Instellingsbesluit Adviescommissie uitvoeringsknelpunten Bouwstoffenbesluit

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 29-09-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 april 2004, nr. BWL/2004 023238 , houdende instelling en onkostenvergoeding van de Adviescommissie uitvoeringsknelpunten Bouwstoffenbesluit (Instellingsbesluit Adviescommissie uitvoeringsknelpunten Bouwstoffenbesluit)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De commissie heeft tot taak de minister te adviseren met betrekking tot knelpunten die zich bij de uitvoering van het Bouwstoffenbesluit voordoen.

 • 3 Voorts kan de commissie, op eigen initiatief of op verzoek van de minister, de minister adviseren over mogelijkheden tot verbetering van het beleid of de regelgeving op het gebied van het toepassen van bouwstoffen in het kader van het Bouwstoffenbesluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Met het oog op de uitoefening van haar taak stelt de commissie, in overeenstemming met de minister, jaarlijks een werkplan vast ten behoeve van het door de minister te reserveren budget. Het eerste werkplan wordt uiterlijk op 1 juni 2004 vastgesteld.

 • 2 De commissie kan te allen tijde, met instemming van de minister, besluiten het werkplan te wijzigen.

 • 3 De voor de goede taakvervulling van de commissie noodzakelijk geachte kosten, komen ten laste van de begroting van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • a. mr. drs. L.J.J. Gravesteijn, voorzitter;

 • b. ir. L.C. de Leur;

 • c. dhr. M.J.H. Goossens;

 • d. ing. C.P.M.H. Huijser;

 • e. dhr. C. van Pinxteren;

 • f. ing. J. van der Plicht;

 • g. ing. J.J. Karelse.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 In het secretariaat van de commissie wordt door de minister voorzien.

 • 2 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 • 3 De bescheiden worden bij opheffing van de commissie in het centraal archief van dit ministerie opgenomen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De voorzitter van de commissie ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

 • 2 Onverminderd het Vacatiegeldenbesluit 1988, gelet op de Regeling maximumbijdragen vacatiegelden 2004, ontvangen de andere leden van de commissie voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

 • 3 Het eerste en tweede lid werken terug tot 1 juli 2004.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 april 2004 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie uitvoeringsknelpunten Bouwstoffenbesluit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

Den Haag, 2 april 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina