Warenwetregeling geleiproducten in minicups

[Regeling vervallen per 01-05-2005.]
Geldend van 23-06-2004 t/m 30-04-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 april 2004, nr. VGB/VL 2477505, houdende de Warenwetregeling geleiproducten in minicups

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. beschikking 2004/374/EG: beschikking 2004/374/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 april 2004 tot opschorting van het in de handel brengen en de invoer van geleiproducten in minicups die de levensmiddelenadditieven E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 en/of E 418 bevatten (PbEU L 118);

  • b. geleiproducten in minicups: geleiproducten met een vaste consistentie in halfstijve minicups of minicapsules, die bedoeld zijn om in één hap te worden gegeten door in de minicup of capsule te knijpen waardoor het product in de mond komt, en die additieven op basis van zeewier of bepaalde gomsoorten bevatten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2005]

Het is verboden geleiproducten in minicups, bedoeld in artikel 2 van beschikking 2004/374/EG binnen Nederlands grondgebied te brengen, te bereiden of te verhandelen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling geleiproducten in minicups.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina