Tijdelijke regeling delegatie subsidiebevoegdheid aan PGO en OGZ

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 08-04-2004 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 maart 2004, DWJZ 2467530, houdende tijdelijke delegatie subsidiebevoegdheden aan Stichting Fonds PGO en Stichting Stimuleringsfonds Openbare Gezondheidszorg (Tijdelijke regeling delegatie subsidiebevoegdheid aan PGO en OGZ)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies en artikel 10 van de Welzijnswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 De bevoegdheid tot het nemen van subsidiebesluiten met betrekking tot de gelden die daartoe door de minister aan de instellingen worden verstrekt, wordt gedelegeerd aan:

    • a. de Stichting Fonds PGO, te Haarlem, voorzover het gaat om besluiten ten aanzien van het verstrekken van subsidie ten behoeve van de versterking van de positie en de invloed van patiënten, gehandicapten en ouderen in de samenleving, alsmede de bevordering van samenwerking, innovatie en werkontwikkeling op dat terrein;

    • b. de Stichting Stimuleringsfonds Openbare Gezondheidszorg, te Den Haag, voorzover het gaat om besluiten ten aanzien van het verstrekken van subsidie ten behoeve van de bevordering en bescherming van de volksgezondheid door middel van het tijdelijk ondersteunen van de beleidsvoering op lokaal niveau.

  • 2 Het nemen van subsidiebesluiten geschiedt met inachtneming van het door de minister goedgekeurde activiteiten- of projectplan.

  • 3 De minister kan beleidsregels geven over de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid door de instellingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

Tot 1 januari 2006 geschiedt de subsidiëring door de instellingen op de wijze en onder de voorwaarden, bepaald in de door de instellingen vastgestelde en door de minister goedgekeurde subsidiereglementen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008. De artikelen 2, eerste lid, en 3 werken terug tot en met 1 juni 2001.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling delegatie subsidiebevoegdheid aan PGO en OGZ.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina