Regeling aanvraagtijdvakken 2004 Subsidieregeling Dagindeling ESF-3

[Regeling vervallen per 01-11-2005.]
Geldend van 09-09-2004 t/m 31-10-2005

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 april 2004, nr. DCE/PD/2004/27269, houdende vaststelling van aanvraagtijdvakken, bedoeld in artikel 3, van de Subsidieregeling Dagindeling ESF-3, met betrekking tot het kalenderjaar 2004 (Regeling aanvraagtijdvakken 2004 Subsidieregeling Dagindeling ESF-3)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3 van de Subsidieregeling Dagindeling ESF-3;

Besluit:

Artikel 1. Aanvraagtijdvak

[Vervallen per 01-11-2005]

Met betrekking tot het kalenderjaar 2004 kunnen aanvragen op grond van de Subsidieregeling Dagindeling ESF-3 slechts worden ingediend gedurende de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 30 juni 2004 en gedurende de periode van 10 september 2004 tot en met 1 november 2004.

Artikel 2. Subsidie projecten

[Vervallen per 01-11-2005]

Voor subsidie komen slechts in aanmerking projecten die binnen een tijdsbestek van 18 maanden worden afgerond en betrekking hebben op de navolgende onderwerpen:

  • a. het aandachtsgebied Tijd: vernieuwende experimenten die oplossingen voor ‘tijd-knelpunten’ ontwikkelen;

  • b. kleinschalig ondernemerschap in zorg en (persoonlijke) dienstverlening; of

  • c. implementatietrajecten: doelgerichte verspreiding van resultaten en producten.

Artikel 3. Aanvrager/begunstigde

[Vervallen per 01-11-2005]

De subsidie wordt aangevraagd door en verstrekt aan samenwerkende organisaties in Nederland met deskundigheid op het gebied van een of meer van de in artikel 2 genoemde onderwerpen.

Artikel 5. Maximale subsidie

[Vervallen per 01-11-2005]

  • 1 De subsidie voor een project dat betrekking heeft op het onderwerp, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt ten hoogste € 140.000,–.

  • 2 De subsidie voor een project dat betrekking heeft op het onderwerp, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt ten hoogste € 140.000,–.

  • 3 De subsidie voor een project dat betrekking heeft op het onderwerp, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, bedraagt ten hoogste € 55.000,–.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-11-2005]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 november 2005.

  • 2 De regeling, zoals die onmiddellijk voor de datum waarop deze vervalt geldt, blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van de subsidie van de minister aan de begunstigde.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-11-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraagtijdvakken 2004 Subsidieregeling Dagindeling ESF-3.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 april 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina