Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard)

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Wet van 29 april 2004 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard (technische herziening WEB)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is in de Wet educatie en beroepsonderwijs verbeteringen van veelal uitvoeringstechnische aard aan te brengen, alsmede wijzigingen onder meer in verband met de vaststelling van eindtermen en de totstandkoming van het Centraal register beroepsopleidingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II. Wijziging Wet van 25 Mei 1998, Stb. 1998, 337

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs).]

Artikel III. Overgangsbepalingen vakinstellingen, richtingsunieke instellingen en instellingen met een breedtegebrek

  • 1 Instellingen die op grond van artikel 12.3.5 van de Wet educatie en beroepsonderwijs zoals luidend op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht, zijn met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze wet vakinstellingen als bedoeld in

    artikel 1.3.2a van die wet die voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht.

  • 2 Instellingen die op grond van artikel 12.3.6 of artikel 12.3.7 van de Wet educatie en beroepsonderwijs zoals luidend op de dag voor de inwerkingtreding van deze wet voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht, zijn met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze wet regionale opleidingencentra als bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs die voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht.

Artikel IV. Overgangsbepaling lopende beroepen

Op beroepen die voor de datum van inwerkingtreding van deze wet bij de rechtbank zijn ingesteld tegen besluiten van Onze Minister ingevolge de artikelen

1.4.1,

1.4a.1,

1.6.1,

6.1.5,

6.2.1 tot en met 6.2.3,

6.3.1 tot en met 6.3.3,

6.4.2 en 6.4.4, of

6a.1.2 en 6a.1.3, blijft hoofdstuk 10, zoals dit voor de inwerkingtreding van deze wet luidde, van toepassing.

Artikel IVa. Wijzigingen andere wetten

[Red: Wijzigt de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten, de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs.]

Artikel V. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 april 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

A. D. S. M. Nijs

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,

C. P. Veerman

Uitgegeven de vijfentwintigste mei 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina