Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (verruiming bestedingsvrijheid scholen in het primair en voortgezet onderwijs)

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geldend van 23-07-2004 t/m 30-11-2005

Besluit van 10 mei 2004, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WPO, het Bekostigingsbesluit WEC en enkele andere besluiten in verband met onder meer een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 25 februari 2004, nr. WJZ/2004/9183 (2586), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 33, tweede lid, 69, tweede lid, 120, eerste lid, en 182 van de Wet op het primair onderwijs, 33, tweede lid, 70, tweede lid, 117, eerste lid, en 168 van de Wet op de expertisecentra, 106, eerste lid van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 30, tweede lid, van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992;

De Raad van State gehoord (advies van 1 april 2004, nr. W05.04.0091/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 3 mei 2004, nr. WJZ/2004/19.659 (2586), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

[Vervallen per 01-12-2005]

Voor de periode van 1 augustus 2001 tot 1 augustus 2003 bestaat er voor het personeel, bedoeld in artikel 240 van de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals dat artikel luidde op 31 juli 2003, geen aanspraak op vergoeding voor de uitgaven voor nascholing als bedoeld in artikel 38, tweede lid, onderdeel d, zoals dat artikel luidde op 31 juli 2003, en deel II, Hoofdstuk V, van het Bekostigingsbesluit W.V.O. zoals luidend op 31 juli 2003.

Artikel IX

[Vervallen per 01-12-2005]

[Red: Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit trekkende bevolking WPO, enz. (fusie van de scholen voor ligplaatsonderwijs).]

Artikel X

[Vervallen per 01-12-2005]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 mei 2004

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,

C. P. Veerman

Uitgegeven de zevenentwintigste mei 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina