Regeling kostenverhaal energie 2004

[Regeling vervallen per 14-04-2005.]
Geldend van 25-04-2004 t/m 13-04-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 april 2004, nr. WJZ 4025346, houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Besluit kostenverhaal energie (Regeling kostenverhaal energie 2004)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Besluit kostenverhaal energie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-04-2005]

De bedragen die in 2004 verschuldigd zijn voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kostenverhaal energie, zijn:

 • a. € 4 270 voor het verlenen van instemming met een aanwijzing als netbeheerder;

 • b. € 4 270 voor het aanwijzen van een netbeheerder;

 • c. € 480 voor het verlenen van een ontheffing van het gebod een netbeheerder aan te wijzen;

 • d. € 3 089 voor het verlenen van een leveringsvergunning;

 • e. € 1 532 voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 95d van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 45 van de Gaswet.

Artikel 2

[Vervallen per 14-04-2005]

De bedragen die netbeheerders, gastransportbedrijven en vergunninghouders in 2004 verschuldigd zijn op grond van artikel 3, tweede lid, van het Besluit kostenverhaal energie zijn:

 • a. € 207 819 voor de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

 • b. € 262 289 voor de beheerder van het landelijk hogedrukgasnet;

 • c. € 11 368, vermeerderd met een bedrag dat de som is van het aantal aansluitingen op 31 december 2002 op het door een netbeheerder beheerde net vermenigvuldigd met € 0,2495, voor de netbeheerders bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van de Elektriciteitswet 1998, niet zijnde de in onderdeel a genoemde netbeheerder;

 • d. € 11 368, vermeerderd met een bedrag dat de som is van het aantal aansluitingen op 31 december 2002 op het door een netbeheerder beheerde net vermenigvuldigd met € 0,1477, voor de netbeheerders, bedoeld in de artikelen 2, 5 of 6 van de Gaswet;

 • e. € 1 706, vermeerderd met een bedrag dat de som is van het aantal beschermde afnemers waaraan een vergunninghouder op 31 december 2002 elektriciteit leverde vermenigvuldigd met € 0,0229, voor de vergunninghouders bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder l, van de Elektriciteitswet 1998;

 • f. € 1 706, vermeerderd met een bedrag dat de som is van het aantal beschermde afnemers waaraan een vergunninghouder op 31 december 2002 gas leverde vermenigvuldigd met € 0,0146, voor de vergunninghouders bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder p, van de Gaswet.

Artikel 4

[Vervallen per 14-04-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 14-04-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kostenverhaal energie 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 april 2004

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina