Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbozorg en Verzuimbeleid 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 07-04-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 maart 2004, nr. AVB/DIR/04 11683, houdende de inrichting van de directie Arbozorg en Verzuimbeleid alsmede de doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Arbozorg en Verzuimbeleid (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbozorg en Verzuimbeleid 2004)

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De directie AVB bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Arbo-infrastructuur;

 • b. de afdeling Verzuim- en Doelgroepenbeleid;

 • c. de afdeling Strategie en Beheer Arboconvenanten;

 • d. de afdeling Uitvoering Arboconvenanten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Het hoofd van de afdeling Arbo-infrastructuur is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het bevorderen van een goede arbo-infrastructuur;

 • b. het bevorderen van een toegankelijke tweedelijns arbo-kennisinfrastructuur;

 • c. het bevorderen van arbo-curatieve samenwerking voorzover het de arbo-infrastructuur betreft;

 • d. het algemeen beheer van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Het hoofd van de afdeling Verzuim- en Doelgroepenbeleid is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het bevorderen van arbo- en verzuimbeleid en vroegtijdige reïntegratie;

 • b. het beheren en ontwikkelen van beleid voor groepen die bijzondere aandacht behoeven;

 • c. het bevorderen van registratie en analyse van en onderzoek naar de oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid;

 • d. het bijdragen aan de kwaliteit van de inhoud en de organisatie van het werk;

 • e. het bevorderen van de arbo-curatieve samenwerking, voorzover het ziekteverzuim en reïntegratie betreft;

 • f. het coördineren van beleidsinformatietaken van de directie AVB.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Het hoofd van de afdeling Strategie en Beheer Arboconvenanten is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. strategie en beleid inzake de kwaliteit, effectiviteit en evaluatie van arboconvenanten;

 • b. algemeen en financieel beheer arboconvenanten;

 • c. het beheer van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden;

 • d. de voortgangsbewaking arboconvenanten;

 • e. voorlichting en communicatie met betrekking tot arboconvenanten in algemene zin;

 • f. het coördineren van onderzoekstaken van de directie AVB.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Het hoofd van de afdeling Uitvoering Arboconvenanten is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het afsluiten van intentieverklaringen en arboconvenanten;

 • b. het stimuleren en bewaken van implementatie met betrekking tot elk arboconvenantstraject;

 • c. de informatievoorziening en voortgangsbewaking met betrekking tot elk arboconvenantstraject.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

Het hoofd Bureau Bedrijfsvoering van de directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid is verantwoordelijk voor alle interne bedrijfsvoeringsprocessen van de directie AVB, waaronder wordt verstaan de management-, administratieve-, secretariële-, personele- en financiële ondersteuning, automatisering, informatievoorziening, archivering en huisvesting.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

De hoofden van de afdelingen, genoemd in artikel 2, worden gemachtigd tot het paraferen van stukken, niet zijnde AVB-voortouwstukken, een en ander met uitzondering van stukken waarvan gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze door de directeur AVB afgedaan moeten worden.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

Aan elk van de hoofden van de afdelingen, genoemd in artikel 2, wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling, voorzover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van beoordelingen van medewerkers;

 • b. het houden van manager–medewerkergesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur AVB.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2005]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur AVB worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering diens taken en bevoegdheden waargenomen door het hoofd van de afdeling Verzuim- en Doelgroepenbeleid, welke is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2005]

De hoofden van de afdelingen, genoemd in artikel 2, kunnen aan rechtstreeks onder hen ressorterende functionarissen ondermandaat verlenen. Een besluit tot ondermandaat behoeft de goedkeuring van de directeur AVB.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het hoofd Bureau Bedrijfsvoering van de directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid wordt gemachtigd tot het paraferen van stukken die betrekking hebben op taken gelegen op het terrein van de bedrijfsvoering van de directie AVB.

 • 2 Doorverlening van bevoegdheden aan rechtstreeks onder het hoofd Bureau Bedrijfsvoering van de directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid ressorterende functionarissen behoeft de goedkeuring van de directeur AVB voorzover dit de bedrijfsvoering van de directie AVB betreft.

§ 4. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbozorg en verzuimbeleid 2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Arbozorg en Verzuimbeleid

,

H.C.V. Schrama

Terug naar begin van de pagina