Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit AAM 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 05-05-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2004, nr. 25510, houdende de inrichting van de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Algemeen Arbeidsmarktbeleid (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit AAM 2004)

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid: de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. Algemeen Strategisch Arbeidsmarktbeleid;

 • b. Bemiddeling en Reïntegratie;

 • c. het Stafbureau.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Het hoofd van de afdeling Algemeen Strategisch Arbeidsmarktbeleid is verantwoordelijk voor:

 • a. de strategische oriëntatie op het nationale arbeidsmarktbeleid;

 • b. de internationale, regionale en sectorale arbeidsmarktaspecten;

 • c. de inbreng van het ministerie ten aanzien van scholing en beroepsonderwijs;

 • d. het beleid ten aanzien van internationale arbeidsmigratie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Het hoofd van de afdeling Bemiddeling en Reïntegratie is verantwoordelijk voor:

 • a. het beleid met betrekking tot arbeidsbemiddeling en reïntegratie voor zowel de publieke als private organisaties;

 • b. het beleid met betrekking tot de werking van de private reïntegratie- en bemiddelingsmarkt binnen de mogelijkheden van het ministerie;

 • c. coördinatie van de Sluitende Aanpak;

 • d. het fungeren als aanspreekpunt voor de Raad voor werk en inkomen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Het hoofd Stafbureau is verantwoordelijk voor:

 • a. alle interne bedrijfsvoeringsprocessen van de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid. waaronder vallen de management-, administratieve-, secretariële-, personele- en financiële ondersteuning, automatisering, informatievoorziening, archivering en huisvesting;

 • b. het aanleveren van managementinformatie ten behoeve van het management van de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid, de voorbereiding en bewaking van managementafspraken, het beheer van bedrijfsvoeringsprocessen die bij de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid gevoerd worden en de zorg voor een goede afstemming met de tweedelijns bedrijfsvoering die centraal voor het gehele ministerie gevoerd wordt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Elk van de hoofden van de afdelingen, genoemd in artikel 2, is belast met het leidinggeven aan de medewerkers van de eigen afdeling.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

Aan de hoofden van de afdelingen Algemeen Strategisch Arbeidsmarktbeleid, Bemiddeling en Reïntegratie en het hoofd Stafbureau wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen organisatorische eenheid, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager–medewerker-gesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. het afdoen van reisdeclaraties;

 • e. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur Algemeen Arbeidsmarktbeleid.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

Aan de hoofden van de afdelingen Algemeen Strategisch Arbeidsmarktbeleid, Bemiddeling en Reïntegratie en het Stafbureau wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het afdoen van informatieve brieven, die betrekking hebben op de taken van de eigen organisatorische eenheid;

 • b. het paraferen van stukken waarbij de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid geen voortouw heeft, met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs kan worden vermoed, dat deze door de directeur Algemeen Arbeidsmarktbeleid moet worden afgedaan.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

Het hoofd Stafbureau is gevolmachtigd tot het verrichten van de volgende privaatrechtelijke rechts handelingen ten behoeve van de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid:

 • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Algemene Zaken afgesloten mantelovereenkomst;

 • b. het afsluiten van koop-, huur- en lease-overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 10.000,– per overeenkomst;

 • c. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid welke voortvloeien uit het vastgestelde opleidingsplan van de directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2005]

Doorverlening van mandaat, volmacht en machtiging is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur Algemeen Arbeidsmarktbeleid.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2005]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Algemeen Arbeidsmarktbeleid worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de plaatsvervangende directeur.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit AAM 2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 april 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Algemeen Arbeidsmarktbeleid

,

A. Feringa

Terug naar begin van de pagina