Regeling aanvullende bekostiging ten behoeve van leerlingen in het voortgezet onderwijs die naar inzicht van de school extra zorg behoeven

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 01-08-2004 t/m 31-07-2006

Regeling aanvullende bekostiging ten behoeve van leerlingen in het voortgezet onderwijs die naar inzicht van de school extra zorg behoeven

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-08-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanvullende bekostiging augustus 2004 tot en met 31 juli 2005 - 31 juli 2006

[Vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Het bevoegd gezag van een school met lumpsumvergoeding ontvangt voor de periode van 1 augustus 2004 tot en met 31 juli 2005 een aanvullende bekostiging in de vorm van een vaste voet van € 1.500,00 per school en een bedrag van € 2,00 per leerling.

  • 2 Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging ontvangt voor de periode van 1 augustus 2004 tot en met 31 juli 2006 per schooljaar een aanvullende bekostiging in de vorm van een vaste voet van € 1.500,00 per school en een bedrag van € 2,00 per leerling.

  • 3 De in het eerste en tweede lid bedoelde aanvullende bekostiging wordt verstrekt door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap en wordt éénmalig berekend op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2003.

Artikel 3. Toekenning en betaling van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Het bevoegd gezag van een school ontvangt uiterlijk in oktober 2004 een beschikking omtrent de toekenning van de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2.

  • 2 De aanvullende bekostiging wordt voor scholen met lumpsumvergoeding in oktober 2004 betaald.

  • 3 De aanvullende bekostiging wordt voor scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging in oktober 2004 en in oktober 2005 betaald.

Artikel 4. Geen aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-08-2006]

Voor de toekenning van de aanvullende bekostiging hoeft het bevoegd gezag van de school geen aanvraag in te dienen.

Artikel 5. Verantwoording

[Vervallen per 01-08-2006]

  • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan leerlingen die naar inzien van de school extra zorg behoeven. Verrekening van eventueel niet bestede middelen of voorschotten vindt niet plaats.

  • 2 Voor scholen met lumpsumvergoeding wordt de ontvangen aanvullende bekostiging herkenbaar opgenomen als baten in de jaarrekening. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

  • 3 Voor scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging geldt dat de ontvangen aanvullende bekostiging herkenbaar wordt opgenomen in de administratie van de school.

  • 4 De verklaring van de accountant bij de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding (AVR) voor scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.

Artikel 6. Intrekking

[Vervallen per 01-08-2006]

De Regeling visueel of auditief gehandicapte leerlingen als bedoeld in artikel IV van de regeling omzetting faciliteitenregelingen fbs naar lumpsum vo, inclusief overgangsrecht en samenvoeging van scholen in het vo per 1 augustus 1996 (kenmerk VO/JP-95021517) zoals opgenomen in het Gele katern 1995, nr. 28a, wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004 en vervalt met ingang van 1 augustus 2006.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging ten behoeve van leerlingen in het voortgezet onderwijs die naar inzicht van de school extra zorg behoeven.

Artikel 9. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling zal met toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina