Besluit mandaat luchtvaarttheorie-examens CBR

[Regeling vervallen per 31-12-2005.]
Geldend van 29-04-2004 t/m 30-12-2005

Besluit houdende mandatering en machtiging van een aantal bevoegdheden van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot theorie-examinering aan het Hoofd van de Afdeling Luchtvaartexamens van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op:

– het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart;

– het Examenreglement voor luchtvarenden 2001;

– de Regeling tarieven luchtvaart 2003;

artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Voorts gelet op de tussen de Staat der Nederlanden en de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen gesloten overeenkomst onder contractnummer 40.43.70.13;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de staatssecretaris handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • b. het Hoofd Afdeling Luchtvaartexamens: het Hoofd van de Afdeling Luchtvaartexamens van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2005]

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2005]

Onverminderd hetgeen is bepaald bij of krachtens het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Inspectie Verkeer en Waterstaat, wordt tevens aan het Hoofd Afdeling Luchtvaartexamens een machtiging verstrekt ten aanzien van:

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2005]

Het Hoofd Afdeling Luchtvaartexamens:

 • a. dient de instructies van het hoofd Brevetten en Examens van de Unit Operaties en Vervoer, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Luchtvaart, omtrent de wijze waarop hij met zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 2 en 3, dient om te gaan, op te volgen;

 • b. verschaft aan de onder a genoemde functionaris uit eigen beweging of op diens verzoek onverwijld inlichtingen omtrent de uitoefening van het verleende mandaat en de verstrekte machtiging.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2005]

 • 1 Een document of brief afgegeven door het Hoofd Afdeling Luchtvaartexamens onder het mandaat bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, heeft aan het slot de volgende tekst:

  ‘De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

  namens deze:

  het Hoofd Afdeling Luchtvaartexamens van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,’

  gevolgd door de handtekening en de naam van het Hoofd Afdeling Luchtvaartexamens, alsmede door de volgende tekst:

  ‘Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen veertien dagen na de datum waarop deze brief is verzonden, schriftelijk om herziening vragen van het resultaat.

  Het verzoek moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het onderdeel waarvan om herziening wordt gevraagd;

  • d. de motivering van het verzoek.

  Het verzoek kunt u richten aan de Divisie Luchtvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Cluster Brevetten en Examens, Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp.’

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 februari 2004. Dit mandaatbesluit vervalt op 31 december 2005 of op de datum dat de benoemde gesloten overeenkomst, onder contractnummer 40.43.70.13, beëindigd wordt.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2005]

Dit Besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat luchtvaarttheorie-examens CBR.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan het Hoofd Afdeling Luchtvaartexamens.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina