Instellingsregeling Operatie JONG

[Regeling vervallen per 30-04-2008.]
Geldend van 30-04-2004 t/m 29-04-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 april 2004, nr. DBO-8464687, houdende instelling Operatie JONG (Instellingsregeling Operatie JONG)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-04-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. het samenwerkingsverband: het samenwerkingsverband van tenminste de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. de bewindslieden JONG; de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Justitie, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Vreemdelingen en Integratiebeleid.

 • c. DG-groep JONG: de directeur-generaal Maatschappelijke Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sancties van het Ministerie van Justitie, de directeur-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de directeur-generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, de directeur-generaal Wonen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 • d. het projectbureau: het projectbureau JONG bestaande uit de commissaris jeugd- en jongerenbeleid en medewerkers;

 • e. de Operatie: de in artikel 2 genoemde Operatie JONG uitgevoerd door het samenwerkingsverband en het projectbureau;

 • f. jeugdagenda: het door het kabinet vastgestelde programma voor het jeugdbeleid dat loopt tot 1 januari 2007.

 • g. jeugd: kinderen en jongeren van 0–23 jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Er is een Operatie JONG.

 • 2 De Operatie heeft de volgende doelstellingen:

  • a. verbeteringen tot stand te brengen in de ontwikkelingsketen voor de jeugd door uitvoering te geven aan de jeugdagenda;

  • b. meer samenhang in het jeugdbeleid te brengen binnen het samenwerkingsverband en de instellingen in het veld van het jeugdbeleid;

  • c. voorstellen te doen aan het kabinet tot vereenvoudiging en verbetering van de aansturing van het jeugdbeleid.

 • 3 De Operatie wordt ingesteld voor de duur van ten hoogste vier jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het projectbureau wordt geleid door de commissaris jeugd- en jongerenbeleid, de heer S.R.A. van Eijck, en heeft de volgende functies:

  • a. faciliteren van samenwerking tussen de ministeries, provincies, gemeenten en instellingen in het veld;

  • b. bewaken van de kabinetsdoelstellingen uit de jeugdagenda en uitvoering van de Operatie;

  • c. gevraagd en ongevraagd adviseren en voorstellen doen over het jeugdbeleid en de doelstellingen en voortgang van de Operatie aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 2 De bewindslieden JONG zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de in artikel 2, tweede lid, genoemde doelstellingen.

 • 3 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is coördinerend voor de bewindslieden JONG.

Artikel 4

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het projectbureau rapporteert jaarlijks over de werkzaamheden van de Operatie, via de DG-groep JONG, aan de bewindslieden JONG.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, kan de commissaris jeugd- en jongerenbeleid met het oog op een goede voortgang van de Operatie, zijn bevindingen in het kader van de Operatie zonder tussenkomst van de DG-groep JONG rapporteren aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 3 Het projectbureau is voor zijn werkzaamheden voor de Operatie verantwoording verschuldigd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 4 Tijdig voor het verstrijken van haar instellingsduur draagt de Operatie zorg voor het doen plaatsvinden van een evaluatie; in de evaluatie wordt in ieder geval aangegeven in hoeverre de Operatie beantwoordt aan haar taakopdracht en of er knelpunten aanwezig zijn bij haar functioneren.

 • 5 De evaluatie wordt gezonden aan de bewindslieden JONG.

Artikel 5

[Vervallen per 30-04-2008]

De archiefbescheiden van de Operatie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 6

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt, behoudens verlenging, vier jaar na de datum van haar inwerkingtreding.

Artikel 7

[Vervallen per 30-04-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Operatie JONG.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina