Instellingsbesluit Interdepartementale Commissie Bestuur en Adviescommissie Management Openbare Sector

[Regeling vervallen per 06-06-2007.]
Geldend van 01-04-2004 t/m 05-06-2007

Instellingsbesluit Interdepartementale Commissie Bestuur en Adviescommissie Management Openbare Sector

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 06-06-2007]

Er is een Interdepartementale Commissie Bestuur en een Adviescommissie Management Openbare Sector.

Artikel 2

[Vervallen per 06-06-2007]

 • 1 De commissies, genoemd in artikel 1, zijn de ambtelijke voorportalen van de Raad voor Bestuur en Openbare Dienst (RBOD) voor zover het betreft de voorbereiding van de besluitvorming in die raad over belangrijke wetgeving en beleidsonderwerpen op het terrein van de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur enerzijds en op het terrein van arbeidszaken en informatievoorziening in de openbare sector, het overheidspersoneelsbeleid, de ontbureaucratisering, en de bedrijfsvoering, kwaliteit en organisatie van de rijksdienst anderzijds.

 • 2 De commissies hebben overigens tot taak op de in het eerste lid genoemde terreinen desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over wet- en regelgeving en beleidsinitiatieven. Daarnaast kunnen zij worden gebruikt voor meningsvorming.

 • 3 Met de instelling van deze commissies zijn alle overige voorportalen van de RBOD opgeheven.

Artikel 3

[Vervallen per 06-06-2007]

De commissies brengen de in artikel 2 bedoelde adviezen uit aan de minister die het aangaat.

Artikel 4

[Vervallen per 06-06-2007]

 • 1 De commissies bestaan uit:

  • a. een voorzitter, respectievelijk de directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur en de directeur-generaal Management Openbare Sector;

  • b. een plaatsvervangend voorzitter;

  • c. telkens een lid en een plaatsvervangend lid op adequaat ambtelijk niveau, aan te wijzen door iedere minister.

 • 2 De secretariaten van de commissies berusten bij de respectievelijke directoraten-generaal.

 • 3 De commissies kunnen, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, hun werkwijze en die van de secretariaten regelen.

Artikel 5

[Vervallen per 06-06-2007]

Bij het overleg over een bepaald onderwerp kan een lid of diens plaatsvervanger zich laten vergezellen door een ambtenaar die terzake van het onderwerp specifieke deskundigheid bezit.

Artikel 6

[Vervallen per 06-06-2007]

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking op 1 april 2004.

Den Haag, 20 april 2004

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.W. Remkes

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina