Instellingsbesluit Nationaal Thematische Netwerken ESF-EQUAL

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-07-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 20 april 2004, Directie ABG, nr. ABG/ESM/2004/22496 tot instelling van Nationaal Thematische Netwerken (Instellingsbesluit Nationaal Thematische Netwerken ESF-QUAL)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

In de regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling Nationaal Thematisch Netwerken

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Er is een Nationaal Thematisch Netwerk met betrekking tot het thema activering.

 • 2 Er is een Nationaal Thematisch Netwerk met betrekking tot het thema ondernemerschap.

 • 3 Er is een Nationaal Thematisch Netwerk met betrekking tot het thema leren en werken.

 • 4 Er is een Nationaal Thematisch Netwerk met betrekking tot het thema gelijke kansen.

 • 5 Er is een Nationaal Thematisch Netwerk met betrekking tot het thema integratie en arbeidsmarkt.

 • 6 Elk Nationaal Thematisch Netwerk wordt ingesteld voor de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2008.

Artikel 3. Taken Nationaal Thematisch Netwerk

[Vervallen per 01-01-2009]

Een Nationaal Thematisch Netwerk heeft met betrekking tot het thema waartoe het is ingesteld tot taak:

 • a. identificeren van projecten die zijn uitgevoerd met subsidie op grond van de Subsidieregeling ESF-EQUAL, die een voorbeeldfunctie hebben en waaraan een brede toepasbaarheid kan worden gegeven;

 • b. het ontplooien van activiteiten om het integreren van de projectresultaten in het beleid en de uitvoering van organisaties te stimuleren;

 • c. doen van aanbevelingen aan de minister met betrekking tot a en b.

Artikel 4. Samenstelling Nationaal Thematisch Netwerk

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een Nationaal Thematisch Netwerk bestaat uit een voorzitter en maximaal 20 leden.

 • 2 De minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van een Nationaal Thematisch Netwerk.

 • 3 Het Nationaal Thematisch Netwerk wordt ondersteund door een externe adviseur en één of meer ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 5. Halfjaarlijkse tussenrapportage en eindrapportage

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De minister ontvangt van het Nationaal Thematisch Netwerk voor de kalenderjaren 2006 en 2007 een werkplan.

 • 2 Het Nationaal Thematisch Netwerk dient voorafgaand aan de eindrapportage, bedoeld in het vierde lid, een halfjaarlijkse tussenrapportage in.

 • 3 De halfjaarlijkse tussenrapportage, bedoeld in het tweede lid, wordt uiterlijk op 31 mei en op 31 oktober van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop zij betrekking heeft door de minister ontvangen.

 • 4 De eindrapportage wordt uiterlijk op 30 september 2007 door de minister ontvangen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2004 en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Nationaal Thematische Netwerken ESF-EQUAL.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 april 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina