Regeling minimumpakket huurlijnen

[Regeling vervallen per 05-06-2012.]
Geldend van 19-05-2004 t/m 04-06-2012

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 mei 2004, nr. WJZ 4028702, houdende verplichtingen voor ondernemingen die beschikken over een aanmerkelijke marktmacht bij de levering van huurlijnen uit het minimumpakket van huurlijnen (Regeling minimumpakket huurlijnen)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op richtlijn nr. 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) (PbEG L 108) en artikel 6a.19, tweede lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 05-06-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 05-06-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Verplichtingen voor ondernemingen die krachtens artikel 6a.18 van de wet zijn aangewezen

[Vervallen per 05-06-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 05-06-2012]

Een aangewezen onderneming levert de typen huurlijnen uit het minimumpakket waarvoor zij is aangewezen:

 • a. onder gelijke omstandigheden onder gelijke voorwaarden, en

 • b. onder gelijke voorwaarden als die welke onder gelijke omstandigheden gelden voor haarzelf, haar dochterondernemingen of haar partnerondernemingen.

Artikel 3

[Vervallen per 05-06-2012]

 • 1 Indien dit passend is, verplicht het college een aangewezen onderneming om de typen huurlijnen uit het minimumpakket waarvoor zij is aangewezen tegen kostengeoriënteerde tarieven te leveren.

 • 2 Indien het college een verplichting als bedoeld in het eerste lid oplegt, legt het college tevens de verplichting op om een door het college te bepalen of goed te keuren kostentoerekeningssysteem te hanteren. Het college zorgt ervoor dat het kostentoerekeningssysteem passend is.

Artikel 4

[Vervallen per 05-06-2012]

 • 1 Een aangewezen onderneming maakt op genoegzame wijze informatie bekend over de technische karakteristieken, de tarieven en de leveringsvoorwaarden van de typen huurlijnen uit het minimumpakket waarvoor zij is aangewezen.

 • 2 De onderneming doet van de wijze van bekendmaking mededeling in de Staatscourant.

Artikel 5

[Vervallen per 05-06-2012]

 • 1 De leveringsvoorwaarden, bedoeld in artikel 4, eerste lid, omvatten ten minste:

  • a. informatie betreffende de procedure voor het bestellen;

  • b. de standaardleveringstermijn, waaronder wordt verstaan de termijn, gerekend vanaf de dag waarop een aanvraag voor een huurlijn uit het minimumpakket is ingediend, waarbinnen 95% van alle huurlijnen van hetzelfde type ter beschikking van de gebruikers is gesteld;

  • c. de contractperiode, met inbegrip van de algemeen geldende contractperiode en de voor de gebruiker verplichte minimale contractperiode;

  • d. de normale reparatietermijn, onderscheidenlijk, indien het een nieuw type huurlijn betreft dat door de Commissie van de Europese Gemeenschappen is toegevoegd aan het minimumpakket van huurlijnen, een streeftermijn voor de reparatie;

  • e. de diverse restitutieregelingen.

 • 2 De standaardleveringstermijn wordt vastgesteld op basis van de werkelijke leveringstermijnen over een recente tijdspanne van redelijke duur. Daarbij worden de gevallen waarbij gebruikers om een late leveringstermijn hebben verzocht, niet meegeteld.

 • 3 Onder de normale reparatietermijn wordt verstaan de periode gerekend vanaf het moment dat een defect aan de onderneming die de huurlijn aanbiedt is gemeld, tot het moment waarop 80% van die gemelde defecten van huurlijnen van hetzelfde type is hersteld en daarvan mededeling is gedaan aan de gebruikers.

 • 4 Wanneer een zelfde type huurlijn naar gelang van de kwaliteit is verdeeld in diverse klassen, wordt de normale reparatietermijn per klasse afzonderlijk bepaald en bekendgemaakt.

Artikel 6

[Vervallen per 05-06-2012]

Een aangewezen onderneming is slechts met toestemming van het college gerechtigd om een huurlijn uit het minimumpakket waarvoor zij is aangewezen tegen andere dan de bekendgemaakte tarieven en leveringsvoorwaarden te leveren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 mei 2004

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina