Besluit mandaat, volmacht en machtiging Kabinet Minister-President 2004

[Regeling vervallen per 27-02-2010 met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.]
Geldend van 21-05-2004 t/m 28-04-2009

Besluit van het hoofd van het Kabinet Minister-President van 6 mei 2004, nr. 04M465129, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen het Kabinet Minister-President van het Ministerie van Algemene Zaken

De Secretaris-Generaal,

Handelend in zijn hoedanigheid van hoofd van het Kabinet Minister-President;

Gelet op de artikelen 7 en 10 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2004;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-02-2010]

De aan het hoofd van het Kabinet-Minister-President krachtens artikel 7 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken 2004 verleende bevoegdheden worden verleend aan:

 • a. de plaatsvervangend Secretaris-Generaal in zijn hoedanigheid van plaatsvervangend hoofd van het Kabinet Minister-President;

 • b. de secretaris van de Secretaris-Generaal en de secretaris van het hoofd Kabinet Minister-President:

  • 1°. voor het aangaan van verplichtingen voor zover er financiële dekking is vanuit het prestatieplan en,

  • 2°. voor zover het het budget protocol betreft, voor het aangaan van verplichtingen waarmee een bedrag is gemoeid dat per geval de duizend euro niet te boven gaat en waarvoor financiële dekking is vanuit het prestatieplan.

Artikel 2

[Vervallen per 27-02-2010]

Een functionaris, genoemd in artikel 1, maakt van de in artikel 1 aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:

 • a. bij afwezigheid van het hoofd van het Kabinet Minister-President;

 • b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door het hoofd van het Kabinet Minister-President aan hem zijn toevertrouwd.

Artikel 3

[Vervallen per 27-02-2010]

De bevoegdheden krachtens artikel 1 worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:

 • a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;

 • b. aanvullende procedures en instructies van het hoofd Kabinet Minister-President.

Artikel 4

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:

  DE MINISTER-PRESIDENT,

  Minister van Algemene Zaken,

  namens deze:

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 3 Een document als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt opgesteld conform de vastgestelde huisstijl van het Ministerie van Algemene Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 27-02-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2004.

Artikel 7

[Vervallen per 27-02-2010]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Kabinet Minister-President 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Secretaris-Generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:
het

hoofd van het Kabinet Minister-President

,

W.J. Kuijken

Terug naar begin van de pagina