Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 02-03-2022 t/m 15-12-2022

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 mei 2004, nr. WJZ 4028595, houdende regels met betrekking tot universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op:

Richtlijn nr. 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische- communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) (PbEG L 108);

Richtlijn nr. 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (PbEG L 201); en

– de artikelen 7.1, derde lid, 7.3, 9.4, eerste lid, en 11.9, tweede lid, van de Telecommunicatiewet en de artikelen 2.5, derde lid, onderdeel b, 2.11 en 3.5 van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. besluit: Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen;

 • b. geografisch nummer: nummer dat in een krachtens artikel 4.1 van de wet vastgesteld nummerplan bestemd is als een geografisch nummer;

 • c. netnummergebied: gebied binnen Nederland dat wordt aangekozen met eenzelfde geografisch nummer;

 • d. nummer met bijzondere toegang: nummer uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten of een internationaal nummer dat voor toegang gebruik maakt van een voor dat nummer specifieke voorziening in een eindapparaat van de eindgebruiker die wordt aangeboden door een aanbieder anders dan de aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst die de eindgebruiker toegang verschaft tot nummers uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten of internationale nummers;

 • e. Premium SMS-dienst: inhoudsdienst via SMS geleverd aan de afnemer daarvan, waarvoor een aanbieder van een voor het publiek beschikbare nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiedienst bedragen in rekening brengt bij een abonnee;

 • f. klacht: iedere klacht of vraag van een abonnee aan een aanbieder van een voor het publiek beschikbare nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiedienst omtrent de bedragen die deze aanbieder aan hem in rekening brengt;

 • g. beperkte Premium SMS-dienst: Premium SMS-dienst waarbij een afnemer daarvan, naar aanleiding van zijn ondubbelzinnige verzoek tot levering van die dienst, één of meerdere Premium SMS-berichten verstuurt dan wel ontvangt, waarvoor hem ten hoogste in totaal € 1,50 in rekening wordt gebracht;

 • h. Premium SMS-bericht: SMS-bericht waarvan het aan een abonnee in rekening gebrachte tarief niet geheel is bestemd voor de levering van een voor het publiek beschikbare nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiedienst;

 • i. platformaanbieder: aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst die zich jegens een nummerhouder of een nummergebruiker ertoe verbindt om een dienst die verbonden is aan een oproep naar een nummer dat aan die nummerhouder is toegekend of door die nummergebruiker wordt gebruikt, toegankelijk te maken;

 • j. Premium MMS-dienst: inhoudsdienst via MMS geleverd aan de afnemer daarvan, waarvoor een aanbieder van een voor het publiek beschikbare nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiedienst bedragen in rekening brengt bij een abonnee;

 • k. verkeerstarief: het tarief dat een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst voor een oproep aan de eindgebruiker in rekening brengt, zonder bijkomend tarief voor de aan de oproep naar het nummer verbonden aanvullende dienst;

 • l. informatietarief: het tarief, niet zijnde het verkeerstarief, dat namens de nummergebruiker door een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst aan de eindgebruiker in rekening wordt gebracht voor de aan de oproep verbonden aanvullende dienst.

§ 2. Universele dienstverlening

Artikel 2.1

 • 2 De in artikel 2.5, derde lid, onderdeel b, van het besluit bedoelde gebruiksafhankelijke tarieven bedragen voor oproepen naar abonnees aan wie een geografisch nummer in gebruik is gegeven ten hoogste € 0,136 per minuut met een starttarief van ten hoogste € 0,059 per gesprek.

 • 3 De in dit artikel genoemde tarieven zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 2.2

 • 1 De aanbieder van spraakcommunicatiediensten op een vaste locatie die krachtens artikel 9.2 van de wet is aangewezen verstrekt, onverminderd het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 11 van de wet, op verzoek van zijn abonnee een gespecificeerde rekening van de kosten voor de aansluiting op het openbare elektronische communicatienetwerk op een vaste locatie en het gebruik van de spraakcommunicatiedienst over die aansluiting.

 • 2 De aanbieder, bedoeld in het eerste lid, kan slechts een redelijke vergoeding voor een gespecificeerde rekening vragen van de abonnee indien deze rekening meer gespecificeerd is dan het in artikel 2.3 bepaalde basisniveau van specificatie.

 • 3 Gesprekken die voor de oproepende abonnee kosteloos zijn worden niet op de gespecificeerde rekening van de oproepende abonnee vermeld.

Artikel 2.3

Het in artikel 2.2 bedoelde basisniveau van specificatie van rekeningen voor het gebruik van de spraakcommunicatiedienst op een vaste locatie omvat:

 • a. de periode waarop de rekening betrekking heeft;

 • b. de contractsvorm;

 • c. de kosten voor aansluiting of verandering van de aansluiting;

 • d. per oproep:

  • 1°. de totale kosten;

  • 2°. het toegepaste tarief dan wel het gemiddelde tarief;

  • 3°. het opgeroepen nummer;

  • 4°. de datum waarop deze heeft plaatsgevonden;

  • 5°. de aanvangstijd; en

  • 6°. de duur;

 • e. de kosten per geleverde additionele dienst alsmede de datum van levering;

 • f.  het totaal aantal oproepen en de totale kosten die voor de oproepen in rekening worden gebracht;

 • g.  het totale bedrag van de rekening, onder vermelding van het toepasselijke tarief voor omzetbelasting alsmede het totale bedrag dat aan omzetbelasting moet worden betaald.

Artikel 2.4

 • 1 De aanbieder van de spraakcommunicatiedienst via het openbare elektronische communicatienetwerk op een vaste locatie die krachtens artikel 9.2 van de wet is aangewezen blokkeert op verzoek van zijn abonnee bepaalde categorieën uitgaande gesprekken of oproepen naar bepaalde categorieën nummers en de mogelijkheid tot het afnemen van Premium SMS-diensten of Premium MMS-diensten.

 • 2 De blokkering geschiedt kosteloos.

Artikel 2.5

 • 1 De aanbieder van de aansluiting op het openbare elektronische communicatienetwerk op een vaste locatie en de spraakcommunicatiedienst over die aansluiting die krachtens artikel 9.2 van de wet is aangewezen, treft jegens een abonnee die zijn rekening geheel of gedeeltelijk niet betaalt uitsluitend maatregelen die in verhouding staan tot de ernst van de wanbetaling, die niet-discriminerend zijn en die vooraf op genoegzame wijze zijn bekendgemaakt.

 • 2 Bij de in het eerste lid bedoelde maatregelen:

  • a. blijft een beperking van de dienstverlening, voor zover dat technisch mogelijk is, beperkt tot die delen van de dienstverlening waarvoor een betalingsachterstand bestaat, tenzij er sprake is van fraude door de abonnee, en

  • b. gaat de aanbieder niet over tot beperking van de dienstverlening of verbreking van de aansluiting, dan nadat de abonnee van het voornemen tot beperking of afsluiting op genoegzame wijze op de hoogte is gesteld en hem een redelijke termijn is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

Artikel 2.5a

De aanbieder van de spraakcommunicatiedienst via het openbare elektronische communicatienetwerk op een vaste locatie die krachtens artikel 9.2 van de wet is aangewezen biedt de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten waarbij ongeacht de hoeveelheid gebelde minuten naar binnenlandse niet-betaalnummers niet meer dan een bij de abonnee bekend bedrag per maand in rekening wordt gebracht.

Artikel 2.7

 • 1 De bemiddelingsdienst, bedoeld in artikel 2.3a van het besluit, verzorgt:

  • a. 24 uur per dag alle oproepen tussen enerzijds eindgebruikers die gebruik maken van een teksttelefoon en anderzijds eindgebruikers van een spraakcommunicatiedienst die gebruik maken van reguliere telefonie en vice versa; en

  • b. dertien uur per dag alle oproepen tussen enerzijds eindgebruikers die gebruik maken van beeldtelefonie en communiceren in gebarentaal en anderzijds eindgebruikers van een spraakcommunicatiedienst die gebruik maken van reguliere telefonie en vice versa.

