Wijzigingsbesluit Beschikking toezicht naleving Kernernergiewet (aanwijzing functionarissen)

[Regeling vervallen per 11-12-2013.]
Geldend van 23-04-2004 t/m 10-12-2013

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 april 2004, nr. MJZ2004031561, Centrale Sector, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende wijziging van de Beschikking toezicht naleving Kernenergiewet en betreffende aanwijzing van functionarissen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 58 en 65 van de Kernenergiewet en onderdeel 4, onder b, van bijlage II bij de op 4 maart 1970 te Almelo tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake samenwerking bij de ontwikkeling van het gas-ultra-centrifuge-procédé voor de productie van verrijkt uranium (Trb. 1970, 41);

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 11-12-2013]

[Red: Wijzigt de Beschikking toezicht naleving Kernergiewet.]

Artikel II

[Vervallen per 11-12-2013]

De coördinator Nucleaire Beveiliging en Safeguards van het Inspectoraat-Generaal VROM en diens plaatsvervanger worden aangewezen als instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van rubriceringsregelingen en beveiligingsmaatregelen als bedoeld in onderdeel 4, onder b, van bijlage II bij de op 4 maart 1970 te Almelo tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake samenwerking bij de ontwikkeling van het gas-ultra-centrifuge-procédé voor de productie van verrijkt uranium (Trb. 1970, 41).

Artikel III

[Vervallen per 11-12-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 april 2004

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina