Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken 2004

[Regeling vervallen per 26-06-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2005.]
Geldend van 21-05-2004 t/m 30-04-2005

Besluit van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken van 6 mei 2004, nr. 04M465125, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken

Het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken,

Gelet op de artikelen 7 en 10 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2004;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-06-2005]

 • 2 Het plaatsvervangend hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken maakt van de in het eerste lid aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:

  • a. bij afwezigheid van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken;

  • b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken aan hem zijn toevertrouwd.

Artikel 2

[Vervallen per 26-06-2005]

 • 1 Volmacht wordt verleend aan het hoofd Services, aan het hoofd Beveiliging en aan het hoofd Projectbureau voor handelingen die ten laste van de eigen budgetten komen, voor zover die passen binnen het materiële deel van het door de Secretaris-Generaal goedgekeurde prestatieplan van het lopende jaar, met uitzondering van het afsluiten van mantelcontracten.

 • 2 De bevoegdheden van het hoofd Services, genoemd in het eerste lid, worden bij zijn afwezigheid verleend aan het plaatsvervangend hoofd Services.

 • 3 De bevoegdheden van het hoofd Beveiliging, genoemd in het eerste lid, worden bij zijn afwezigheid verleend aan het plaatsvervangend hoofd Beveiliging.

 • 4 Aan het hoofd Inkoop wordt een beperkte volmacht verleend, die uitsluitend geldt voor het afhandelen van garantie- en schadeclaims.

Artikel 3

[Vervallen per 26-06-2005]

Een functionaris aan wie een volmacht is verleend, uitgezonderd het hoofd Inkoop, wordt tevens de bevoegdheid verleend om te beschikken over de budgetten op het werkterrein waarop zijn volmacht betrekking heeft.

Artikel 5

[Vervallen per 26-06-2005]

De bevoegdheden krachtens de artikelen 1 tot en met 4 worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:

 • a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;

 • b. aanvullende procedures en instructies van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 26-06-2005]

 • 1 Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:

  DE MINISTER-PRESIDENT,

  Minister van Algemene Zaken,

  namens deze:

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 3 Een document als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt opgesteld conform de vastgestelde huisstijl van het Ministerie van Algemene Zaken.

Artikel 8

[Vervallen per 26-06-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2004.

Artikel 9

[Vervallen per 26-06-2005]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Secretaris-Generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:
het

hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken

,

L.L. de Jager-Westhoff

Terug naar begin van de pagina