Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen over de periode 1964–2000, OCW en Financiën

Geldend van 06-06-2004 t/m heden

Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen over de periode 1964–2000, OCW en Financiën

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 2 oktober 2003, nr. arc-2003.5955/2);

Besluiten:

Artikel 2

De categorieën 1, 2, 3, 4, 5 en 7 van de ‘lijst van te vernietigen en te bewaren archiefbescheiden van het onder het Ministerie van Financiën ressorterende Bureau Schade-afwikkeling’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Financiën en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, nr. CD/A91.709 d.d. 24 juni 1991 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 155 d.d. 13-8-1991)) worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 29 maart 2004

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

plv. Directeur Informatievoorziening en Algemene Zaken

,

R.P. Vollebregt

Terug naar begin van de pagina