Erkenningsbesluit instantie Besluit inzamelen afvalstoffen

Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Erkenning van een instantie als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder c, van het Besluit inzamelen afvalstoffen en artikel 5, eerste lid, onder c, van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 april 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Naar boven