesluit verzekerden ZFW (Stb. 1965, 638); Besluit beperking kring verzekerden ZFW (Stb. 1986, 694); Regeling medeverzekering ziekenfondsverzekering ( Stcrt. 1987, 2210); Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering (Stb. 1965, 653); Besluit nadere regeling inschrijving ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1966, 153); Regeling aanwijzing ziekenfondsen ziekenfondswet 1998 (Stcrt. 1997 230); Besluit vaststelling formulieren ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1982, 27); Regeling modellen en standaarden inschrijvingsbewijzen ziekenfondsverzekering; (Stcrt. 1998, 103); Circulaire inschrijving VUT-ers bij wonen in het buitenland; Circulaire inschrijving 65-plussers bij wonen in het buitenland; Circulaire aanmelding uitzendkrachten (SVV/VERZ nr. 56/87).

Product: Verzekerdenbestand, berichten van uitschrijving.

Waardering: V = 7

Actor Raad van Bestuur (uitvoerend: Afdeling Verstrekkingen Administratie)

47.

Handeling: Het verwerken van ontvangen declaraties tot berichten van overmaking.

Periode: Vanaf 1993.

Grondslag: Circulaire inwerkingtreding Regeling medisch-specialistische zorg; Circulaire overgang naar geïntegreerde verstrekking (JA nr. 00/012); Circulaire wijziging betalingsvoorwaarden geïntegreerde verstrekking (JA nr. 00/27).

Product: Berichten van overmaking en betaalopdrachten.

Opmerking: Na ontvangen van declaraties vindt formele controles plaats tijdens de registratie van verstrekkingengegevens. Na autorisatie van de afrekening vindt betaalbaarstelling plaats.

Waardering: V = 7

Terug naar begin van de pagina