Verordening bevoegdheden organen Productschap Vis

[Regeling vervallen per 18-11-2006.]
Geldend van 01-04-2004 t/m 17-11-2006

Verordening bevoegdheden organen Productschap Vis

Het bestuur van het Productschap Vis heeft,

gelet op de artikelen 92 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie alsmede de artikelen 5 en 6 van de Instellingsverordening Productschap Vis, op 27 maart 2003 de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 18-11-2006]

Voor de toepassing van het bepaalde bij deze verordening wordt verstaan onder:

Productschap

:

het Productschap Vis;

Bestuur

:

het bestuur van het Productschap;

Dagelijks bestuur

:

het dagelijks bestuur van het Productschap;

Voorzitter

:

de voorzitter van het Productschap;

Secretaris

:

de secretaris van het Productschap;

Orgaan

:

het bestuur, het dagelijks bestuur, een commissie uit het midden van het bestuur ingevolge artikel 88 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, een orgaan ingevolge 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie of de voorzitter;

Commissie

:

een commissie welke door het bestuur uit zijn midden is samengesteld, hetzij een commissie welke door het bestuur niet of niet volledig is samengesteld uit zijn midden.

Commissies

[Vervallen per 18-11-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 18-11-2006]

Behoudens de bijzondere taken welke ingevolge deze verordening zijn opgedragen dan wel zijn overgedragen, dient een commissie het bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter van advies met betrekking tot de onderwerpen waarvoor zij is ingesteld.

Zij houdt daartoe de ontwikkelingen op het terrein, waarvoor zij is ingesteld, nauwlettend in het oog.

Artikel 3

[Vervallen per 18-11-2006]

 • 1 Een commissie wordt ingesteld bij bestuursbesluit.

 • 2 Het bestuursbesluit strekkende tot instelling van een commissie bevat een regeling met betrekking tot de volgende punten:

  • a. het doel van de instelling van de commissie;

  • b. de naam van de commissie;

  • c. de taak van de commissie;

  • d. de verplichting van de leden van de commissie tot geheimhouding van al hetgeen zij in hun hoedanigheid vernemen;

  • e. de samenstelling van de commissie alsmede de namen van de organisaties die bevoegd zijn om leden en zonodig plaatsvervangende leden ter benoeming door het bestuur voor te dragen;

  • f. een regeling met betrekking tot de benoeming van een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter van de commissie;

  • g. de regeling van het secretariaat;

  • h. de mogelijkheid om werkgroepen in te stellen;

  • i. de mogelijkheid om deskundigen uit te nodigen.

Artikel 4

[Vervallen per 18-11-2006]

 • 1 Een commissie stelt geen adviezen vast, indien blijkens de presentielijst niet meer dan de helft van de leden of plaatsvervangende leden ter vergadering aanwezig is.

 • 2 Indien ten tweede male tot een vergadering is opgeroepen, zonder dat meer dan de helft van de leden of plaatsvervangende leden is opgekomen:

  • a. wordt ongeacht het aantal opgekomen (plaatsvervangende) leden een advies uitgebracht;

  • b. wordt hiervan onverwijld mededeling gedaan aan het bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter.

Artikel 5

[Vervallen per 18-11-2006]

 • 1 Adviezen van een commissie, e.e.a. voorzover geen betrekking hebbende op individuele verzoeken of aanvragen, worden voorzien van de handtekeningen van de voorzitter en de secretaris van de commissie. Adviezen betrekking hebbende op individuele verzoeken of aanvragen worden voorzien van de handtekening van de secretaris van de commissie.

 • 2 Omtrent de inhoud van adviezen, als in het eerste lid bedoeld, doet de betrokken commissie mededeling aan het bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter.

Dagelijks bestuur

[Vervallen per 18-11-2006]

Artikel 6

[Vervallen per 18-11-2006]

 • 1 De vergoeding van reis- en verblijfkosten in geval van dienstreizen en de tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer vinden plaats volgens bij besluit van het dagelijks bestuur vast te stellen regelen.

 • 2 Het dagelijks bestuur kan de uitvoering van de regeling, als bedoeld in het eerste lid, opdragen aan de secretaris. Het dagelijks bestuur doet hiervan mededeling aan het bestuur.

Secretaris

[Vervallen per 18-11-2006]

Artikel 7

[Vervallen per 18-11-2006]

De secretaris heeft in het bijzonder tot taak leiding te geven aan de werkzaamheden van het Productschap. Hij beslist in alle huishoudelijke aangelegenheden, voor zover deze niet tot de bevoegdheden van een orgaan behoren.

Hij houdt voorts toezicht op het secretariaat.

Artikel 8

[Vervallen per 18-11-2006]

 • 2 De secretaris draagt er zorg voor, dat de ontwerpen van verordeningen hetzij ter kennis worden gebracht van het bestuur, hetzij aan het bestuur ter vaststelling worden aangeboden.

 • 3 De secretaris kan de uitvoering van deze taak opdragen aan een door hem aan te wijzen functionaris van het Productschap.

  Hij doet hiervan schriftelijk mededeling aan het bestuur.

Artikel 9

[Vervallen per 18-11-2006]

 • 1 Aan de secretaris wordt opgedragen door het bestuur vastgestelde verordeningen, die goedkeuring behoeven met inachtneming van de te dier zake geldende wettelijke voorschriften, aan de betrokken Minister(s) of aan de Sociaal-Economische Raad te zenden.

 • 2 Aan de secretaris wordt voorts opgedragen met inachtneming van de te dier zake geldende wettelijke voorschriften, de daarvoor in aanmerking komende verordeningen en besluiten af te kondigen.

 • 3 De secretaris kan de uitvoering van de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde taken opdragen aan een door hem aan te wijzen functionaris van het Productschap.

  Hij doet hiervan schriftelijk mededeling aan het bestuur.

Voorzitter

[Vervallen per 18-11-2006]

Artikel 10

[Vervallen per 18-11-2006]

Het bestuur draagt de bij of krachtens de onderstaande regelingen aan hem toegekende bevoegdheden, over aan de voorzitter:

Artikel 11

[Vervallen per 18-11-2006]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2003.

 • 2 De Verordening bevoegdheden organen Produktschap voor Vis en Visproducten wordt ingetrokken.

 • 3 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening bevoegdheden organen Productschap Vis.

Namens het bestuur van het Productschap,

P.J.H.M. Loonen

voorzitter

G.J. van Balsfoort

secretaris

Terug naar begin van de pagina