Subsidieregeling geluidsisolatie of vervangende nieuwbouw specifieke panden

Geldend van 15-04-2004 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende voorschriften met betrekking tot het verstrekken van subsidie aan eigenaren van kenmerkende woningen in het beperkingengebied van de luchthaven Schiphol, met het oog op het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen dan wel het doen vervangen door nieuwbouw (Subsidieregeling geluidsisolatie of vervangende nieuwbouw specifieke panden)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2 tot en met 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt onder ‘geluidsgevoelige ruimten van woningen’, ‘geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie’ en ‘kostenbegrenzingswaarde’ verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997.

Artikel 2

 • 1 De Minister van Verkeer en Waterstaat kan op aanvraag van de eigenaar van een woning als bedoeld in artikel 5, een subsidie verstrekken ten behoeve van:

  • a. het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan die woning voor dat gedeelte van het daarvoor benodigde bedrag dat hoger is dan de voor die woning berekende kostenbegrenzingswaarde, of

  • b. het realiseren van vervangende nieuwbouw van een woning.

 • 2 Met een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld de woning van een eigenaar waarvan op de dag van publicatie van deze regeling door de Minister van Verkeer en Waterstaat is vastgesteld dat die woning voldoet aan artikel 5.

Artikel 3

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt € 9,08 miljoen.

 • 2 Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

  • a. voor de woningen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, wordt in ieder geval een subsidie verstrekt, en

  • b. vervolgens wordt met inachtneming van artikel 4 beslist op de resterende aanvragen, bedoeld in artikel 2.

Artikel 4

Indien de ontvangen aanvragen, voor zover zij voldoen aan de voorschriften in artikel 5, leiden tot een bedrag aan subsidie dat hoger is dan het deel van het subsidieplafond dat beschikbaar is na de verdeling op grond van artikel 3, tweede lid, onder a, wordt het resterende bedrag naar evenredigheid over die aanvragen verdeeld.

Artikel 5

Subsidie op grond van deze regeling kan slechts worden verstrekt met betrekking tot woningen:

 • a. waarvan na een constructief onderzoek is komen vast te staan dat zij geen bouwkundige gebreken of gebreken in de constructie vertonen,

 • b. die door de specifieke bouwwijze, constructie of vormgeving zodanig afwijken van de woningen waaraan op grond van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 geluidwerende voorzieningen worden aangebracht, dat de kosten voor het van rijkswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen hoger zullen zijn dan de kostenbegrenzingswaarde,

 • c. waarvan de constructie van het dak, de gevels of de fundering gebreken zouden gaan vertonen ten gevolge van het geheel of gedeeltelijk van rijkswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen, nadat is komen vast te staan dat andere mogelijkheden voor het aanbrengen van gehele of gedeeltelijke geluidwerende voorzieningen alsmede reductie van de waarde van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie tot ten hoogste –5dB(A), bedoeld in artikel 17, zesde lid, van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 niet realiseerbaar zijn, en

 • d. die in verband met de specifieke bouwwijze, constructie of vormgeving, bedoeld in onderdeel b, als gevolg van het van rijkswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen ingrijpende constructieve aanpassingen behoeven ten behoeve van de stabiliteit van de woning.

Artikel 6

 • 3 Het aanbod van rijkswege is niet hoger dan het laagste bedrag van de twee in het tweede lid geraamde bedragen.

 • 4 Indien het geraamde bedrag van de kosten van het van rijkswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen, inclusief extra uitvoeringskosten, hoger is dan het bedrag van het aanbod, bedoeld in het derde lid, wordt niet tot het van rijkswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen overgegaan, tenzij de eigenaar van de woning het verschil tussen beide bedoelde bedragen voor zijn rekening neemt.

Artikel 7

 • 2 Indien de eigenaar van de woning kiest voor vervangende nieuwbouw, wordt subsidie verstrekt onder de voorwaarde dat over de te verstrekken subsidie een overeenkomst wordt gesloten. In de overeenkomst stelt de Minister van Verkeer en Waterstaat voorwaarden.

 • 3 Indien de eigenaar van de woning vervangende nieuwbouw realiseert, verstrekt de Minister van Verkeer en Waterstaat een subsidie ter hoogte van het aanbod, bedoeld in artikel 6, derde lid.

 • 4 Indien het geraamde bedrag van de kosten van het van rijkswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen, inclusief extra uitvoeringskosten, lager is dan het bedrag van het aanbod, bedoeld in artikel 6, derde lid, vindt geen toepassing van het eerste lid plaats, tenzij de eigenaar van de woning het verschil tussen beide bedoelde bedragen voor zijn rekening neemt.

Artikel 8

 • 1 Een aanvraag voor subsidieverlening wordt ingediend bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland.

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend binnen drie maanden na de datum van publicatie van deze regeling.

Artikel 9

 • 1 De beslissing op de aanvraag wordt genomen binnen vijf maanden na publicatie van deze regeling.

Artikel 10

 • 1 Het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, bedraagt het laagste bedrag, bedoeld in artikel 6, derde lid, verminderd met de voor de woning berekende kostenbegrenzingswaarde.

 • 2 Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat door de Minister van Verkeer en Waterstaat is vastgesteld dat de daartoe in aanmerking komende geluidsgevoelige ruimten van de woning voldoen aan de geluidwerende vereisten.

Artikel 11

 • 2 Vaststelling van de subsidie vindt indien toepassing wordt gegeven aan artikel 7, eerste lid, plaats nadat door de Minister van Verkeer en Waterstaat is vastgesteld dat de vervangende nieuwbouw voldoet aan de voorwaarden van de overeenkomst, bedoeld in artikel 7, tweede lid.

 • 3 Ten behoeve van de vaststelling van de subsidie, bedoeld in het tweede lid, dient de eigenaar van de woning van wie een aanvraag is gehonoreerd, een volledig kostenoverzicht in.

Artikel 12

 • 1 De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat voor het deel van de subsidie dat ten laste van een nog niet vastgestelde begroting komt, voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 • 2 De subsidieverlening geschiedt onder de voorwaarde van goedkeuring door de Staten-Generaal van de in de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat opgenomen subsidie voor het doen aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan de woningen respectievelijk voor het realiseren van vervangende nieuwbouw, bedoeld in artikel 7, eerste lid.

Artikel 13

De subsidieontvanger verleent indien toepassing wordt gegeven aan artikel 7, eerste lid, op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat alle medewerking aan het door die minister overeenkomstig artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht op te stellen en te publiceren verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk. Het verslag wordt slechts eenmaal opgesteld en gepubliceerd nadat alle op grond van deze regeling gesubsidieerde activiteiten zijn afgerond.

Artikel 14

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 13 juli 2001.

Artikel 15

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling geluidsisolatie of vervangende nieuwbouw specifieke panden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina