Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken Dienst Koninklijk Huis

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-04-2004 t/m 31-12-2012

Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken Dienst Koninklijk Huis

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Het Hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst kan, in verband met de vervulling van vertrouwensfuncties bij de Dienst Koninklijk Huis, aan de Korpschef van het Korps landelijke politiediensten de bevoegdheid verlenen tot de uitvoering van veiligheidsonderzoeken en het afgeven van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de Wet veiligheidsonderzoeken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening van dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken Dienst Koninklijk Huis.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 maart 2004

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina