Besluit vrijstelling afvalstoffenbelasting baggerspecie Proefproject Meers

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 03-05-2004 t/m 31-12-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 april 2004, nr. BWL/2004023244, houdende de aanwijzing van het Proefproject Meers op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag (Besluit vrijstelling afvalstoffenbelasting baggerspecie proefproject Meers)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 17 van de Wet belastingen op milieugrondslag;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Als project inzake rivierverruiming als bedoeld in artikel 17, eerste lid, onder c, van de Wet belastingen op milieugrondslag, wordt aangewezen het Proefproject Meers, waarvan de grenzen van het projectgebied zijn aangegeven in de besluiten op grond van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein van 6 augustus 1996 en van 31 juli 2001, die als bijlagen bij dit besluit zijn opgenomen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, Den Haag.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vrijstelling afvalstoffenbelasting baggerspecie Proefproject Meers.

Den Haag, 21 april 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2012]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina