Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingWjz
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0016637
Rechtsgebieden Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Personen- en familierecht | Jeugdrecht (m.u.v. jeugdstrafrecht)
OverheidsthemaFamilie, jeugd en gezinGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 4. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 5. Besluit aanwijzing vervoerder gesloten jeugdzorg
 6. Besluit beleidsinformatie jeugdzorg 2011
 7. Besluit burgerservicenummer in de jeugdzorg
 8. Besluit maatschappelijke ondersteuning
 9. Besluit modern migratiebeleid
 10. Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen
 11. Besluit vaststelling tijdstip ex artikel 104, tweede lid, Wet op de jeugdzorg (uitkering provincie als uitvoerder landelijke voorziening)
 12. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 13. Formulieren melding aanvang en beëindiging jeugdzorg
 14. Overgangsregeling planning jeugdzorg
 15. Regeling aanwijzing gedragswetenschappers gesloten jeugdzorg
 16. Regeling bekostiging jeugdzorg 2009
 17. Regeling beleidsinformatie jeugdzorg 2011
 18. Regeling gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg
 19. Regeling pleegvergoeding
 20. Regeling pleegzorg 2013
 21. Regeling verantwoording aantal specifieke uitkeringen
 22. Rijkssubsidieregeling jeugdzorg 2011
 23. Subsidieregeling gesloten jeugdzorg 2013/2014
 24. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
 25. Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ, enz. (AWBZ-aanspraken op zorg)
 26. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000, enz. (implementatie richtlijn betreffende minimumnormen voor erkenning en status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing opsporing en vervolging inzake kindermishandeling
  Tekst: tekst
 2. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 1
 3. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Artikel: 9b
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 3
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 6. Besluit beleidsinformatie jeugdzorg 2011
  Artikel: 1
 7. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 10a
 8. Besluit maatschappelijke ondersteuning
 9. Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen
  Artikel: 1
 10. Overgangsregeling planning jeugdzorg
  Artikel: 1
 11. Participatiewet
  Artikel: 3
 12. Regeling bekostiging jeugdzorg 2009
  Artikel: 1
 13. Regeling beleidsinformatie jeugdzorg 2011
  Bijlagen: I, II, III
 14. Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma
  Artikel: 6
 15. Regeling gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg
  Artikel: 1
 16. Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet
  Artikelen: 1, 11
 17. Regeling normbedragen jeugdzorg 2014
  Artikel: 1
 18. Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering
  Bijlage: bijlage
 19. Regeling pleegvergoeding
  Artikel: 1
 20. Regeling pleegzorg 2013
  Artikel: 1
 21. Reïntegratieregeling
  Artikel: 1
 22. Rijkssubsidieregeling jeugdzorg 2011
  Artikel: 1
 23. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 24. Toeslagenwet
  Artikel: 1
 25. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
  Artikelen: 1, 2, 7, 73e, 77
 26. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 14
 27. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 28. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 2
 29. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 30. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel: 1:1
 31. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 3
 32. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 3
 33. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 2
 34. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1a, 2.1
 35. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 36. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2
 37. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg (verwijsindex risicojongeren)
 38. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: IIa
 39. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (gesloten jeugdzorg)
  Artikel: VII
 40. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (verbetering positie pleegouders)
 41. Ziektewet
  Artikel: 1
 42. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 14
Terug naar begin van de pagina