Mandaatbesluit LNV Voedsel en Waren Autoriteit

[Regeling vervallen per 17-09-2004.]
Geldend van 06-05-2004 t/m 16-09-2004

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 mei 2004, TRCJZ/2004/3178, houdende verlening van mandaat en machtiging aan de Voedsel en Waren Autoriteit (Mandaatbesluit LNV Voedsel en Waren Autoriteit)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-09-2004]

De directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit, de directeur, de plaatsvervangend directeur en de adjunct-directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, de algemeen directeur en de plaatsvervangend directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Keuringsdienst van Waren worden gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. de uitgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht aan ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit;

 • b. de afwijzing van verzoeken om schadevergoeding in verband met door ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit verrichte werkzaamheden en de toekenning tot bedragen van ten hoogste € 3.500,–;

 • c. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

 • d. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn directie betreffende voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 17-09-2004]

De directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit, de directeur, de plaatsvervangend directeur en de adjunct-directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees wordt mandaat verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 3

[Vervallen per 17-09-2004]

De directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit, de directeur, de plaatsvervangend directeur en de adjunct-directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende de navolgende bevoegdheden op grond van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten:

 • a. de beoordeling van mest, melk en biest op grond van artikel 5, tweede lid onder e;

 • b. het verlenen, schorsen of intrekken van erkenningen van intermediaire bedrijven op grond van artikel 10, eerste lid;

 • c. het verlenen, schorsen of intrekken van erkenningen van opslagbedrijven op grond van artikel 11, eerste lid;

 • d. het verlenen, schorsen of intrekken van erkenningen van verbrandingsinstallaties met een lage capaciteit op grond van artikel 12, tweede en derde lid;

 • e. het verlenen, schorsen of intrekken van erkenningen van categorie 1- en categorie 2-verwerkingsbedrijven op grond van artikel 13, eerste lid;

 • f. het verlenen, schorsen of intrekken van erkenningen van categorie 2- en categorie 3-oleochemische bedrijven op grond van artikel 14, eerste lid;

 • g. het verlenen, schorsen of intrekken van erkenningen van biogas- en composteerinstallaties op grond van artikel 15, eerste lid;

 • h. het verlenen, schorsen of intrekken van erkenningen van categorie 3-verwerkingsbedrijven bedrijven op grond van artikel 17, eerste lid;

 • i. het verlenen, schorsen of intrekken van erkenningen van bedrijven voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren en van technische bedrijven op grond van artikel 18, eerste lid;

 • j. het verlenen en intrekken van toestemming voor afwijkingen met betrekking tot het gebruik van dierlijke bijproducten op grond van artikel 23, eerste en tweede lid.

Artikel 4

[Vervallen per 17-09-2004]

De directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit, de directeur, de plaatsvervangend directeur, de adjunct-directeur, de kringdirecteuren en de plaatsvervangend kringdirecteuren van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees wordt mandaat verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 5

[Vervallen per 17-09-2004]

Het hoofd van de Afdeling Dierziekten en Diergezondheid van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees wordt mandaat verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 6

[Vervallen per 17-09-2004]

De directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit, de directeur, de plaatsvervangend directeur, de adjunct-directeur, de kringdirecteuren en de plaatsvervangend kringdirecteuren en de keuringsdierenartsen wordt mandaat verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 7

[Vervallen per 17-09-2004]

De keuringsdierenartsen van de Voedsel en Waren Autoriteit, onderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees wordt mandaat verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 8

[Vervallen per 17-09-2004]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 6, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT,’,

onderscheidenlijk

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR VAN DE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT, ONDERDEEL RIJKSDIENST VOOR DE KEURING VAN VEE EN VLEES

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR VAN DE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT, ONDERDEEL RIJKSDIENST VOOR DE KEURING VAN VEE EN VLEES,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE ADJUNCT-DIRECTEUR VAN DE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT, ONDERDEEL RIJKSDIENST VOOR DE KEURING VAN VEE EN VLEES,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT, ONDERDEEL KEURINGSDIENST VAN WAREN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR VAN DE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT, ONDERDEEL KEURINGSDIENST VAN WAREN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE KRINGDIRECTEUR VAN DE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT, ONDERDEEL RIJKSDIENST VOOR DE KEURING VAN VEE EN VLEES,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND KRINGDIRECTEUR VAN DE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT, ONDERDEEL RIJKSDIENST VOOR DE KEURING VAN VEE EN VLEES,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE AFDELING DIERZIEKTEN EN DIERGEZONDHEID VAN DE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT, ONDERDEEL RIJKSDIENST VOOR DE KEURING VAN VEE EN VLEES

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE KEURINGSDIERENARTS VAN DE VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT, ONDERDEEL RIJKSDIENST VOOR DE KEURING VAN VEE EN VLEES,’.

Artikel 9

[Vervallen per 17-09-2004]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 december 2003 (Stcrt. 2003, nr. 249), TRCJZ/2003/9081, houdende machtiging aan ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit tot het beslissen en ondertekenen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 17-09-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2003.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina