Vaststellingsbesluit beleidsvoornemen subsidiëring op grond van Subsidieregeling [...] Buitenlandse Zaken (Bijzondere financieringsprogramma’s)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 12-09-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 7 mei 2004, nr. DSI/MY-145/04, tot vaststelling van een beleidsvoornemen voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Bijzondere financieringsprogramma’s)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 2.6.7, 2.6.8 en 2.6.9 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Aanvragen voor het in het eerste lid bedoelde tijdvak kunnen worden ingediend vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 1 juni 2004.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Aanvragen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in het als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidskader.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal op internet worden geplaatst (www.minbuza.nl). Deze bijlage kan voorts worden opgevraagd bij DSI/MY.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.G. de Vos

Terug naar begin van de pagina