Regeling gegevensuitwisseling verkiezing leden Europees Parlement

Geldend van 15-03-2014 t/m heden

Regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 1 april 2004, nr. CZW04/19880, houdende nadere regels omtrent de wijze en het tijdstip van de mededeling, bedoeld in artikel Y 32, achtste lid, van de Kieswet

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel Y 7 van het Kiesbesluit;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzendt namens burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk na de zevende dag na de kandidaatstelling de gegevens van de personen, bedoeld in artikel Y 3, onder b, van de Kieswet, waarvan de kiesgerechtigdheid voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement is geregistreerd aan de autoriteiten, bedoeld in artikel Y 32, achtste lid, van de Kieswet.

 • 2 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontleent de gegevens, voor zover mogelijk, aan de basisregistratie personen.

 • 3 Burgemeester en wethouders verstrekken aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op diens verzoek uiterlijk de zevende dag na de kandidaatstelling per beveiligde e-mail de gegevens die ter vervulling van de taak, bedoeld in het eerste lid, niet uit de basisregistratie personen kunnen worden verstrekt.

Artikel 2

 • 1 Onder de gegevens, bedoeld in artikel 1, wordt verstaan:

  • a. naam of namen;

  • b. voornaam of voornamen;

  • c. meisjesnaam, indien deze afwijkt van onderdeel a;

  • d. geslacht;

  • e. nationaliteit;

  • f. geboortedatum;

  • g. geboorteplaats;

  • h. plaats of district in de lidstaat waar de kiezer het laatst was ingeschreven;

  • i. de aanduiding van de lidstaat Nederland.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder c en h, worden verstrekt voor zover deze als afzonderlijke gegevens zijn vermeld op het formulier, dat vastgesteld wordt op grond van artikel Y 32, vierde lid, van de Kieswet, en voor zover deze gegevens redelijkerwijs uit de gemeentelijke administratie zijn te herleiden.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina