Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 09-04-2022 t/m heden

Besluit van 7 mei 2004, houdende regels met betrekking tot universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 10 juli 2003, nrs. WJZ 3025210 en WJZ 3025247;

Gelet op richtlijn nr. 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) (PbEG L 108), richtlijn nr. 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (PbEG L 201), en de artikelen 7.4, derde en vierde lid, 7.5, 7.6, tweede lid, 7.8, 9.1, tweede en vierde lid, 9.2, tweede lid, 9.4, eerste lid, 12.1, 18.2 en 18.12 van de Telecommunicatiewet;

De Raad van State gehoord (adviezen van 14 augustus 2003, nr. W10.03.0310/II en 25 september 2003, nr. W10.03.0309/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 3 mei 2004, nr. WJZ 4028408;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1.1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. wet: Telecommunicatiewet;

 • b. [Red: vervallen;]

 • c. telefoonnummer: nummer uit een door Onze Minister krachtens artikel 4.1, eerste lid, van de wet vastgesteld nummerplan of uit de Europese telefoonnummeringsruimte dat krachtens zijn bestemming gebruikt mag worden voor de ontvangst van gesprekken en dat, indien de nummergebruiker tevens een aanbieder van elektronische communicatiediensten is, niet wordt gebruikt om toegang tot die elektronische communicatiediensten te verschaffen;

 • d. standaard telefoongids: algemeen beschikbare abonneelijst waarin uitsluitend telefoonnummers kunnen worden opgezocht aan de hand van gegevens betreffende de naam in combinatie met gegevens betreffende het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats van de abonnee;

 • e. standaard abonnee-informatiedienst: algemeen beschikbare abonnee-informatiedienst waarmee uitsluitend telefoonnummers kunnen worden opgevraagd aan de hand van gegevens betreffende de naam in combinatie met gegevens betreffende het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats van de abonnee;

 • f. semafoondienst: openbare draadloze elektronische communicatiedienst waarbij individuele abonnees of groepen abonnees kunnen worden gealarmeerd of waarmee berichten naar deze abonnees kunnen worden gestuurd;

 • g. ERMES: systeem voor een openbare pan-Europese semafoondienst te land, zoals omschreven in de bijlage bij aanbeveling nr. 90/543/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 oktober 1990, inzake de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van een openbare pan-Europese semafoondienst te land (PbEG L 310);

 • h. telexdienst: commerciële exploitatie ten behoeve van het publiek van direct transport van telexberichten overeenkomstig de te Melbourne op 25 november 1998 tot stand gekomen aanbeveling I 240 van de Internationale Raadgevende Commissie inzake telegrafie en telefonie (CCITT) van en naar netwerkaansluitpunten van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, waarvan iedere gebruiker van op een dergelijk netwerkaansluitpunt aangesloten apparatuur gebruik kan maken om met een ander netwerkaansluitpunt te communiceren;

 • i. carrierdienst: elektronische communicatiedienst, niet zijnde de spraakcommunicatiedienst, die voor het publiek beschikbaar is voor uitgaande gesprekken;

 • j. klacht: iedere klacht of vraag van een abonnee aan een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst omtrent de bedragen die deze aanbieder aan hem in rekening brengt;

 • k. bemiddelingsdienst: algemeen beschikbare dienst waarmee door omzetting van real-time text of beeld van gebarentaal, eventueel ondersteund door spraak, naar spraak en spraak naar real-time text of beeld van gebarentaal, eventueel ondersteund door spraak, een gesprek kan worden gevoerd tussen enerzijds een eindgebruiker die gebruik maakt van tekst- of beeldtelefonie en anderzijds een eindgebruiker die gebruik maakt van reguliere telefonie;

 • l. real-time text: teken voor teken verstuurde en ontvangen tekst;

 • m. gebarentaal: Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren.

Hoofdstuk 2. Universele dienstverlening

§ 2.1. Aard en kwaliteit

Artikel 2.1

De adequate breedbandinternettoegangsdienst, bedoeld in artikel 9.1, eerste lid, onderdeel b, van de wet, kan een bandbreedte leveren die:

 • a. overeenkomt met de minimumbandbreedte waarover de meerderheid van de consumenten in Nederland beschikt, en

 • b. ten minste toereikend is voor de ondersteuning van de in bijlage V van richtlijn (EU) 2018/1972 omschreven diensten.

Artikel 2.3a

 • 1 De in artikel 9.1, eerste lid, onderdeel d, van de wet genoemde dienst waardoor eindgebruikers met een auditieve beperking of spraakbeperking toegang hebben tot de in artikel 9.1, eerste lid, onderdeel c, van de wet genoemde diensten is de bemiddelingsdienst.

 • 2 De bemiddelingsdienst ondersteunt de bij ministeriële regeling aangewezen standaarden.

 • 3 De bemiddelingsdienst treft de voorzieningen die noodzakelijk zijn om oproepen van eindgebruikers met een auditieve beperking of spraakbeperking naar alarmnummers met voorrang te bemiddelen.

 • 4 Bij ministeriële regeling kunnen eisen worden gesteld aan de toegankelijkheid van de bemiddelingsdienst, waaronder de te bemiddelen gesprekken, de openingstijden en de wachttijd voor aanvang van een door de dienst te bemiddelen gesprek. Ten aanzien van het bemiddelen van gesprekken in enerzijds real-time text en anderzijds gebarentaal kunnen verschillende eisen worden gesteld.

Artikel 2.3c

Bij ministeriële regeling kunnen andere dan de in de artikelen 2.1 tot en met 2.3a bedoelde regels worden gesteld met betrekking tot de kwaliteit van de in artikel 9.1, eerste lid, van de wet genoemde diensten.

§ 2.2. Betaalbaarheid

Artikel 2.5

 • 1 Het tarief voor de eerste aansluiting op het openbare elektronische communicatienetwerk op een vaste locatie, bedoeld in artikel 9.1, eerste lid, onderdeel a, van de wet, is eenmalig en, uitgaande van de kosten, niet hoger dan redelijk.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, kunnen bij ministeriële regeling voor bepaalde categorieën eindgebruikers tarieven worden vastgesteld die aan hen ten hoogste in rekening mogen worden gebracht.

 • 3 Consumenten kunnen met betrekking tot de toegang tot het openbare elektronische communicatienetwerk en de levering van de spraakcommunicatiedienst, bedoeld in artikel 9.1, eerste lid, onderdelen a en c, van de wet via de eerste aansluiting kiezen uit één van de volgende abonnementsvormen:

  • a. een belabonnement, waarvan het maandelijkse tarief dat onafhankelijk is van het gebruik, en de gebruiksafhankelijke tarieven, elk afzonderlijk, uitgaande van de kosten voor levering van de spraakcommunicatiedienst via een vast netwerk, niet hoger dan redelijk zijn;

  • b. een bereikbaarheidsabonnement, waarvan het maandelijkse tarief dat onafhankelijk is van het gebruik, en de gebruiksafhankelijke tarieven niet hoger zijn dan een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag.

 • 4 Voor eindgebruikers, niet zijnde consumenten, is het belabonnement, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, beschikbaar.

 • 5 De in het derde lid, onderdeel b, bedoelde tarieven worden jaarlijks per 1 april aangepast aan de consumentenprijsindex.

 • 6 De aanbieder die krachtens artikel 9.2 van de wet is aangewezen hoeft het krachtens het derde lid, onderdeel b, gestelde tariefvoorschrift voor het maandelijkse tarief niet in acht te nemen jegens consumenten die tevens geabonneerd zijn op een carrierdienst.

Artikel 2.7

Het tarief voor een gesprek dat door de bemiddelingsdienst wordt bemiddeld is voor de eindgebruiker niet hoger dan het tarief voor het bellen naar een geografisch nummer.

§ 2.3. Verplichtingen voor aanbieders die krachtens artikel 9.2 van de wet zijn aangewezen

Artikel 2.8

De aanbieder die krachtens artikel 9.2 van de wet is aangewezen, verlangt geen betaling voor diensten of faciliteiten die voor het gebruik van de gevraagde dienst niet vereist zijn.

Artikel 2.9

 • 1 De aanbieder van spraakcommunicatiediensten op een vaste locatie die krachtens artikel 9.2 van de wet is aangewezen, rekent in zijn verzorgingsgebied aan consumenten voor de eerste aansluiting op een vaste locatie een uniform tarief.

 • 2 De aanbieder kan voor de aansluiting op een vaste locatie via een mobiel netwerk een ander uniform tarief rekenen dan voor aansluiting via een vast netwerk.

 • 3 De aanbieder kan een lager uniform tarief rekenen, indien de consument reeds op een vaste locatie is aangesloten via het vaste netwerk bij deze aanbieder en die dienst vanaf een ander adres wil afnemen en de aanbieder gebruik kan maken van een bestaande aansluiting om die dienst aan hem te leveren.

Artikel 2.9a

De aanbieder van spraakcommunicatiediensten op een vaste locatie die krachtens artikel 9.2 van de wet is aangewezen, kan, waar deze de spraakcommunicatiedienst via een mobiel netwerk levert, een andere tariefstructuur dan de in artikel 2.5, derde lid, onderdelen a en b, beschreven tariefstructuur hanteren, mits consumenten in dat geval kunnen kiezen uit één van de volgende abonnementsvormen:

 • a. een belabonnement, waarbij de consument per jaar geen hoger bedrag in rekening wordt gebracht dan op grond van artikel 2.5, derde lid, onderdeel a, zou zijn toegestaan;

 • b. een bereikbaarheidsabonnement, waarbij de consument per jaar geen hoger bedrag in rekening wordt gebracht dan op grond van artikel 2.5, derde lid, onderdeel b, zou zijn toegestaan.

Artikel 2.11

 • 1 Teneinde abonnees in staat te stellen hun uitgaven te beheersen en te controleren en een ongegronde onderbreking van de levering van de dienst te voorkomen, worden bij ministeriële regeling aanbieders die krachtens artikel 9.2 van de wet zijn aangewezen verplicht om diensten of faciliteiten als bedoeld in bijlage VI, deel A, van richtlijn (EU) 2018/1972 te leveren. De verplichtingen die strekken tot uitvoering van bijlage VI, deel A, onderdeel e, van richtlijn (EU) 2018/1972 zijn van overeenkomstige toepassing op aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten die de eindgebruiker toegang verschaffen tot nummers uit het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten of internationale nummers, met uitzondering van aanbieders van carrierdiensten.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over het door een aanbieder van openbare elektronische communicatiediensten opschorten of beëindigen van de levering van zijn openbare elektronische communicatiedienst. De regels kunnen betrekking hebben op verplichtingen waaraan de aanbieder moet voldoen voordat hij de dienstverlening mag opschorten of beëindigen. Zij kunnen tevens inhouden dat de dienstverlening in bij de regeling omschreven gevallen geheel of gedeeltelijk in stand moet blijven.

Artikel 2.11a

De aanbieder van de bemiddelingsdienst die krachtens artikel 9.2, eerste lid, van de wet is aangewezen, verstrekt aan consumenten op duidelijke, volledige en begrijpelijke wijze de bij ministeriële regeling te bepalen informatie.

§ 2.4. Bijdrage in de kosten van de universele dienst

Artikel 2.12

In deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • bijdrage: bijdrage bedoeld in artikel 9.5, eerste lid, van de wet;

 • aanbieder: onderneming die openbare elektronische communicatiediensten, openbare elektronische communicatiewerken of bijbehorende faciliteiten aanbiedt;

 • omzet: omzet als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Besluit doorberekening kosten ACM.

Artikel 2.13

 • 2 Bij ministeriële regeling wordt bepaald beneden welke omzet aan een aanbieder geen bedrag in rekening wordt gebracht.

 • 3 Bij de toepassing van het eerste en tweede lid wordt uitgegaan van de omzetgegevens die op grond van artikel 12a van het Besluit doorberekening kosten ACM zijn verstrekt.

 • 4 De aanbieder betaalt de bijdrage binnen 30 dagen na ontvangst van de beschikking waarin de hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld.

Artikel 2.14

Artikel 12a van het Besluit doorberekening kosten ACM is van overeenkomstige toepassing op aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten wier omzet hoger is dan het krachtens artikel 2.13, tweede lid, bepaalde bedrag, indien:

Hoofdstuk 3. Eindgebruikersbelangen

§ 3.1. Telefoongidsen en abonnee-informatiediensten

Artikel 3.1

Een aanbieder van een spraakcommunicatiedienst, voldoet aan alle redelijke verzoeken om, ten behoeve van het verstrekken van algemeen beschikbare telefoongidsen en algemeen beschikbare abonnee-informatiediensten, de relevante informatie in een overeengekomen formaat beschikbaar te stellen op billijke, objectieve, kostengeoriënteerde en niet-discriminerende voorwaarden.

Artikel 3.2

 • 1 Een aanbieder van de spraakcommunicatiedienst die voor of bij het sluiten van een overeenkomst met een gebruiker diens naam, adres en huisnummer, postcode en woonplaats vraagt, vraagt tevens toestemming voor opname van deze soorten persoonsgegevens en door hem in gebruik gegeven telefoonnummers in elke standaard telefoongids en elk abonneebestand dat voor een standaard abonnee-informatiedienst wordt gebruikt. De in de vorige volzin bedoelde toestemming wordt per soort persoonsgegeven afzonderlijk gevraagd.

 • 2 De gegeven toestemming is relevante informatie als bedoeld in artikel 3.1.

 • 3 Een aanbieder van de spraakcommunicatiedienst die tevens toestemming vraagt voor opname in een andere telefoongids dan de standaard telefoongids of een abonneebestand dat niet uitsluitend wordt gebruikt voor de standaard abonnee-informatiedienst, zorgt ervoor dat de wijze waarop en de vorm waarin de in het eerste lid bedoelde toestemming wordt gevraagd ten minste gelijk is aan de wijze waarop en de vorm waarin de in dit lid eerstgenoemde toestemming wordt gevraagd.

§ 3.3. Transparantie van diensten, tarieven, contractvoorwaarden, nummers en kwaliteit, gebruiksbegrenzing en wanbetaling

Artikel 3.5

 • 1 Bij ministeriële regeling kunnen aanbieders van carrierdiensten verplicht worden om op genoegzame wijze informatie over hun tarieven en andere bij die regeling te bepalen onderwerpen bekend te maken aan consumenten.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen aan aanbieders van carrierdiensten en aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken die voor het aanbieden van carrierdiensten worden gebruikt verplichtingen worden opgelegd inzake het bieden aan consumenten van nummeridentificatie als bedoeld in artikel 1.1 van de wet.

Artikel 3.5a

 • 1 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over:

  • a. de weergave van nummers door aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten;

  • b. de gevolgen van een klacht van een consument over een bedrag dat aan die consument in rekening is gebracht door een aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst, alsmede de gevolgen van de betwisting van dat bedrag ten overstaan van een geschillencommissie als bedoeld in artikel 12.1 van de wet.

 • 2 De regels kunnen verschillen voor de bij die regeling te bepalen categorieën van aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten.

Artikel 3.5b

 • 1 De aanbieder van een internettoegangsdienst of een voor het publiek beschikbare interpersoonlijke communicatiedienst informeert de consument op duidelijke, volledige en machineleesbare wijze en in een voor eindgebruikers met een handicap toegankelijke vorm over:

  • a. de wijze waarop het verbruiksniveau, bedoeld in artikel 7.1, zesde lid, van de wet, wordt bepaald;

  • b. de wijze waarop en de gevallen waarin een verbruikslimiet als bedoeld in artikel 7.1, zesde lid, van de wet wordt vastgesteld;

  • c. de gevallen waarin het gebruik van een dienst tijdelijk wordt belemmerd;

  • d. de wijze waarop informatie over het verbruik van een dienst wordt verstrekt;

  • e. de voorziening, bedoeld in artikel 7.1, zesde lid, van de wet, waarmee het gebruik van een dienst wordt bewaakt en beheerst.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van het eerste lid.

 • 3 De regels, bedoeld in het tweede lid, kunnen verschillen voor de bij die regeling te bepalen categorieën van nummers.

 • 4 De regels, bedoeld in het tweede lid, kunnen verschillen voor de bij die regeling te bepalen categorieën van aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten.

Artikel 3.5c

 • 1 De vergoeding, bedoeld in artikel 7.2ad, eerste lid, van de wet, bedraagt ten hoogste de waarde pro rata temporis van de eindapparatuur zoals overeengekomen ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst.

 • 2 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de bepaling van de waarde, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.6a

 • 1 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor nummergebruikers over:

  • a. de tarifering van een oproep naar een nummer;

  • b. het bekend maken van informatie over de tarifering van een oproep naar een nummer:

  • c. de weergave van een nummer;

  • d. het gebruik van een nummer;

  • e. de toegang tot een nummer;

  • f. de duur van een oproep naar een nummer.

 • 2 De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen verschillen voor de bij die regeling te bepalen categorieën van nummers.

Artikel 3.6b

 • 2 Het eerste lid is van toepassing op nummers uit de categorieën 0900, 0906, 0909 en 18.

§ 3.4. Overstappen van aanbieder van een elektronische communicatiedienst

Artikel 3.7

Artikel 7.2c, derde lid, onderdeel a, van de wet, is van toepassing ten aanzien van abonnees:

 • a. die consument zijn, of

 • b. micro-onderneming zijn, voor zover zij een elektronische communicatiedienst afnemen die gelijk is aan of vergelijkbaar is met een elektronische communicatiedienst die wordt aangeboden aan abonnees die consument zijn.

Hoofdstuk 4. Bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer

Artikel 4.2

 • 1 Een abonnee van een spraakcommunicatiedienst of van een carrierdienst heeft jegens zijn aanbieder het recht om aan te geven dat zijn nummer op nota’s voor geleverde elektronische communicatiediensten, waarbij vermelding plaatsvindt van opgeroepen nummers, dient te worden afgeschermd.

 • 2 Een aanbieder als bedoeld in het eerste lid draagt er zorg voor dat de andere aanbieders wie het aangaat worden geïnformeerd omtrent de nummers die dienen te worden afgeschermd. Eerstbedoelde aanbieder draagt zorg voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de verstrekte informatie. Deze informatie blijft beperkt tot een overzicht van de af te schermen nummers.

 • 3 Alle aanbieders wie het aangaat geven zo spoedig mogelijk doch uiterlijk met ingang van de factuurperiode volgend op die binnen welke het verzoek is gedaan, uitvoering aan het verzoek van de abonnee.

 • 4 Afscherming van een nummer als bedoeld in het eerste lid vindt plaats door het weglaten dan wel onherkenbaar maken van de laatste vier cijfers van het nummer.

 • 5 Iedere aanbieder is jegens zijn eigen abonnee gehouden ervoor te zorgen dat afscherming als bedoeld in het eerste lid, zowel waar het gaat om afscherming op nota’s die door de desbetreffende aanbieder zelf worden uitgebracht als op nota’s die door andere aanbieders worden uitgebracht, wordt uitgevoerd.

 • 6 De uitoefening van het recht, bedoeld in het eerste lid, is kosteloos.

Artikel 4.3

Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de op grond van artikel 11.10, eerste en tweede lid, van de wet te verstrekken gegevens.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 mei 2004

Beatrix

De Minister van Economische Zaken ,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de achttiende mei 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven