Aanwijzingsbesluit slotcoördinator luchtvaartterrein Rotterdam

Geldend van 08-04-2004 t/m heden

Besluit aanwijzing slotcoördinator luchtvaartterrein Rotterdam

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3 van het Besluit slotallocatie;

Besluit:

Artikel 1

Als coördinator voor het luchtvaartterrein Rotterdam wordt aangewezen:

Stichting Airport Coordination Netherlands, statutair gevestigd te Haarlemmermeer.

Artikel 2

De coördinator brengt ten minste twee maal per jaar en overigens op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat verslag uit van zijn werkzaamheden en verstrekt daartoe alle door de Minister van Verkeer en Waterstaat verzochte informatie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina