Regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2004 - 2005

[Regeling vervallen per 31-12-2005.]
Geldend van 29-05-2004 t/m 30-12-2005

Regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2004 - 2005

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanvullende bekostiging arbeidsmarktknelpunten

[Vervallen per 31-12-2005]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school ontvangt voor zowel het kalenderjaar 2004 als het kalenderjaar 2005 aanvullende bekostiging als tegemoetkoming in de kosten als gevolg van de arbeidsmarktknelpunten.

 • 2 De aanvullende bekostiging bestaat per kalenderjaar uit:

  • a. een vaste voet per school van € 45.000,-, en

  • b. een bedrag per cumi-vo leerling als bedoeld in artikel 1 van: € 85,-

Artikel 3. Toekenningscriteria

[Vervallen per 31-12-2005]

De in artikel 2 bedoelde aanvullende bekostiging wordt toegekend aan het bevoegd gezag van een school indien het aantal cumi-vo leerlingen op 1 oktober 2003 5% of meer bedraagt van het aantal leerlingen.

Artikel 4. Betaling

[Vervallen per 31-12-2005]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school ontvangt uiterlijk in juli 2004 een beschikking omtrent de toekenning van de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2.

 • 2 De in de beschikking vastgestelde aanvullende bekostiging wordt in het jaar 2004 verstrekt in de maand juli en in het jaar 2005 in de maand februari.

Artikel 5. Geen aanvraagprocedure

[Vervallen per 31-12-2005]

De vaststelling van de aanvullende bekostiging wordt door CfI eenmalig uitgevoerd op basis van de voor bekostiging in aanmerking genomen cumi-vo leerlingen op de teldatum 1 oktober 2003. Scholen die voor de aanvullende bekostiging in aanmerking komen, ontvangen die automatisch als beschreven in artikel 4. Er hoeft dus geen aanvraag te worden ingediend.

Artikel 6. Besteding en verantwoording

[Vervallen per 31-12-2005]

 • 1 Het bevoegd gezag besteedt de aanvullende bekostiging aan maatregelen in het kader van personeelsbeleid en/of arbeidsomstandigheden voor zover die leiden tot een vermindering van de arbeidsmarktknelpunten.

 • 2 De toegekende middelen worden herkenbaar als baten opgenomen in de jaarrekening. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

 • 3 Verrekening van eventueel niet bestede gelden of overschotten vindt niet plaats.

Artikel 7. Overgangsbudget

[Vervallen per 31-12-2005]

 • 1 Indien het bevoegd gezag van een school op grond van de Regeling 2002 - 2003 aanvullende bekostiging heeft ontvangen en de aanvullende bekostiging die dat bevoegd gezag op grond van de onderhavige regeling ontvangt lager is dan de aanvullende bekostiging voor het kalenderjaar 2003, dan wel indien dat bevoegd gezag op grond van de onderhavige regeling geen aanvullende bekostiging meer ontvangt, verstrekt de minister eenmalig een overgangsbudget aan dat bevoegd gezag ten behoeve van de desbetreffende school.

 • 2 Het overgangsbudget, bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor zowel het kalenderjaar 2004 als het kalenderjaar 2005 100% van het verschil tussen de aanvullende bekostiging voor het kalenderjaar 2003 en de aanvullende bekostiging voor het kalenderjaar 2004.

 • 3 Het bevoegd gezag dat op grond van het eerste lid recht heeft op een overgangsbudget ontvangt uiterlijk in oktober 2004 een beschikking over de verstrekking van het overgangsbudget.

 • 4 De betaling van het overgangsbudget voor beide schooljaren vindt in één keer plaats uiterlijk in februari 2005.

Artikel 8. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2005]

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2005.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2004 - 2005.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina