Wijzigingsbesluit Besluit alternatieve verdeling nummers enz.

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geldend van 19-05-2004 t/m 14-03-2013

Besluit van 7 mei 2004, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met aanpassingen aan de Telecommunicatiewet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 10 juli 2003, nr. WJZ 3025192;

Gelet op richtlijn nr. 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (PbEG L 108), richtlijn nr. 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (PbEG L 108), richtlijn nr. 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (PbEG L 108), en de artikelen 3.3, negende lid, 3.5, derde en vierde lid, 4.2, tiende lid, 4.10, eerste lid, 4.11, tweede lid, 10.1b en 16.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet;

De Raad van State gehoord (advies van 14 augustus 2003, nr. W 10.03.0306/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 3 mei 2004, nr. WJZ 4028469;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Wijzigingen in enkele algemene maatregelen van bestuur

[Vervallen per 15-03-2013]

Artikel II

[Vervallen per 15-03-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit medegebruik omroepzendernetwerken]

Artikel IV

[Vervallen per 15-03-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit randapparaten en radioapparaten]

Artikel V

[Vervallen per 15-03-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet]

§ 2. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 15-03-2013]

Artikel VII

[Vervallen per 15-03-2013]

  • 2 Indien door de toepassing van artikel 4, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet na de inwerkingtreding van het onderhavige besluit een andere vergoeding voor een bij de Regeling vergoedingen OPTA 2004 vastgestelde categorie of subcategorie van gelijksoortige werkzaamheden of diensten wordt vastgesteld, heeft die vergoeding slechts betrekking op de periode vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van de desbetreffende ministeriële regeling tot en met 31 december 2004 en vindt er een verrekening plaats met de reeds voor het kalenderjaar 2004 betaalde vergoeding voor het deel dat betrekking heeft op de eerder vermelde periode.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 mei 2004

Beatrix

De Minister van Economische Zaken ,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de achttiende mei 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina