Regeling Subsidieplafonds 2004 SMOM

[Regeling vervallen per 23-03-2005.]
Geldend van 30-12-2004 t/m 22-03-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 april 2004, nr. SB/BM 2004031491, Directoraat-Generaal Milieubeheer, Directie Strategie en Bestuur, Afdeling Bestuur en Maatschappij, tot vaststelling van subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies als bedoeld in de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-03-2005]

Het subsidieplafond voor het jaar 2004 voor het verlenen van projectsubsidies als bedoeld in de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu bedraagt € 3.354.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 23-03-2005]

Het subsidieplafond voor het jaar 2004 voor het verlenen van programmasubsidies als bedoeld in de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu bedraagt € 2.542.185,–.

Artikel 2a

[Vervallen per 23-03-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Regeling Subsidieplafonds 2004 SMOM.

Artikel 3

[Vervallen per 23-03-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 april 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina