Besluit Beleidsregels SVB 2004

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 30-04-2004 t/m 10-06-2005

Besluit Beleidsregels SVB 2004

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 8a van de Remigratiewet, artikel 13 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 en artikel 13 van de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten (Stb. 2000, 462);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet, de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000 en de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers, past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de als bijlage bij dit besluit gevoegde publicatie SVB Beleidsregels 2004.

  • 2 In afwijking van het eerste lid past de Sociale verzekeringsbank het beleid opgenomen in Deel III, hoofdstuk 6 (rechtstreeks beroep), van de bijlage eerst toe met ingang van de datum waarop het bij koninklijke boodschap van 18 december 2000 ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftenprocedure met wederzijds goedvinden buiten toepassing te laten (rechtstreeks beroep) (27 563) tot wet is verheven en in werking treedt.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Het Besluit Beleidsregels SVB 2003, zoals vastgesteld door het bestuur van de Sociale verzekeringsbank bij besluit van 25 april 2003 (Stcrt. 2003, 82), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Het Besluit koranonderwijs AKW/Anw, zoals vastgesteld door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank bij besluit van 26 september 1997 (Stcrt. 1997, 187), wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Beleidsregels SVB 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Amstelveen, 23 april 2004

E.F. Stoové

,

voorzitter Raad van bestuur SVB

Terug naar begin van de pagina