 • 2 De wachttijd voor aanvang van de door de bemiddelingsdienst te bemiddelen gesprekken bedraagt:

  • a. bij oproepen bedoeld in het eerste lid, onder a, voor 85% van de oproepen tussen 08.00 en 22.00 uur maximaal 20 seconden en buiten deze tijden voor 90% van de oproepen maximaal 40 seconden en

  • b. bij oproepen bedoeld in het eerste lid, onder b, voor 85% van de oproepen maximaal 60 seconden.

 • 3 De bemiddelingsdienst ondersteunt communicatie met de eindgebruiker die gebruik maakt van tekst- of beeldtelefonie via het Session Initiation Protocol en de standaarden beschreven in ETSI TS 126 114, met uitzondering van de daarin opgenomen audiostandaarden. Voor audio ondersteunt de bemiddelingsdienst ITU-T G711, voor video ondersteunt de bemiddelingsdienst zowel H263 als H264. Indien de software voor tekst- en beeldtelefonie volgens de standaarden bedoeld in de eerste volzin niet beschikbaar is voor individuele eindgebruikers, stelt de bemiddelingsdienst deze software beschikbaar. Voor de software bedoeld in de tweede volzin kunnen door de aanbieder redelijke kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 2.8

De aanbieder van de bemiddelingsdienst die krachtens artikel 9.2, eerste lid, van de wet is aangewezen, zorgt ervoor dat bij de bemiddeling van oproepen bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, geen onnodige vertraging plaatsvindt en er geen informatie of toonzetting verloren gaat.

Artikel 2.9

 • 1 De aanbieder van de bemiddelingsdienst die krachtens artikel 9.2, eerste lid, van de wet is aangewezen verstrekt aan de eindgebruiker op duidelijke, volledige en begrijpelijke wijze de volgende informatie over de bemiddelingsdienst:

  • a. de contactgegevens waarover de bemiddelingsdienst wordt aangeboden;

  • b. de gebruiksmogelijkheden;

  • c. de openingstijden;

  • d. de tarieven;

  • e. de contactgegevens voor het stellen van vragen als bedoeld in het tweede lid.

 • 2 De aanbieder stelt gebruikers in staat om zowel telefonisch als per e-mail vragen te stellen over technische problemen met de bemiddelingsdienst.

§ 3. Eindgebruikersbelangen

Artikel 3.2a

 • 1 Een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst die eindgebruikers toegang verschaft tot nummers uit de reeksen 0900, 0906, 0909 of 18 uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten waarvan de tarieven door die aanbieder bij de eindgebruiker in rekening worden gebracht, draagt er zorg voor dat voorafgaand aan een oproep worden vermeld:

  • a. het aan de oproep verbonden informatietarief per minuut of per oproep en daarnaast het aan de oproep verbonden verkeerstarief of de relevante informatie over dat verkeerstarief. Vermelding van het informatietarief kan uitsluitend achterwege blijven voor zover het desbetreffende tarief € 0 per minuut of per oproep is.

  • b. het opgeroepen nummer als dat niet handmatig is aangekozen.

 • 2 Een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst die eindgebruikers toegang verschaft tot nummers met bijzondere toegang uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten waarvan de tarieven door die aanbieder bij de consument in rekening worden gebracht, uitgezonderd geografische nummers, nummers uit de reeks 0670 tot en met 0679, en nummers als bedoeld in het eerste lid, draagt er zorg voor dat voorafgaand aan een oproep de in het eerste lid bedoelde vermelding plaatsvindt.

 • 3 Een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst die eindgebruikers toegang verschaft tot internationale nummers met bijzondere toegang waarvan de tarieven door die aanbieder bij de consument in rekening worden gebracht, draagt er zorg voor dat voorafgaand aan een oproep de in het eerste lid bedoelde vermelding plaatsvindt.

 • 4 In afwijking van het eerste, tweede en derde lid kan een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst volstaan met het bieden van een voorziening voor gebruik in een eindapparaat die het tarief en het nummer overeenkomstig het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid vermeldt. De aanbieder bericht in dat geval haar eindgebruikers schriftelijk of elektronisch omtrent:

  • a. de wijze waarop aan de op haar rustende verplichting wordt voldaan en

  • b. het aanbod van een voorziening voor gebruik in een eindapparaat.

 • 5 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op oproepen van buiten Nederland.

 • 6 De melding bedoeld in het eerste, tweede en derde lid en de voorziening voor gebruik in een eindapparaat zijn kosteloos voor de consument en zijn ondubbelzinnig en duidelijk leesbaar of verstaanbaar.

Artikel 3.2b

 • 1 Een nummergebruiker die een nummer gebruikt uit de reeks 0900, 0906, 0909 of 18 uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten waarvan het tarief door een aanbieder van een elektronische communicatiedienst bij de consument in rekening wordt gebracht draagt er zorg voor dat voorafgaand aan een oproep de in artikel 3.2a, eerste lid, bedoelde vermelding plaatsvindt.

 • 2 Een nummergebruiker die een nummer met bijzondere toegang gebruikt uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten waarvan het tarief door een aanbieder van een elektronische communicatiedienst bij de consument in rekening wordt gebracht, uitgezonderd geografische nummers, nummers uit de reeks 0670 tot en met 0679 en nummers als bedoeld in het eerste lid, draagt er zorg voor dat voorafgaand aan een oproep de in artikel3.2a, eerste lid, bedoelde vermelding plaatsvindt.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op oproepen van buiten Nederland.

 • 4 De in het eerste en tweede lid bedoelde vermeldingen zijn kosteloos voor de consument en zijn ondubbelzinnig en duidelijk leesbaar of verstaanbaar.

Artikel 3.2c

 • 1 Een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst die eindgebruikers toegang verschaft tot een nummer uit de reeks 0900 uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten, waarvan het verkeerstarief en het informatietarief door die aanbieder bij de eindgebruiker in rekening worden gebracht, en de desbetreffende nummergebruiker stellen het maximale informatietarief voor een oproep naar dat nummer vast, dat is berekend met inachtneming van het informatietarief dat ingevolge artikel 3.2a, eerste lid, onderdeel a, en artikel 3.2b, eerste lid, wordt vermeld.

 • 2 Het eerste lid is uitsluitend van toepassing indien het informatietarief dat ingevolge artikel 3.2a, eerste lid, en artikel 3.2b, eerste lid, wordt vermeld:

  • a. bestaat uit een informatietarief per tijdseenheid, en

  • b. hoger is dan 15 cent per minuut voor een oproep naar het desbetreffende nummer.

 • 3 De aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst die eindgebruikers toegang verschaft tot een nummer waarop het eerste lid van toepassing is en de desbetreffende nummergebruiker dragen er zorg voor dat voorafgaand aan de oproep het in het eerste lid bedoelde maximale tarief voor de desbetreffende oproep wordt vermeld.

 • 4 Het eerste, tweede en derde lid zijn niet van toepassing op oproepen van buiten Nederland.

 • 5 De vermeldingen, bedoeld in het derde lid, zijn kosteloos voor de consument en zijn ondubbelzinnig en duidelijk leesbaar of verstaanbaar.

Artikel 3.2d

 • 3 De vermeldingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn ondubbelzinnig en duidelijk leesbaar of verstaanbaar.

Artikel 3.2f

 • 1 Voor zover een aanbieder als bedoeld in artikel 3.2a, respectievelijk artikel 3.2c ten aanzien van een nummer ervoor heeft zorg gedragen dat de vermeldingen, bedoeld in de artikelen 3.2a en 3.2b, respectievelijk artikel 3.2c, worden gedaan, is de nummergebruiker van dat nummer ontheven van de verplichting zorg te dragen voor de desbetreffende vermeldingen.

 • 2 Voor zover een nummergebruiker als bedoeld in artikel 3.2b, respectievelijk artikel 3.2c ten aanzien van een nummer ervoor heeft zorg gedragen dat de vermeldingen, bedoeld in de artikelen 3.2a en 3.2b, respectievelijk artikel 3.2c, worden gedaan, is een aanbieder van de openbare elektronische communicatiedienst die toegang verschaft tot het aangekozen 090x nummer ontheven van de verplichting zorg te dragen voor de desbetreffende vermeldingen.

Artikel 3.2g

 • 1 Een aanbieder van een elektronische communicatiedienst die eindgebruikers toegang verschaft tot een nummer uit de reeks 0900, 0906 of 0909 uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten,

  • a. waarvan de tarieven door die aanbieder bij de eindgebruiker in rekening worden gebracht, en

  • b. dat door de nummergebruiker wordt gebruikt voor het leveren van klantenservice in het kader van een reeds gesloten overeenkomst,

  brengt bij de eindgebruiker voor een oproep naar dit nummer ten hoogste het verkeerstarief in rekening.

 • 2 Een nummergebruiker van een nummer uit de reeks 0900, 0906 of 0909 uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten,

  • a. waarvan de tarieven door een aanbieder van de elektronische communicatiedienst bij de eindgebruiker in rekening wordt gebracht, en

  • b. dat door de nummergebruiker wordt gebruikt voor het leveren van klantenservice in het kader van een reeds gesloten overeenkomst,

  stelt voor een oproep naar dit nummer het informatietarief vast op € 0.

 • 3 Een nummergebruiker die een nummer uit de reeks 0900, 0906 of 0909 uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten gebruikt voor het leveren van klantenservice als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, waarvan het tarief door een aanbieder van een elektronische communicatiedienst bij de eindgebruiker in rekening wordt gebracht, meldt dit gebruik van het nummer aan de platformaanbieder.

 • 4 Iedere aanbieder van een elektronische communicatiedienst die een voor het gebruik van het nummer relevante interconnectieovereenkomst heeft en die een melding ontvangt als bedoeld in het vijfde lid, geeft deze melding door aan de partij of partijen waarmee hij een voor het gebruik van het nummer relevante interconnectieovereenkomst heeft.

Artikel 3.3

 • 1 Aanbieders van openbare telefoonnetwerken of voor het publiek beschikbare nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiedienst bieden eindgebruikers de mogelijkheid aan van nummeridentificatie als bedoeld in artikel 1.1 van de wet.

 • 2 Aanbieders van openbare telefoonnetwerken of voor het publiek beschikbare nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiedienst stellen de gegevens en signalen beschikbaar die noodzakelijk zijn om grensoverschrijdende nummeridentificatie als bedoeld in artikel 1.1 van de wet binnen de Europese Unie mogelijk te maken.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op aanbieders van carrierdiensten, met dien verstande dat de verplichtingen alleen gelden indien de eindgebruiker een consument is.

 • 4 Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken die worden gebruikt om carrierdiensten aan te bieden treffen de maatregelen die nodig zijn om de aanbieders van die diensten in staat te stellen de verplichtingen, bedoeld in het derde lid, na te komen.

 • 5 De verplichtingen, bedoeld in het derde en vierde lid, gelden niet voor zover het technisch niet uitvoerbaar dan wel economisch niet haalbaar is om die verplichtingen na te komen.

Artikel 3.4

 • 1 Een aanbieder van een elektronische communicatiedienst die eindgebruikers toegang verschaft tot nummers met bijzondere toegang uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten en waarvan de tarieven door die aanbieder bij de consument in rekening worden gebracht, uitgezonderd geografische nummers en nummers uit de reeks 0670 tot en met 0679, of internationale nummers, biedt de consument tenminste een van de volgende voorzieningen voor het begrenzen van het gebruik van nummers met bijzondere toegang aan:

  • a. de maximale duur van de oproep;

  • b. het maximum tarief per minuut of per oproep;

  • c. de maximale kosten per oproep;

  • d. de maximale kosten per periode.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst volstaan met het bieden van een voorziening voor gebruik in een eindapparaat voor het begrenzen van het gebruik van nummers met bijzondere toegang overeenkomstig het eerste lid. De aanbieder bericht in dat geval haar eindgebruikers schriftelijk of elektronisch omtrent

  • a. de wijze waarop aan de op haar rustende verplichting wordt voldaan en

  • b. het aanbod van een voorziening voor gebruik in een eindapparaat.

 • 3 Voor een voorziening bedoeld in het eerste en tweede lid kunnen door die aanbieder redelijke kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 3.5a

 • 2 Indien een consument een geschil met een aanbieder of nummergebruiker als bedoeld in het eerste lid omtrent de hoogte van de rekening binnen de daarvoor geldende termijn aanhangig heeft gemaakt bij een geschillencommissie als bedoeld in artikel 12.1, eerste of tweede lid, van de wet, kan de aanbieder bovendien geen betaling van het betwiste deel van de rekening verlangen tot de geschillencommissie op het geschil heeft beslist.

 • 3 Indien een aanbieder of nummergebruiker als bedoeld in het eerste lid zich niet heeft aangesloten bij een geschillencommissie kan de desbetreffende aanbieder bovendien geen betaling van het betwiste deel van de rekening verlangen tot een geschillencommissie als bedoeld in artikel 12.1, eerste of tweede lid, van de wet alsnog op de klacht heeft beslist dan wel tot de Autoriteit Consument en Markt toepassing heeft gegeven aan artikel 7.3c, eerste lid, van de wet.

 • 4 Indien de in het eerste lid bedoelde klacht of het in het tweede lid bedoelde geschil is gericht tegen de nummergebruiker, stelt de consument de aanbieder op de hoogte van het indienen van de klacht bij de nummergebruiker of het aanhangig maken van het geschil bij de geschillencommissie.

Artikel 3.6

De nummergebruiker die een nummer met bijzondere toegang gebruikt uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten, waarvan het tarief door een aanbieder van een elektronische communicatiedienst bij de consument in rekening wordt gebracht, uitgezonderd geografische nummers en nummers uit de reeks 0670 tot en met 0679, beëindigt de oproep naar dat nummer onmiddellijk nadat de oproeper van het nummer heeft aangegeven de ontvangst van de aan dat nummer verbonden dienst te willen beëindigen.

Artikel 3.7

De in artikel 4.3, derde lid, artikel 4.7, vijfde lid, artikel 4.9, derde lid, artikel 7.3a , eerste lid en artikel 7.3b, eerste lid, van de wet bedoelde categorieën van nummers zijn:

 • a. nummers die behoren tot de reeksen 0900, 0906, 0909 of 18 uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten;

 • b. nummers met bijzondere toegang uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten, uitgezonderd geografische nummers, nummers uit de reeks 0670 tot en met 0679 en nummers als bedoeld in onderdeel a.

Artikel 3.8

De in artikel 4.9, derde lid, onderdeel b, van de wet bedoelde gegevens met betrekking tot een nummer uit de in dat lid bedoelde categorie van nummers zijn:

 • a. naam;

 • b. adres en woonplaats of vestigingsplaats;

 • c. telefoonnummer;

 • d. de periode dat dit nummer in gebruik is;

 • e. de periode waarin voor een aan de oproep verbonden dienst geen bijkomend tarief wordt gerekend op het tarief voor het overbrengen van elektronische signalen;

 • f. de gegevens, genoemd onder a tot en met c, van de platformaanbieder die de aan een oproep naar dat nummer verbonden dienst toegankelijk maakt gedurende de in onderdeel d bedoelde periode.

Artikel 3.9

 • 1 Een aanbieder van een voor het publiek beschikbare nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiedienst biedt een consument te allen tijde kosteloos de mogelijkheid tot het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot de levering van een voor het publiek beschikbare nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiedienst waarbij de mogelijkheid tot het afnemen van Premium SMS-diensten is geblokkeerd.

 • 2 Een aanbieder van een voor het publiek beschikbare nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiedienst biedt een consument met wie hij een overeenkomst is aangegaan tot levering van een voor het publiek beschikbare nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiedienst te allen tijde de mogelijkheid om die overeenkomst gedurende de looptijd daarvan kosteloos in die zin te wijzigen dat de mogelijkheid tot het afnemen van Premium SMS-diensten op verzoek van die consument wordt geblokkeerd.

Artikel 3.10

 • 1 Een aanbieder van een voor het publiek beschikbare nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiedienst kan de levering van de communicatiedienst uitsluitend opschorten of beëindigen op grond van het feit dat een consument met wie hij een overeenkomst is aangegaan tot levering van de communicatiedienst een door die aanbieder in rekening gebracht bedrag voor een Premium SMS-dienst niet betaalt, indien die consument bij de aanbieder geen klacht heeft ingediend over dat bedrag.

 • 2 Indien een consument die met een aanbieder van een voor het publiek beschikbare nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiedienst een overeenkomst is aangegaan tot het afnemen van de communicatiedienst bij die aanbieder een klacht indient over een door die aanbieder aan hem in rekening gebracht bedrag voor een Premium SMS-dienst, onderzoekt de aanbieder deze klacht. De termijn voor het indienen van de klacht bedraagt twee maanden vanaf de datum van de factuur waarop dat bedrag door de aanbieder aan de consument in rekening is gebracht.

 • 3 Een aanbieder van een openbare telefoondienst kan de levering van de telefoondienst aan een consument die met hem een overeenkomst tot het afnemen van die telefoondienst is aangegaan en die een klacht als bedoeld in het tweede lid heeft ingediend binnen de daarvoor gestelde termijn, slechts opschorten of beëindigen, nadat hij de klacht heeft afgewezen.

 • 4 Indien de klacht, bedoeld in het tweede lid, geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een in rekening gebracht bedrag voor een beperkte Premium SMS-dienst, kan de aanbieder van de openbare telefoondienst de klacht slechts afwijzen als hij kan aantonen dat de totstandkoming van de overeenkomst tot het afnemen van de Premium SMS-dienst is gebaseerd op een geïnformeerd besluit van de consument die de overeenkomst tot het afnemen van de Premium SMS-dienst is aangegaan.

 • 5 Indien de klacht, bedoeld in het tweede lid, geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op een in rekening gebracht bedrag voor een andere Premium SMS-dienst dan een beperkte Premium SMS-dienst, kan de aanbieder van de openbare telefoondienst de klacht slechts afwijzen als hij kan aantonen dat:

  • a. de totstandkoming van de overeenkomst tot het afnemen van de Premium SMS-dienst is gebaseerd op een geïnformeerd besluit van de consument die de overeenkomst tot levering van de Premium SMS-dienst is aangegaan, en

  • b. de consument met wie hij een overeenkomst is aangegaan tot levering van de telefoondienst op ondubbelzinnige wijze heeft verklaard dat hij de kosten voor die Premium SMS-dienst zal betalen aan de aanbieder van de openbare telefoondienst.

 • 7 Indien de aanbieder van de openbare telefoondienst de klacht, bedoeld in het tweede lid, heeft afgewezen, kan hij voorts de levering van de openbare telefoondienst slechts opschorten of beëindigen op grond van het feit dat de consument met wie hij een overeenkomst is aangegaan tot levering van de telefoondienst een door die aanbieder aan hem rekening gebracht bedrag voor een Premium SMS-dienst niet betaalt, indien:

  • a. in de overeenkomst tot levering van de telefoondienst een beding is opgenomen dat de aanbieder aan de consument bedragen in rekening kan brengen voor Premium SMS-diensten en dat de aanbieder de levering van de telefoondienst mag opschorten of beëindigen wanneer de consument één of meer van die bedragen niet betaalt;

  • b. hij de consument voor of bij het sluiten van de overeenkomst tot levering van de openbare telefoondienst schriftelijk of door een andere aan die consument ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager heeft gewezen op de mogelijkheid om het afnemen van Premium SMS-diensten te allen tijde kosteloos te blokkeren;

  • c. hij de consument, tegelijkertijd met een afwijzing van de klacht als bedoeld in het derde lid, schriftelijk of door een andere aan die consument ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager heeft geïnformeerd over diens recht om een geschil hierover aanhangig te maken bij een geschillencommissie als bedoeld in artikel 12.1, eerste lid, van de wet en de consument gedurende een maand nadat hij deze informatie heeft ontvangen, geen gebruik heeft gemaakt van dat recht.

Artikel 3.11

 • 1 Wanneer een consument die met een aanbieder van een voor het publiek beschikbare nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiedienst een overeenkomst is aangegaan tot het afnemen van die communicatiedienst bij die aanbieder een klacht als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, heeft ingediend en de aanbieder de klacht afwijst, informeert de aanbieder die consument gelijktijdig met het afwijzen van deze klacht schriftelijk of door een andere aan die consument ter beschikking staande duurzame gegevensdrager dat die consument een geschil met betrekking tot deze klacht binnen een maand na de datum van het afwijzen van de klacht aanhangig kan maken bij een geschillencommissie als bedoeld in artikel 12.1, eerste lid, van de wet.

 • 2 Indien een consument die met een aanbieder van een voor het publiek beschikbare nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiedienst een overeenkomst is aangegaan tot het afnemen van de communicatiedienst het geschil, bedoeld in het eerste lid, binnen de daarvoor gestelde termijn, aanhangig heeft gemaakt bij een geschillencommissie als bedoeld in artikel 12.1, eerste lid, van de wet, kan die aanbieder de levering van de communicatiedienst aan die consument uitsluitend opschorten of beëindigen op grond van het feit dat de consument het in geschil zijnde bedrag dat de aanbieder aan hem in rekening heeft gebracht voor een Premium SMS-dienst niet betaalt, indien de geschillencommissie daartoe heeft beslist.

Artikel 3.12

De artikelen 3.9 tot en met 3.11 en artikel 7.3, eerste lid, van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op Premium SMS-berichten verzonden met een ander doel dan het afnemen van een Premium SMS-dienst.

Artikel 3.15

 • 1 De aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst is een compensatie als bedoeld in artikel 7.1a, eerste lid, van de wet verschuldigd als de levering van die openbare elektronische communicatiedienst als gevolg van een storing voor meer dan 12 uur is onderbroken.

 • 2 Iedere 24 uur waarin de storing zich voordoet bedraagt de compensatie als bedoeld in het eerste lid per 24 uur:

  • a. in het geval van een overeenkomst tot levering van een openbare elektronische communicatiedienst waarbij een vaste maandelijkse vergoeding wordt betaald door een abonnee, tenminste één dertigste deel van die maandelijkse vaste vergoeding, of

  • b. in het geval van een overeenkomst tot levering van een openbare elektronische communicatiedienst waarbij geen vaste maandelijkse vergoeding betaald wordt, tenminste € 0,50.

 • 3 De minimale compensatie per storing bedraagt € 1.

 • 4 Na instemming van de abonnee kan de compensatie als bedoeld in het tweede en derde lid voor een storing als bedoeld in het eerste lid in natura worden voldaan.

§ 4. Nummeridentificatie

Artikel 4.1

In deze paragraaf wordt onder aanbieder verstaan: een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een openbare elektronische communicatiedienst die door middel van dat netwerk of als onderdeel van die dienst nummeridentificatie aanbiedt.

Artikel 4.2

Een aanbieder biedt de in artikel 11.9, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van de wet genoemde mogelijkheid kosteloos aan. Een aanbieder is echter bevoegd van een abonnee een redelijke vergoeding voor het gebruik van deze mogelijkheid te verlangen, indien herhaald gebruik zonder redelijk doel door de abonnee daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4.3

Een aanbieder richt de in artikel 11.9, eerste lid, van de wet bedoelde mogelijkheden zodanig in, dat het gebruik, de bediening of de inwerkingstelling daarvan van eenvoudige aard is.

Artikel 4.4

 • 2 Een aanbieder draagt er zorg voor dat de in artikel 11.9, eerste lid, onder b, bedoelde mogelijkheden beschikbaar zijn voor oproepen gedaan uit andere landen naar in Nederland aanwezige netwerkaansluitpunten.

Artikel 4.5

Een aanbieder draagt er zorg voor dat voor eenieder op genoegzame wijze informatie beschikbaar is met betrekking tot nummeridentificatie, de daarbij geboden mogelijkheden tot weigering en blokkering van deze faciliteit, en de financiële aspecten daarvan.

Artikel 4.6

De op grond van artikel 11.10, tweede lid, van de wet te verstrekken locatiegegevens wijken in ten hoogste 15% van de gevallen meer dan 5000 meter af van de werkelijke locatie van het oproepende netwerkaansluitpunt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 mei 2004

De

Minister van

Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Bijlage 1. behorende bij artikel 3.2, derde lid van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

[Vervallen per 02-03-2022]

Naar boven