Regeling hulpofficieren van justitie 2003

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 07-04-2004 t/m 31-07-2008

Regeling van 25 maart 2004 van de Minister van Justitie, kenmerk 5277388/504/CBK, inhoudende de aanwijzing van hulpofficieren van justitie

De Minister van Justitie,

Handelend, voorzover de Koninklijke marechaussee betreft, in overeenstemming met de Minister van Defensie;

Gelet op artikel 154 van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De ambtenaar van politie is hulpofficier van Justitie indien hij:

 • a. benoemd is in schaal 9 of hoger,

 • b. in het bezit is van een geldig certificaat ‘hulpofficier van justitie’ en

 • c. beschikt over ten minste drie jaar aaneengesloten ervaring in een executieve functie binnen de politie-organisatie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Als hulpofficier van justitie kunnen ook optreden ambtenaren van politie die zijn toegelaten tot de tweede fase van de opleiding hulpofficier van justitie en die het eerste deel van de proeve van bekwaamheid met goed gevolg hebben afgelegd, gedurende de tweede opleidingsfase, voor de duur van maximaal zes maanden en onder verantwoordelijkheid van een gecertificeerd hulpofficier van justitie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het certificaat ‘hulpofficier van justitie’ wordt door of vanwege het Landelijke Selectie- en Opleidingsinstituut Politie afgegeven.

 • 2 Het in het eerste lid bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het College van procureurs-generaal kan, ten aanzien van de ambtenaar van politie die de opleiding aan de Nederlandse Politieacademie heeft voltooid, ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 1, onder c.

 • 2 Het College van procureurs-generaal kan, in geval van dringende noodzaak de ambtenaar van politie die benoemd is in schaal 8, aanwijzen als hulpofficier van justitie.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De militair van de Koninklijke marechaussee in de uitvoering van de politietaken, bedoeld in artikel 6 van de Politiewet 1993 en andere wetten, is hulpofficier van justitie

  • a. indien hij officier van de Koninklijke marechaussee is dan wel de functie heeft van:

   • 1°. brigadecommandant of afdelingscommandant;

   • 2°. adjudant-onderofficier of opperwachtmeester, ingedeeld bij de Centrale Justitiële Dienst van de Koninklijke marechaussee, de justitiële diensten van de districten van de Koninklijke marechaussee of het Bureau Interne Onderzoeken van de Staf van de Koninklijke marechaussee;

  • b. indien hij onderofficier van de Koninklijke marechaussee is en hij één van de navolgende functies bekleedt en voor zolang hij als zodanig optreedt:

   • 1°. adjudant-onderofficier of opperwachtmeester, die is aangewezen als vervanger van de brigadecommandant of afdelingscommandant;

   • 2°. adjudant-onderofficier of opperwachtmeester, aangewezen als commandant dienstploeg;

   • 3°. adjudant-onderofficier of opperwachtmeester, aangewezen als Hoofd Doorlaatpost of belast met de inbewaringstelling van vreemdelingen.

 • 2 Als hulpofficier van justitie kunnen ook optreden de militairen van de Koninklijke marechaussee die zijn toegelaten tot de tweede fase van de opleiding hulpofficier van justitie en die het eerste deel van de proeve van bekwaamheid met goed gevolg hebben afgelegd, gedurende de tweede opleidingsfase, voor de duur van maximaal zes maanden en onder verantwoordelijkheid van een gecertificeerd hulpofficier van justitie.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De hulpofficier van justitie van wie de geldigheid van het certificaat als bedoeld in artikel 1, onder b, komt te vervallen binnen de termijn van drie jaar voordat hij met functioneel leeftijdsontslag gaat, wordt voor de bedoelde termijn van rechtswege ontheffing verleend van het gestelde in artikel 1 onder b.

 • 2 De hulpofficier van justitie die het voornemen heeft kenbaar gemaakt op een bepaalde datum gebruik te maken van de Tijdelijke Ouderen Regeling en van wie de geldigheid van zijn certificaat als bedoeld in artikel 1, onder b, komt te vervallen binnen de termijn van drie jaar vóór die datum, wordt voor laatstbedoelde termijn van rechtswege ontheffing verleend van het gestelde in artikel 1, onder b. Deze ontheffing geldt voor maximaal drie jaren.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De certificaten als bedoeld in artikel 1, onder b, afgegeven op het in artikel 7 genoemde besluit, behouden hun geldigheid tot drie jaren na de op het certificaat vermelde afgiftedatum.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 september 2003.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling hulpofficieren van justitie 2003.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 5 maart 2004

De

Minister

van Justitie

J.P.H. Donner

Naar boven