Besluit vrijstelling afvalstoffenbelasting baggerspecie project Zandmaas/Maasroute

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 03-05-2004 t/m 31-12-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 april 2004, nr. BWL/2004023246, houdende de aanwijzing van het project Zandmaas/Maasroute op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag (Besluit vrijstelling afvalstoffenbelasting baggerspecie project Zandmaas/Maasroute)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 17 van de Wet belastingen op milieugrondslag;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Als project inzake rivierverruiming als bedoeld in artikel 17, eerste lid, onder c, van de Wet belastingen op milieugrondslag, wordt aangewezen het project Zandmaas/Maasroute, waarvan de grenzen van het projectgebied zijn aangegeven in het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute, dat ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is vastgesteld op 12 maart 2002 en in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, Aanvulling Zandmaas, dat door provinciale staten van Limburg is vastgesteld bij besluit van 1 februari 2002, die als bijlagen bij dit besluit zijn opgenomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit is niet van toepassing op de westwaartse verbreding van het Julianakanaal tussen kanaalkilometer 2.9 en kanaalkilometer 12.0, zoals aangegeven in het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8 te Den Haag.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vrijstelling afvalstoffenbelasting baggerspecie project Zandmaas/Maasroute.

Den Haag, 21 april 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2012]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina