Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties

Geldend van 04-05-2004 t/m heden

Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de overeenkomst tot uitvoering van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers e.a., alsmede de opbouwadministratie;

Besluit:

Artikel 1. Besluiten

 • 2 De bevoegdheid om besluiten te nemen ter uitvoering van de genoemde regelingen omvat het toekennen, weigeren, intrekken, terug- of invorderen, evenals het ambtshalve herzien, weigeren of herstellen van uitkeringen.

 • 3 Bij het terug- of invorderen van uitkeringen wordt het binnen de Stichting pensioenfonds ABP gehanteerde beleid overeenkomstig toegepast.

 • 4 De Directeur en de Productiemanager kunnen ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid ondermandaat verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

Artikel 2. Bezwaar

 • 1 De Directeur en de Productiemanager van LMA zijn bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten, bedoeld in artikel 1, met dien verstande dat de functionaris die een besluit als bedoeld in artikel 1 heeft genomen niet ook de beslissing op het daartegen gerichte bezwaarschrift mag nemen.

 • 2 De bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid omvat tevens de bevoegdheid om een hoorprocedure in te richten conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3 De Directeur van LMA informeert de directie Arbeidszaken Openbare Sector over bezwaarschriften waarin de rechtsgeldigheid van de toegepaste regeling of van onderdelen daarvan ter discussie wordt gesteld.

 • 4 Van de bevoegdheid genoemd in het eerste lid kan geen ondermandaat worden verleend.

Artikel 3. Beroep

 • 1 De directeur en de Productiemanager van LMA zijn ieder voor zich bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in rechte op te treden indien tegen een besluit, bedoeld in artikel 2, beroep wordt ingesteld.

 • 2 De directeur en de Productiemanager kunnen ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid ondermandaat verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

 • 3 Het derde lid van artikel 2 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van beroepschriften en rechterlijke uitspraken.

Artikel 4. Hoger beroep en cassatie

 • 1 De Directeur en de Productiemanager van LMA zijn ieder voor zich bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en na overleg met de directie Arbeidszaken Openbare Sector van het Ministerie hoger beroep of cassatie in te stellen tegen rechterlijke uitspraken met betrekking tot de in artikel 2 bedoelde besluiten. Op de verdere behandeling van het hoger beroep of cassatie is artikel 3 van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Het derde lid van artikel 2 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van uitspraken in hoger beroep of cassatie.

Artikel 7

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking met ingang van de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

(wnd.) directeur Arbeidszaken Openbare Sector

,

J. Strieker

Terug naar begin van de pagina