Beleidsregel College tarieven gezondheidszorg

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geldend van 16-05-2004 t/m heden

Beleidsregel College tarieven gezondheidszorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 13 en 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg;

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brieven van 5 april 2004, kenmerk Z/P-2472136 en Z/P-2472134);

Besluit:

Artikel 1

Het College tarieven gezondheidszorg stelt voor organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummers 10, 16a, 16b en 17 van het Besluit werkingssfeer WTG 1992, zodanige beleidsregels vast dat de indieningstermijn voor primaire productieafspraken met betrekking tot het boekjaar 2004 op 5 april 2004 wordt vastgesteld.

Artikel 2

Het College tarieven gezondheidszorg stelt voor organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1, onder A, nummers 10, 16a, 16b en 17 van het Besluit werkingssfeer WTG 1992, zodanige beleidsregels vast dat verzoeken tot het verwerken van aanvullende productieafspraken in de tarieven met betrekking tot het boekjaar 2004 kunnen worden ingediend en gehonoreerd voorzover het financiële effect daarvan wordt gecompenseerd door bijstelling van het totaal aan productieafspraken van vorenbedoelde organen voor gezondheidszorg.

Artikel 3

  • 2 In afwijking van artikel 1 en artikel 2, kunnen verzoeken tot het verwerken van productieafspraken in de tarieven met betrekking tot het boekjaar 2004 ten gevolge van bouw op grond van de Beleidsregel overgangsregeling kapitaalslasten extramurale zorgverlening worden ingediend en gehonoreerd, indien een aanvraag voor deze bouw is ingediend bij het College bouw ziekenhuisvoorzieningen of het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van een positief advies is voorzien.

Artikel 4

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2004.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina