Wijzigingsbesluit Vacatiegeldenbesluit 1988

[Regeling vervallen per 27-01-2006.]
Geldend van 28-04-2004 t/m 30-06-2005

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 2004, Directie ABG, nr. ABG/ESM/2004/22496, houdende wijziging van het Vacatiegeldenbesluit 1988

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-01-2006]

Aan de leden van een Nationaal Thematisch Netwerk als bedoeld in artikel 2, eerste tot en met vijfde lid, van het Instellingsbesluit Nationaal Thematische Netwerken ESF-EQUAL wordt voor het bijwonen van een door een Nationaal Thematisch Netwerk georganiseerde bijeenkomst een vergoeding voor reiskosten toegekend volgens de regels van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 2

[Vervallen per 27-01-2006]

  • 1 Aan de leden van een Nationaal Thematisch Netwerk, bedoeld in artikel 1, wordt voor het bijwonen van een door een Nationaal Thematisch Netwerk georganiseerde bijeenkomst vacatiegeld toegekend.

  • 2 Het vacatiegeld bedraagt € 125,– per bijgewoonde bijeenkomst tot een maximum van € 1250,– kalenderjaar.

  • 3 Twee of meer bijeenkomsten op dezelfde dag gelden als één bijeenkomst.

  • 5 Geen vacatiegeld wordt toegekend aan functionarissen in dienst van het Rijk, van een ander publiekrechtelijk lichaam dan het Rijk of van een door het Rijk in het leven geroepen instelling, dan wel van een instelling welker personeelskosten door het Rijk worden vergoed, indien hun benoeming haar oorzaak vindt in de functie die zij vervullen.

Artikel 3

[Vervallen per 27-01-2006]

Onder leden als bedoeld in artikel 2 wordt de voorzitter van een Nationaal Thematische Netwerken niet begrepen.

Artikel 4

[Vervallen per 27-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 april 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina