Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 07-06-2023.
Geldend van 30-03-2007 t/m 30-09-2010

Wet van 13 april 2004 tot wijziging van de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen in verband met de bevordering van de kwaliteit van de rampenbestrijding door middel van een planmatige aanpak en de aanscherping van het provinciale toezicht en tot wijziging van de Wet ambulancevervoer (Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kwaliteit van de rampenbestrijding te versterken door het bevorderen van territoriale congruentie, het verbeteren van de planmatige aanpak, en aanscherping van het provinciale toezicht;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

[Red: Wijzigt de Wet rampen en zware ongevallen.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

[Red: Wijzigt de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

[Red: Wijzigt de Wet ambulancevervoer.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

  • A [Red: Wijzigt de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders.]

  • B [Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

  • C [Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

  • D [Red: Wijzigt de Provinciewet.]

  • E [Red: Wijzigt de Politiewet 1993.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

  • A Artikel 3, derde lid, van de Brandweerwet 1985 zoals dat komt te luiden na de inwerkingtreding van deze wet is niet van toepassing op de eerste voordracht van een algemene maatregel van bestuur tot vaststelling van de verdeling van gemeenten in regio's, ter gelegenheid van de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel VII

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 april 2004

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,

J. W. Remkes

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de zesde mei 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven