Wijzigingsbesluit Besluit luchtwaardigheid (eisen afgifte geluidscertificaat)

Geldend van 01-05-2005 t/m heden

Besluit van 29 maart 2004, houdende wijziging van het Besluit luchtwaardigheid in verband met eisen voor de afgifte van een geluidscertificaat

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 12 december 2003, nr. HDJZ/LUV/2003–2568, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 3.19b, 3.23, 3.25 en 3.29 van de Wet luchtvaart;

De Raad van State gehoord (advies van 29 januari 2004, nr. W09.03.0536/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 23 maart 2004, nr. HDJZ/LUV/2004-508, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor daarbij aan te geven categorieën luchtvaartuigen verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 maart 2004

Beatrix

De

staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de zesde mei 2004

Minister

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina