Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2002

[Regeling vervallen per 04-08-2007 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2004.]
Geldend van 29-04-2004 t/m 24-05-2004

Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2002

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 3

[Vervallen per 04-08-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2002.

Artikel 4

[Vervallen per 04-08-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2002.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Management Openbare Sector

,

R.IJ.M. Kuipers

Bijlage normeringsstelsel FUWASYS

[Vervallen per 04-08-2007]

A. Kenmerken

[Vervallen per 04-08-2007]

1. Aard van de werkzaamheden

2. Doel van de werkzaamheden

3. Effect van de werkzaamheden

4. Aanpak van de werkzaamheden

5. Dynamiek van de werkzaamheden

6. Keuzevrijheid

7. Complexiteit van de beslissingen

8. Effect van de beslissingen

9. Kader

10. Wijze van controle

11. Kennis

12. Vaardigheid

13. Aard van de contacten

14. Doel van de contacten

B. Reeksen

[Vervallen per 04-08-2007]

0001. Verzamelreeks niet-sector-gebonden functietypen

0002. Wetenschappelijk Onderzoek

0003. Ondersteuning Wetenschappelijk Onderzoek

0004. Beleid

0005. Beleidsondersteuning

0006. Technisch Ontwerp, Ontwikkeling en Advies

0007. Inspectiewerkzaamheden

I050. Journalistiek, Publiciteit en Voorlichting

I100. Audiovisueel

I150. Personeelswerkzaamheden

I30A. FEZ (begrotingsproces en administratieve organisatie)

I30B. FEZ (financieel-administratieve werkzaamheden)

I350. Informatica

I400. Accountantswerkzaamheden

I450. Bibliotheek en Documentatie

I50A. Algemene Secretarie-aangelegenheden (postbehandeling)

I50B. Algemene Secretarie-aangelegenheden (dynamische archieven)

I50C. Algemene Secretarie-aangelegenheden (semi-statische archieven)

I550. (Administratief) goederenbeheer en artikelmanagement

I600. Magazijnwerkzaamheden

I602. Verwerving roerende goederen en diensten

I750. Managementondersteuning

J100. Juridische en Juridisch Ondersteunende werkzaamheden

M100. Milieu

T050. Productiebesturing

T10A. Werktuigbouw; Deelreeks Onderhoud

T10B. Werktuigbouw; Deelreeks Vervaardiging.

T150. Installatietechniek en Elektronica

T350. Bouw

T400. Laboratoriumwerkzaamheden

T650. Landmeetkundig, Kartografisch en Fotogrammetrisch (teken)werk

T700. Landmeetkundig Veldwerk

T850. Oppervlaktebehandeling

V250. Ruimtelijke Ordening

C. Normfuncties FUWASYS

[Vervallen per 04-08-2007]

20021437. Beleidsadviseur informatievoorziening

20021438. Coördinerend beleidsadviseur/informatiemanager

20021439. Directeur informatievoorziening

20021440. Hoofd beleid en advies

20021441. Programma-manager informatievoorziening

20021442. Projectleider informatievoorziening

20021443. Senior beleidsadviseur informatievoorziening

20021444. Senior projectleider informatievoorziening

20022923. Medewerker procesbewaking verwerving

20022924. Medewerker beheer audiovisuele middelen

20022925. Assistent-laboratoriummedewerker

20022926. Beleidsmedewerker facilitaire dienst

20022927. Eerste elektromonteur

20022928. Eerste medewerker managementondersteuning/directiesecretaresse

20022929. Elektromonteur

20022930. Directeur facilitaire dienst

20022931. Medewerker bibliotheek en documentatie

20022932. Onderhoudstechnicus

20022933. Testassistent

20022934. Medewerker bestandsbeheer

20023301. Algemeen assistent

20023302. Assistent-postkamer

20023303. Chauffeur departementstop

20023304. Eerste medewerker documentaire informatievoorziening

20023305. Hoofd personeel en organisatie

20023306. Kamerbewaarder

20023307. Medewerker archieven

20023308. Medewerker documentaire informatievoorziening

20023309. Medewerker logistieke dienstverlening

20023311. Medewerker postbehandeling

20023312. Medewerker semistatisch archief

20023314. Personeelsconsulent

20023315. Registrator

20023316. Senior beleidsmedewerker personeel en organisatie

20023317. Specialistisch beleidsmedewerker personeel en organisatie

20023318. Tweede medewerker documentaire informatievoorziening

20023319. Bestuurlijk-juridisch adviseur

20023320. Bestuurlijk-juridisch specialist

20023321. Jurist

20023322. Senior bestuurlijk-juridisch adviseur

20023323. Senior wetgevingsjurist

20023324. Wetgevingsjurist

20023325. Medewerker personeelsinformatievoorziening

20023326. Medewerker arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

20023401. Concerncontroller

20023402. Medewerker planning en control

20023403. Senior medewerker advies en audit

20023404. Senior medewerker planning en control

20023405. Secretaresse van de ambtelijke leiding

20023406. Medewerker personeelsbeheer

20023407. Adviseur personeel en organisatie

20023408. Medewerker bedrijfsrestaurant

20023409. Systeemanalist

20023410. Administratief medewerker

20023411. Administratief medewerker rechtspositie

20023412. Adviseur personeel

20023413. Senior medewerker rechtspositie

20023414. Bedrijfsleider bedrijfsrestaurant

20023415. Beveiligingsbeambte/receptionist

20023416. Chauffeur

20023417. Documentalist

20023418. Financieel ondersteunend medewerker

20023419. Functioneel beheerder personeelsinformatiesysteem

20023420. Hoofd financieel-economische zaken/controller

20023421. Hoofd financiële administratie

20023422. Hoofd financiële zaken

20023423. Huismeester

20023424. Informatiemedewerker

20023425. Medewerker administratieve organisatie en interne controle

20023426. Medewerker applicatiebeheer

20023427. Medewerker begrotingzaken

20023428. Medewerker boekhouding

20023429. Medewerker facilitaire dienst

20023430. Medewerker financieel-administratieve ondersteuning

20023431. Medewerker gebruikersondersteuning

20023432. Medewerker helpdesk

20023433. Medewerker interne controle

20023434. Medewerker klantenservice

20023435. Medewerker technische dienstverlening

20023436. Medewerker tekstverwerking

20023437. Medewerker telefooncentrale

20023438. Netwerkbeheerder

20023439. Projectadministrateur

20023440. Salarisadministrateur

20023441. Senior medewerker begrotingsuitvoering

20023442. Senior medewerker begrotingsvoorbereiding

20023443. Senior medewerker postkamer

20023444. Stafmedewerker kwaliteitszorg

20023445. Systeembeheerder

20023446. Projectdirecteur Hoge Snelheidslijnen

20023461. Stafmedewerker financieel-economische zaken

20023462. Hoofd documentaire informatievoorziening

20023463. Adviseur verwerving

20023464. Contractmanager

20023465. Hoofd verwerving

20023466. Inkoper

20023467. Operationeel inkoper

20023468. Senior contractmanager

20023469. Senior inkoper

20023470. Senior operationeel inkoper

20023471. Senior verwerver

20023473. Projectcoördinator

20023474. Projectleider integratie financiële systemen

20023475. Adviseur digitale media

20023476. Communicatiemedewerker

20023477. Hoofd communicatie

20023478. Hoofd publieksvoorlichting

20023479. Logistiek-administratief medewerker

20023480. Medewerker publieksvoorlichting

20023481. Redacteur

20023482. Senior adviseur

20023483. Senior persvoorlichter

20023484. Speechschrijver

20023485. Senior projectleider

20023610. Technisch assistent

20023611. Coördinator documentaire informatievoorziening

20023612. Inkoper

20023613. FIN Beleidsmedewerker DGB PFC

20023614. FIN Beleidsmedewerker DB APUT

20023615. FIN Beleidsmedewerker DGB DA

20023616. FIN Beleidsmedewerker fiscale en juridische zaken DGB FJZ

20023617. FIN Beleidsmedewerker I DGFZ

20023618. FIN Beleidsmedewerker II DGFZ

20023619. FIN Beleidsmedewerker Sector DGB PFC

20023620. FIN Coördinator banken GT DBG EBMA

20023621. FIN Hoofd ontwikkeling diensten en communicatie DGB PFC ODC

20023622. FIN Hoofd planning en control DGB PFC PC

20023623. FIN Materiedeskundige DGB PFC

20023624. FIN Senior beleidsmedewerker DGB PFC

20023625. FIN Senior beleidsmedewerker DGB DA

20023626. FIN Senior beleidsmedewerker DGB DB VB

20023627. FIN Senior beleidsmedewerker DGB DB WI

20023628. FIN Senior beleidsmedewerker FJZ

20023629. FIN Senior beleidsmedewerker GT BG EBM

20023630. FIN Senior-medewerker cassatiezaken DGB VB OB

20023631. Documentalist

20023705. Adviseur management development

20023706. Cursusassistent

20023707. Medewerker projectondersteuning

20023708. Bedrijfsmaatschappelijk werker

20023709. Beleidsdirecteur

20023710. Beleidsmedewerker vorming en opleiding

20023711. Bibliothecaris

20023712. Directeur lucht en energie

20023713. Directeur studiefinancieringsbeleid

20023714. Eerste medewerker postkamer

20023715. Hoofd bankwezen

20023716. Hoofd beleidsontwikkeling

20023717. Hoofd financiële rechtspositie

20023718. Medewerker fotografie en video

20023719. Medewerker personeels- en salarisadministratie

20023720. Senior medewerker documentaire informatievoorziening

20023721. Stafmedewerker gegevensbeheer

20023722. Systeembeheerder personeelsinformatiesysteem

20023723. Typist

20023724. Hoofd automatisering

20023725. Adviseur apparatuur en systeemprogrammatuur

20023727. Coördinator monetair beleid

20023728. Hoofd managementondersteuning

20023729. Medewerker formatiebeheer

20023730. Medewerker personeelsondersteuning

20023731. Administratief medewerker informatie

20023733. Adviseur huisvestingszaken

20023735. Coördinator personeelsbeheer

20023801. Directeur infrastructuurbeleid tevens plaatsvervangend directeur-generaal

20023802. Plaatsvervangend secretaris-generaal

20023805. Directeur financieel-economische zaken

20023806. Directeur voorlichting/communicatie

D. Normfuncties FUWAUIT

[Vervallen per 04-08-2007]

20021201. Assistent facilitaire zaken

20021202. Bedrijfsleider bedrijfsrestaurant

20021203. Beveiligingsbeambte/receptionist

20021204. Bode

20021205. Chauffeur

20021206. Hoofd facilitaire dienst

20021207. Huismeester

20021208. Inkoper

20021210. Medewerker bedrijfsrestaurant

20021211. Medewerker facilitaire dienst

20021212. Medewerker klantenservice

20021213. Medewerker technische dienstverlening

20021214. Medewerker telefooncentrale

20021215. Medewerker administratieve dienstverlening

20021216. Medewerker repro

20021401. Hoofd eenheid Particulieren

20021402. Teamleider behandelteam Grote Ondernemingen

20021403. Technisch behandelfunctionaris

20021404. Hoofd douanedistrict

20021405. Analist A

20021406. Projectleider A

20021407. Selecteur

20021408. Medewerker applicatiebeheer

20021409. Medewerker gebruikersondersteuning

20021410. Medewerker helpdesk

20021411. Netwerkbeheerder

20021412. Systeemanalist

20021413. Systeembeheerder

20021414. Adviseur personeel en organisatie

20021415. Adviseur personeel

20021416. Senior medewerker rechtspositie

20021421. Functioneel beheerder personeelsinformatiesysteem

20021424. Salarisadministrateur

20021425. Administratief medewerker

20021426. Archiefbeheerder

20021427. Coördinator documentaire informatievoorziening

20021428. Documentalist

20021429. Informatiemedewerker

20021430. Medewerker tekstverwerking

20021431. Redacteur voorlichtingsmateriaal

20021432. Senior medewerker postkamer

20021433. Voorlichter

20021434. Administratief medewerker rechtspositie

20021435. Stafmedewerker kwaliteitszorg

20021436. Technisch assistent

20021445. Redacteur/contentbeheerder netwerk

20021702. Medewerker verhaal

20021703. Medewerker schadevergoedingsmaatregelen

20021705. Hoofd biomedical research

20021706. Hoofd intercultural communication

20021707. Hoofd KIT-Publishers

20021708. Uitgever

20021709. Hoofd information services

20021710. Hoofd bedrijfsbureau

20021711. Medewerker administratieve ondersteuning

20021712. Secretaresse

20021713. Beheerder bedrijfsadministratie en vastgoed

20021715. Boswachter algemeen

20021716. Coördinator bezoekerscentrum

20021717. Medewerker ingebruikgeving

20021718. Opzichter

20021801. Coördinator klimaatbeleid

20021802. Grafisch/multimedia vormgever

20021803. Guidance meteoroloog

20021804. Hoofd ijklaboratorium

20021806. Meteorologisch adviseur Schiphol

20021807. Meteoroloog MMD Middelburg

20021808. Senior meetsystemenbeheerder/eerste storingsdienstmedewerker

20021809. Beleidsadviseur gewasbescherming

20021811. Districtsmanager buitendienst

20021814. Financieel-economisch administratief medewerker

20021815. Teamleider

20021816. Werkvoorbereider

20021817. Medewerker bezwaar

20021818. Medewerker integrale klantafhandeling

20021819. Medewerker specifieke klantafhandeling

20021820. Directeur Tropenmuseum

20021821. Hoofd fytofarmacie

20021822. Hoofd verhaal

20021823. Medewerker import/export

20021824. Technisch medewerker buitendienst

20022803. Medewerker aanmeld asiel

20022804. Medewerker ondersteuning

20022805. Senior medewerker regulier

20022806. Procesvertegenwoordiger

20022807. Unitmanager

20022808. Administratief medewerker bedrijfsbureau

20022809. Brugwachter

20022810. Eerste medewerker onderhoud en verbetering

20022811. Hoofd Meetinformatiedienst

20022812. Hoofd product-/klantenmanager

20022813. Medewerker milieutechnologie

20022814. Medewerker ontwerp

20022815. Mobiele verkeersleider

20022816. Projectdirecteur uitvoering

20022817. Projectleider ontwerp/uitvoering

20022818. Projectleider uitvoering

20022819. Projectmanager

20022820. Projectmanager

20022821. Projectmanager

20022822. Senior beleidsmedewerker

20022823. Senior projectleider

20022824. Senior projectleider ontwerp/uitvoering

20022825. Sluismeester

20022826. Verkeersleider op verkeerspost

20022827. Wegverkeersleider

20022828. Medewerker personeels- en salarisadministratie

20022829. Senior communicatie-adviseur

20022830. Adviseur communicatiemiddelen

20022902. Financieel ondersteunend medewerker

20022903. Hoofd financieel-economische zaken/controller

20022904. Hoofd financiële administratie

20022905. Hoofd financiële zaken

20022906. Medewerker administratieve organisatie en interne controle

20022907. Medewerker begrotingzaken

20022908. Medewerker boekhouding

20022909. Medewerker financieel-administratieve ondersteuning

20022910. Medewerker interne controle

20022911. Projectadministrateur

20022912. Senior medewerker begrotingsuitvoering

20022913. Senior medewerker begrotingsvoorbereiding

20022914. Coördinator taakstraffen

20022915. Gedragsdeskundige

20022916. Onderzoeksassistent

20022917. Onderzoeksmedewerker

20022918. Raadsonderzoeker

20022919. Secretaris gerechten

20022920. Stafjurist A

20022921. Vakgericht administratief medewerker

20022922. Wetenschappelijk onderzoeker

20023001. Algemeen directeur vervoer en ondersteuning

20023002. Hoofd huisvesting en materieel

20023003. Hoofd officemanagment

20023004. Afdelingshoofd

20023005. Directeur ondersteunende diensten

20023006. Locatiedirecteur

20023007. Sectordirecteur gevangeniswezen

20023009. Beleidsmedewerker handhavingsbeleid

20023010. Hoofd vergunningverlening en marketing

20023012. Medewerker handhaving

20023013. Medewerker registratie en analyse

20023024. Administratief/secretarieel medewerker

20023025. Financieel-economisch medewerker

20023026. Groepsmanager Senter

20023027. Opdrachtleider

20023028. Projectadviseur

20023029. Senior financieel-economisch medewerker

20023031. Eerste medewerker gegevensbeheer

20023032. Projectleider internationaal conserveringscentrum

20023033. Medewerker studiezaal

20023034. Restaurator

20023035. Accountmanager

20023036. Marktspecialist A

20023037. Planner frequentieverdeling

20023038. Specialist radio EMC-onderzoek

20023201. Adjunct inspecteur

20023202. Hoofd toezicht

20023203. Inspecteur

20023205. Senior inspecteur

20023207. Inspectiemedewerker

20023726. Beheerder leeszaal

20023807. Directeur concentratiecontrole

20023808. Hoofd inspectie Openbare Orde en Veiligheid

20040701. Adjunct-secretaris gerechten

20040702. Administratief medewerker

20040703. Algemeen administratief medewerker

20040704. Senior secretaris gerechten

20040705. Senior vakgericht administratief medewerker

20040706. Stafjurist B

20040707. Unitcoördinator gerechten A

20040708. Unitcoördinator gerechten B

Terug naar begin van de pagina