Instellingsbesluit Taskforce Handicap en Samenleving

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 23-09-2004 t/m 31-03-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 april 2004, nr. DGB/OAG/2485476, houdende de instelling van de Taskforce Handicap en Samenleving

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-04-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de Taskforce: de Taskforce, genoemd in artikel 2;

 • b. de Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2. Doel Taskforce

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Er is een Taskforce Handicap en Samenleving.

 • 2 De Taskforce heeft tot doel om een mentaliteitsverandering in de maatschappij te realiseren zodat mensen met een handicap gelijkwaardig worden behandeld en om een actieve betrokkenheid van maatschappelijke partners bij het realiseren van de toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een handicap te bevorderen.

Artikel 3. Taken Taskforce

[Vervallen per 01-04-2007]

De Taskforce heeft de volgende taken:

 • a. het bewust maken van de samenleving van het bestaan van discriminatie van mensen met een handicap en van de verantwoordelijkheid van de samenleving voor een goede toegankelijkheid voor mensen met een handicap;

 • b. het verzamelen, uitwerken, analyseren en landelijk verspreiden van goede (praktijk)voorbeelden waarin een gelijke behandeling van mensen met een handicap is of wordt gerealiseerd;

 • c. het organiseren van een maatschappelijk debat over de vraag welke mensen en organisaties verantwoordelijk zijn voor de toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een handicap en het bereiken van deze toegankelijkheid;

 • d. het initiëren en stimuleren van activiteiten die bijdragen aan het bereiken van het doel, inclusief een goede communicatie over de voortgang van de werkzaamheden;

 • e. het ontwikkelen of laten ontwikkelen van ideeën en het zorgdragen voor de uitwisseling van kennis en ervaring ter ondersteuning van de betrokken instellingen;

 • f. het kritisch volgen in hoeverre de maatschappij oplossingen realiseert voor de knelpunten genoemd in de bijlage van het Actieplan Gelijke behandeling in de praktijk (Kamerstukken II 2003/2004, 29 355, nr. 1) en in hoeverre de in het kader van het Europees Jaar van mensen met een handicap 2003 in gang gezette lokale initiatieven worden gecontinueerd.

Artikel 4. Samenstelling Taskforce

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De Taskforce bestaat uit de volgende leden:

  • mevrouw J. van Leeuwen, tevens voorzitter;

  • de heer J. Cohen, tevens vice-voorzitter;

  • de heer H. Dijkstal, tevens vice-voorzitter;

  • de heer J. Alma;

  • de heer G. Cerfontaine;

  • de heer P. Fentener van Vlissingen;

  • mevrouw J. Goldschmidt;

  • de heer L. Hermans;

  • mevrouw Y. Koster-Dreese;

  • de heer K. Noordzij;

  • de heer D. Terpstra;

  • de heer C. Thissen;

  • de heer J. Troost;

  • de heer W. Westveer;

  • de heer G. van den Berg;

  • de heer L. Bikker;

  • mevrouw M. de Jonge.

 • 2 Indien het voor de werkzaamheden van de Taskforce noodzakelijk is kunnen andere leden worden toegevoegd tot ten hoogste 17 leden.

Artikel 5. Ondersteuning

[Vervallen per 01-04-2007]

Aan de Taskforce wordt adequate inhoudelijke en secretariële ondersteuning toegevoegd.

Artikel 6. Budget en verantwoording

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De Staatssecretaris reserveert ten behoeve van de activiteiten van de Taskforce voor de jaren 2004, 2005 en 2006 een budget naar aanleiding van het door de Taskforce op te stellen werkplan met begroting.

 • 2 Voor het eerste en tweede jaar zal het werkplan aangeleverd worden voor 15 juli 2004 en voor het derde jaar voor 1 oktober 2005.

 • 3 De Taskforce legt verantwoording af aan de Staatssecretaris via jaarlijkse rapportages gecombineerd met het werkplan en een eindrapportage.

Artikel 7. Zittingstermijn

[Vervallen per 01-04-2007]

De Taskforce wordt ingesteld voor een periode van drie jaar.

Artikel 8. Archivering

[Vervallen per 01-04-2007]

De archiefbescheiden van de Taskforce worden na zijn opheffing, of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-04-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 april 2004 en vervalt met ingang van 1 april 2007.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-04-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Taskforce Handicap en Samenleving.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina