Regeling tijdelijke garantie ontslaguitkeringen SWOV

Geldend van 30-11-2006 t/m heden

Regeling tijdelijke garantie ontslaguitkeringen SWOV

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. SWOV: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV;

 • c. fonds: fonds van de Stichting Wachtgeldfonds SWOV.

Artikel 2

 • 1 De Minister vult over de boekjaren 2004 tot en met 2010 eventuele tekorten in het fonds aan voorzover:

  • a. deze tekorten voortkomen uit ontslaguitkeringen van de SWOV jegens ex-werknemers;

  • b. deze ontslaguitkeringen onderbouwd zijn met een door de Minister goedgekeurd afvloeiingsplan, dan wel voortvloeien uit een uitspraak van de rechter of toestemming van de Centrale organisatie werk en inkomen;

  • c. de ontslaguitkeringen niet betaald kunnen worden uit het fonds;

  • d. de ontslaguitkeringen leiden tot uitkeringen aan ex-werknemers die niet afwijken van en niet uitgaan boven uitkeringen die kunnen worden gedaan op grond van de regeling die op dat moment voor ambtenaren van de sector Rijk van toepassing is;

  • e. de SWOV aantoonbaar al het mogelijke heeft gedaan om aanspraken op ontslaguitkeringen te minimaliseren, en

  • f. de SWOV van de werking van deze regeling jaarlijks verslag doet in het jaarverslag, bedoeld in artikel 391, van Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2 De aanvulling, bedoeld in het eerste lid, zal een formatieve omvang van 50 fte’s niet overschrijden.

Artikel 3

 • 1 Geen aanvulling als bedoeld in artikel 2, heeft plaats voorzover deze betrekking heeft op tekorten in het fonds die voortvloeien uit ontslaguitkeringen die zijn ingegaan nadat de SWOV de B3-status heeft verloren.

 • 2 Evenmin heeft aanvulling plaats als bedoeld in artikel 2, indien de SWOV in de periode waarop de aanvulling betrekking heeft, activiteiten verricht of heeft verricht die in concurrentie met derden zijn of worden ontplooid dan wel zouden kunnen zijn of worden ontplooid.

 • 3 Indien in de gevallen, genoemd in het eerste en tweede lid, reeds aanvullingen zijn gedaan, kan het teveel betaalde worden teruggevorderd of verrekend met andere betalingsverplichtingen.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina