Besluit medegebruik van militaire luchtvaartterreinen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 15-04-2004 t/m 31-12-2004

Besluit van de Staatssecretaris van Defensie en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat inzake medegebruik van militaire luchtvaartterreinen

De Staatssecretaris van Defensie en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen het verzoek van Duke of Brabant Air Force d.d. 21 januari 2004;

Het advies van de, op grond van artikel 28 van de Luchtvaartwet ingestelde, Commissie van Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven d.d. 12 maart 2004, nr. COVM-EHV-04-014;

Gelet op artikel 34, tweede lid, van de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Aan de gezagvoerders en de eigenaars, houders of bezitters van luchtvaartuigen van de stichting ‘Duke of Brabant Air Force’ wordt ontheffing verleend van de verbodsbepaling van artikel 34, eerste lid, onder a, van de luchtvaartwet, met betrekking tot het medegebruik van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De Algemene en Bijzondere Voorwaarden betreffende het medegebruik van militaire luchtvaartterreinen door derden, zoals vastgesteld in de ministeriële beschikking van 8 mei 1967, nr. 202.620/11k, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 26 november 1980, nr. CWL 80/028, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat onder ‘de vergunning’ deze beschikking dient te worden verstaan.

 • 2 In afwijking van het vorige lid kan geen gebruik van het militaire luchtvaartterrein Eindhoven worden gemaakt buiten de normale openstellingstijden, zoals gepubliceerd in de Military Aeronautical Information Publication Netherlands (MILAIP) of notice to airman (NOTAM).

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Ten aanzien van het luchtvaartuig, type Mitchell B-25, gelden voorts de volgende bepalingen:

 • a. gedurende de looptijd van deze ontheffing zijn maximaal 100 vliegtuigbewegingen toegestaan;

 • b. van voornoemde vliegtuigbewegingen mogen er 20 worden uitgevoerd in de weekeinden, behoudens bijzondere toestemming Commandant Vliegbasis Eindhoven;

 • c. voornoemde vliegtuigbewegingen zijn voorts gemaximaliseerd op 4 per dag, behoudens bijzondere toestemming Commandant Vliegbasis Eindhoven;

 • d. het is niet toegestaan rondvluchten uit te voeren in de Controlzone van het luchtvaartterrein Eindhoven;

 • e. proefdraaibeurten mogen uitsluitend worden uitgevoerd na toestemming van Commandant Vliegbasis Eindhoven, op de door hem voorgeschreven tijdstippen, locatie en wijze;

 • f. het burgermedegebruik door de Mitchell B-25 is niet toegestaan op maandag tot en met zondag tussen 19.00 uur en 10.00 uur;

 • g. het onder f gestelde verbod geldt niet indien het luchtvaartuig dat volgens schema of vliegplan tussen 18.00 en 19.00 had moeten arriveren, doch vanwege de hierna te noemen omstandigheden bij aankomst is vertraagd, indien de landing niet later dan 20.00 uur plaatsvindt en de gezagvoerder toestemming heeft verkregen door of namens de Staatssecretaris van Defensie:

  • i) onverwachte vertragende omstandigheden, die op het moment van vertrek redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden;

  • ii) verkeersleidingstechnische redenen.

 • h. het onder f gestelde verbod geldt niet indien het luchtvaartuig dat volgens schema of vliegplan op werkdagen tussen 18.00 uur en 19.00 uur had moeten vertrekken, doch vanwege de hierna te noemen omstandigheden bij vertrek is vertraagd, indien het vertrek niet later dan 20.00 uur plaatsvindt en de gezagvoerder toestemming heeft verkregen door of namens de Staatssecretaris van Defensie:

  • i) een technische storing van het luchtvaartuig dan wel van de luchtvaarttechnische gronduitrusting;

  • ii) extreme meteorologische omstandigheden, die een vertraging van de start volgens dat schema rechtvaardigen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 april 2004 en vervalt op 1 januari 2005.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Hoofddorp, 29 maart 2004

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat
namens deze:
de

Directeur-Hoofdinspecteur van de Divisie Luchtvaart a.i.

namens deze:

wnd. Hoofd van de Unit Infrastructuur

J.H. Wilbrink

Den Haag, 29 maart 2004.
De

Staatssecretaris

van Defensie
voor deze:
de

Luchtvaartautoriteit Koninklijke Luchtmacht

P.M.A. Vorderman, Generaal-Majoor

Terug naar begin van de pagina