Wijzigingsbesluit Logisch Ontwerp GBA en de systeembeschrijving GBA versie 3.1

[Regeling vervallen per 01-02-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2005.]
Geldend van 26-05-2004 t/m 30-09-2005

Besluit van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties tot wijziging van het Logisch Ontwerp GBA en de systeembeschrijving GBA versie 3.1

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 11 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2006]

Het Logisch Ontwerp GBA versie 3.1 wordt gevormd door het bij besluit van 30 januari 2001 (Stcrt. 2001, 23) vastgestelde Logisch Ontwerp GBA versie 3.0 en de in de bijlage bij dit besluit genoemde wijzigingen daarop.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2006]

In de systeembeschrijving GBA, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 augustus 2001 (Stcrt. 2001, 167) wordt het Logisch Ontwerp GBA versie 3.0 gewijzigd door het Logisch Ontwerp GBA versie 3.1, met uitzondering van de onderdelen genummerd 1, 7.1, 7.4.3 en 7.4.5.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2003.

Dit besluit met de toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, adres: Lange Vijverberg 11 te Den Haag.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

Th.C. de Graaf

Bijlage

[Vervallen per 01-02-2006]

De wijziging van Logisch Ontwerp GBA versie 3.0 bestaat uit de op bijgevoegde bladen, getiteld Logisch Ontwerp 3.1, met een renvooilijn aangegeven aanpassingen en aanvullingen op de tekst van de onderdelen, genummerd 7.3.4; IV.1; IV.8, IV.12.1; IV.13.

[Red: Ligt ter inzage bij het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina